Какво може да се уговори с договор за доброволна делба

С договор за доброволна делба съсобствениците прекратяват възникналата между тях съсобственост по отношение на даден имот или имоти. Обикновено с договора за доброволна делба се уговаря, че даден имот остава в изключителна собственост на един от съделителите, а другият, за уравняване на дяловете, получава в изключителна собственост друг имот или пари. Когато дяловете са приблизително равни по стойност делбата е действителна и произвежда действие. Договорът за доброволна делба се сключва с нотариална заверка на подписите, като може да се завери и пред нотариус, с различен район на действие от местонахождението на имотите.

Когато обаче страните  не могат или не желаят за уравняване дела на един от съсобствениците, друг да получи имот или  пари, е напълно възможност страните да договорят, че  един от съсобствениците получава в изключителна съсобственост даден недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка. Това е още една възможност, за уреждане имуществените въпроси между съсобственици и прекратяване съсобствеността  между тях по отношение на общия имот.

 Съгласно разпоредбата на закона, уравняването трябва да стане в пари или в друг имот. Независимо обаче, че изрично възможност за уравняването на дяловете  чрез поемане на задължение за гледане и издръжка не е предвидена в закона, такава възможност съществува. Доскоро имаше колебания относно разрешаването на този въпрос от съдилищата. Едни съдии приемаха, че нормата на закона е императивна и  считаха за нищожна  доброволна делба, при която за уравняване на дяловете, съделител, получил в изключителна собственост недвижим имот, поема задължение за издръжка и гледане. Други смятаха, че поемане на такова задължение за уравняването на дяловете, е напълно възможно и защитава интересите на страните.

 Различията във вижданията са  вече  преодолени. С тълкувателно решение на ВКС от  2013 г. е прието, че договор за доброволна делба, при който една от страните получава в собственост недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е действителен, стига да е сключен в законоустановената форма за това- чрез нотариална заверка на подписите.

Предвид изложеното, сключването на договор за доброволна делба, при който една от страните получава в собственост недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане е още един вариант за прекратяване съсобственост между отделни лица, при съблюдаване интересите на всяка от страните, без да е необходимо уравняване на дялове в  други имоти или  заплащане на парични суми.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.