Павлов иск. Давност и защита по чл. 135 от ЗЗД [Казус в кантората]

„ Има ли давност за водене на отменителен иск по чл. 135 от ЗЗД? “

Днес със запитване към екипа ни се обърна кредитор, който не можеше да събере вземането си от имуществото на своя длъжник. Ето какъв беше казусът:

Кредиторът заел пари на свой познат през 2007 година, с уговорката сумата да бъде върната три години по-късно. Понеже заемната сума не била върната в уговорения срок, кредиторът предявил иск и осъдил длъжника да му плати дължимата сума. Воденето на делото отнело немалко време, но накрая през 2014 год. кредиторът се снабдил с изпълнителен лист и образувал изпълнително дело срещу длъжника. По принудителен ред успял да събере малка част от дължимата сума.

Длъжникът сменил няколко работи от момента на образуване на изпълнителното дело и кредиторът успял да събере чрез запор от заплатата му определена част от дълга. После обаче длъжникът се пенсионирал и размерът на пенсията му не позволявал да се правят удръжки от нея. Длъжникът не притежавал друго имущество, срещу което да бъде насочено принудителното изпълнение.

Продължете към цялата статия…Павлов иск. Давност и защита по чл. 135 от ЗЗД [Казус в кантората]

Казус в кантората

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Нерядко, обикновено при пенсиониране, се оказва, че едно лице не разполага с достатъчно документи, които да установят негови трудов стаж през определен период от време. Най-често става въпрос за случаите, при които работник или служител е работел в предприятие, което вече е закрито или преобразувано и не може да се снабди с достатъчно документи, които да доказват, че през определен период от време е работел в това предприятие.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какви са разрешенията при спорове с общината относно неплатени наеми за общински имоти

Днес със запитване към кантората се обърнаха двама клиенти с подобни казус:

Единият от тях е г-жа О., която е дългогодишен клиент на кантората. Тя е получила покана за доброволно изпълнение от ЧСИ и заповед за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл. 417 ГПК. Въз основа на тези документи Софийска община търси от г-жа О. заплащане на наемна цена относно общинско жилище, което ѝ е било предоставено за ползване по силата на договор за наем на нея и на съпруга ѝ. От общината търсеха задължения за периода от 2012 до 2017 год., съставляващи неплатена наемна цена. Документите за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист бяха подадени в съда през 2018 год.

Г-жа О. беше напуснала въпросното жилище още преди няколко години по време на развода й с бившия й съпруг и питаше какво да прави с документите, които е получила и как да защити интересите си.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Днес със запитване към кантората се обърна г-н М., във връзка със следия казус:

Бил сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се задължил да закупи един апартамент. Понеже продавачът се  отметнал от обещанието си да продаде имота, г-н М. беше обявил по съдебен ред предварителния договор за окончателен. После трябвало да изплати покупната цена на имота в двуседмичен срок от решението за обявяване на предварителния договор за окончателен. Отишъл с парите до дома на продавача, но последният отказал да получи плащането.  Тогава г-н М. се опитал да открие банкова сметка на името на продавача, по която да му преведе парите, но в банката отказали да направят това.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Права на заинтересованите при унищожаване на договор за покупко-продажба на недвижим имот…

Днес със запитване към мен се обърна г-жа Е. по повод въпроси, свързани с недвижими имоти.

Нейният баща бил продал недвижим имот на купувача Х. Впоследствие договорът за покупко-продажба бил унищожен, тъй като било установено по съдебен ред, че продавачът не е разбирал действията си и не е могъл да ръководи постъпките си към датата на извършването на сделката, без да е бил поставен под запрещение. /Договорът се покупко-продажба е унищожен с обратна сила, считано още към датата на сключването му./

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Има ли възможност банка да изнесе ипотекиран имот на публична продан, дори ако се окаже, че ипотекиралият имота не е бил негов собственик?

Днес, по имейл се получи следното запитване в кантората, касаещо проблеми във връзка с теглен банков кредит за обезпечение, на който беше ипотекиран недвижим имот. Ето какъв беше казусът:

Брат и сестра притежавали по наследство недвижим имот- къща в Разлог. Братът имал нужда да изтегли банков кредит, а банката искала обезпечение на кредита с недвижим имот. За целта сестра му му прехвърлила по нотариален ред нейната ½ идеална част от имота, за да може той да се легитимира като единствен собственик на имота и да получи кредита. Банката отпуснала кредита на мъжа, но станало така, че той не можел да погасява вноските по кредита и възникнала реалната опасност имотът да бъде изнесен на публична продан от страна на банката, за да събере банката вземането си.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какво е значението на решението на ОС на ООД за търсене на отговорност за причинени вреди на дружеството от бивш управител?

Днес при мен дойде г-жа М., силно обезпокоена. Поводът за нейното притеснение е, че беше осъдена на първа инстанция да заплати сумата от 12 548 лева – обезщетение за причинени на дружество с ограничена отговорност вреди, чийто управител била преди три години.

Тя имаше 14-дневен срок да обжалва решението и се питаше дали има смисъл да обжалва това решение или обжалването само би я натоварило с допълнителни разходи.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Съставлява ли частичното плащане признание на целия дълг и прекъсва ли то давността относно неплатената част от дълга

Днес в кантората дойде г-н Т., който имаше следния въпрос: Срещу него през 2012год. беше образувано изпълнително дело пред ЧСИ за събиране на задължения по банков кредит. Съдебният изпълнител не беше успял да събере дълга от имуществото на г-н Т. в продължение на повече от две години, нито беше предприемал валидни изпълнителни действия през този период от време. Изпълнителното дело беше прекратено по силата на закона. Освен това имаше основания да се твърди, че самото вземане е погасено по давност и на това основание същото можеше да отпадне, ако се заведе дело срещу кредитора, за  да  може г-н Т. да се  позове на изтекла погасителна давност.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Във всички случаи на употреба на алкохол ли застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение

Днес при мен дойде г-н В. по повод получено от него писмо от застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“, съдържащо покана за заплащане на сума от 46 000 лева, съставляваща  обезщетение, което застрахователят бил платил на собственика на увреден автомобил от пътно транспортно произшествие.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

„ Кой е задължен да плаща на Топлофикация? “-  собственикът на имота или ползвателят, на когото ползването на имота е предоставено с бракоразводно решение

Днес при мен дойде г-ж Ж. със следния казус:

Беше получил искова молба от Топлофикация, която го съдеше за задължения за неплатена топлинна енергия, начислени по отношение на имот, съставляващ бивше семейно жилище на него и съпругата му, с която вече бяха разведени. Имотът съставлявал тяхна съпружеска имуществена общност, прекратена с развода помежду им. След развода имота останал в обикновена съсобственост, като всеки притежава по ½ идеална част от същия.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората