Какво може да се уговори с договор за доброволна делба

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Какво може да се...

С договор за доброволна делба съсобствениците прекратяват възникналата между тях съсобственост по отношение на даден имот или имоти. Обикновено с договора за доброволна делба се уговаря, че даден имот остава в изключителна собственост на един от съделителите, а другият, за уравняване на дяловете, получава в изключителна собственост друг имот или пари. Когато дяловете са приблизително равни по стойност делбата е действителна и произвежда действие. Договорът за доброволна делба се сключва с нотариална заверка на подписите, като може да се завери и пред нотариус, с различен район на действие от местонахождението на имотите.

Когато обаче страните  не могат или не желаят за уравняване дела на един от съсобствениците, друг да получи имот или  пари, е напълно възможност страните да договорят, че  един от съсобствениците получава в изключителна съсобственост даден недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка. Това е още една възможност, за уреждане имуществените въпроси между съсобственици и прекратяване съсобствеността  между тях по отношение на общия имот.

 Съгласно разпоредбата на закона, уравняването трябва да стане в пари или в друг имот. Независимо обаче, че изрично възможност за уравняването на дяловете  чрез поемане на задължение за гледане и издръжка не е предвидена в закона, такава възможност съществува. Доскоро имаше колебания относно разрешаването на този въпрос от съдилищата. Едни съдии приемаха, че нормата на закона е императивна и  считаха за нищожна  доброволна делба, при която за уравняване на дяловете, съделител, получил в изключителна собственост недвижим имот, поема задължение за издръжка и гледане. Други смятаха, че поемане на такова задължение за уравняването на дяловете, е напълно възможно и защитава интересите на страните.

 Различията във вижданията са  вече  преодолени. С тълкувателно решение на ВКС от  2013 г. е прието, че договор за доброволна делба, при който една от страните получава в собственост недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е действителен, стига да е сключен в законоустановената форма за това- чрез нотариална заверка на подписите.

Предвид изложеното, сключването на договор за доброволна делба, при който една от страните получава в собственост недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане е още един вариант за прекратяване съсобственост между отделни лица, при съблюдаване интересите на всяка от страните, без да е необходимо уравняване на дялове в  други имоти или  заплащане на парични суми.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.