Калкулатор запор на заплата [чл. 446 от ГПК]

Въведете данни за калкулиране на запор:

По-важни точки:

 • Доходите до минимална работна заплата са несеквестируеми;
 • Минимална работна заплата: 650лв за 2021г.
 • Минимална работна заплата за 2022г.: 710лв. (влиза в сила от 01.04.2022г.!)
 • Правна рамка: чл. 446 и чл. 446а от ГПК

Как се изчислява запор на заплата?

Има три критерия, от които зависи запора на заплатата и те са:

 1. Какво е нетно възнаграждение на длъжника;
 2. Каква е минималната работна заплата (МРЗ);
 3. Дали длъжникът има деца, които издържа.

Нетното възнаграждение е сумата, която получавате по банка, след като работодателят е удържал всички данъци и осигуровки, които е необходимо да се внесат.

По долу е цитиран самия Граждански процесуален кодекс (ГПК), но ето едно опростено обяснение на закона. 

В зависимост от горните критерии се получават 4 варианта, в които може да попаднете. 

Вариант 1 - Нетно възнаграждение под минималната работна заплата (МРЗ)

В този случай цялото ви възнаграждение е несеквестируемо, което означава, че не могат да ви се правят уддъжки

Вариант 2 - Нетно възнаграждение между [МРЗ] и [МРЗ x 2]

Удържките са:

 • Без деца: 1/3 от нетна заплата;
 • С деца: 1/4 от нетна заплата.

Следва да се обърне внимание, че при този вариант, както и при вариант 3 има две противоположни съдебни практики за изчисление. 

Очаквайте нашата подробна статия как се изчислява несеквестируем доход. Калкулатора изчислява размера на удръжката от запора, съгласно възприетият от част от съдебната практика подход,  при който, на първо място се изчислява размера на удръжката, и ако оставащата сума е по-малка от МРЗ, то се удръжа единствено горницата над МРЗ, независимо че тя може да е в по-нисък размер от изчислената сума.

Вариант 3 - Нетно възнаграждение между [МРЗ х 2] и [МРЗ x 4]

Удържките са:

 • Без деца: 1/2 от нетна заплата;
 • С деца: 1/3 от нетна заплата.

Вариант 4 - Нетно възнаграждение над [МРЗ x 4]

Тук няма спор, удържките са:

 • Без деца: горницата над 2хМРЗ;
 • С деца: горницата над 2,5хМРЗ.

Примери

Заплата 900лв. (чл. 466 ал. 1, т. 1)

 1. Лицето Х получава нетна заплата от 900 лева.
 2. Примерът е с МРЗ за 2021г. – 650лв.
 3. Ако е без деца, удръжките биха били 1/3 – 300лв.
 4. Остатъкът е 900 – 300 = 600лв.
 5. Но 600лв. е по-малко от МРЗ 650лв.
 6. Заплата за изплащане остава 650лв.
 7. Удръжките са 900 – 650 = 250лв.

Заплата 900лв. (чл. 466 ал. 1, т. 1)

 1. Лицето Х получава нетна заплата от 900 лева.
 2. Примерът е с МРЗ за 2021г. – 650лв.
 3. Ако е с деца, удръжките биха били 1/4 – 225лв.
 4. Остатъкът е 900 – 225 = 675лв.
 5. Заплата за изплащане остава 675лв.
 6. Удръжките са 900 – 675 = 225лв.

Заплата 3200лв. (чл. 466 ал. 1, т. 3)

 1. Лицето Х получава нетна заплата от 3200 лева.
 2. Примерът е с МРЗ за 2021г. – 650лв.
 3. Ако е с деца, се изчислява 2,5 х МРЗ
 4. 2,5 х МРЗ = 1625лв
 5. Заплата за изплащане остава 1625лв.
 6. Всичко над 1625лв се уддържа, т.е. удръжки = 3200 – 1625 = 1575лв.

Какво гласи законът?

Чл. 446 от ГПК - Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Чл. 446а. Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

Чл. 446а. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

Важно! Калкулаторът е създаден за ваше удобство. Изчисленията не представляват правна консултация и не гарантират, че съдът ще изчсили запора по точно този начин. Съдебната практика не е еднозначна и в специфични случаи изчисленията може да са различни.

Други калкулатори

Полезни статии на тема "запори"