Как да постъпи длъжник, който получава съобщение за новообразувано изпълнително дело по стар изпълнителен лист

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Как да постъпи длъжник,...

Напоследък се наблюдава нова тенденция във връзка с изпълнителните дела, образувани от Топлофикация срещу абонати на дружеството с просрочени задължения.  Клиенти идват със съобщения за образувани срещу тях изпълнителни дела от 2018 год. Към съобщението за образуване на изпълнителното дело е прикрепен изпълнителен лист, като прави впечатление, че датата му на издаване е от 2015 год.

Такъв е случаят на г-н Н., г-жа Т. и Г-жа Ф. и още няколко клиента от тази седмица. Ако и Вие получите подобни документи, ето какво е важно да знаете:

Първо, изпълнителният лист следва да е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК, а не въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Може да се окаже, че задължението Ви е погасено по давност и може да отпадне на това основание.

Следва да са налице изброените по-долу предпоставки, за да е налице основание за отпадане на подобно задължение по давност:

Как обаче да разберете дали задължението произтича от влязла в сила заповед за изпълнение, а не въз основа на съдебно решение?

За да разберете това, следете за следното:

Ако срокът от издаването на заповедта за изпълнение, който е посочен в изпълнителния лист, до датата на издаването на самия изпълнителен лист е няколко месеца /5-6 месеца/, изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, а не въз основа на съдебно решение. За да се стигне до постановяване на съдебно решение и до влизането му в сила, е необходимо да мине повече време/ обикновено най-малко около година/. За по-сигурно, можете да направите справка на сайта на Районния съд за образувани срещу длъжника изпълнителни дела по негово ЕГН и три имена. Ако излезе само номера на делото, по което е издаден изпълнителният лист, то това означава, че изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, а не въз основа на влязло в сила съдебно решение.

Има и вариант да питате направо на място в съда дали срещу длъжника е водено исково производство за същото вземане и ако се установи, че такова не е водено, то това означава, че изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, а не въз основа на съдебно решение.

Защо е толкова важно да се установи начина, по който е издаден изпълнителният лист –  въз основа на заповед за изпълнение или въз основа на съдебно решение?

Важно е да се установи как и на какво основание е издаден изпълнителният лист, защото давността  в двата случая е различна. Ако изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, то давността е винаги тригодишна –  такава, каквато е и за самото вземане. Ако обаче изпълнителният лист е издаден въз основа на влязло в сила съдебно решение, то давността е петгодишна.

Кои са другите предпоставки, за да може дългът да отпадне по давност?

Ако изпълнителният лист е издаден направо въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение и няма съдебно решение, е необходимо да се установи,  на коя дата е влязла в сила заповедта за изпълнение. Заповедта за изпълнение влиза в сила след изтичането на срока за подаване на възражение срещу същата, ако възражение не е подадено, при положение, че заповедта за изпълнение е връчена надлежно на длъжника. За да се установи на коя дата е влязла в сила заповедта за изпълнение, е най-добре да се направи справка в съда, издал заповедта за изпълнение и да се установи по делото на коя дата е влязла в сила заповедта за изпълнение.  Върху самата заповед за изпълнение се прави отбелязване на коя дата заповедта е влязла в сила.

Именно тази е първата дата, която е от значение. От този начален момент, /а не от датата на издаване на изпълнителен лист/ започва да тече тригодишната давност, до изтичането на която кредиторът може да пристъпи към принудително събиране на дълга. Датата на издаване на самия изпълнителен лист е без значение. Тази дата винаги следва датата  на влизане в сила на заповедта за изпълнение и може да е близка до датата на влизане в сила на заповедта за изпълнение, но може да е и значително отдалечена във времето.

Другата дата, която е от значение е датата, на която кредиторът е подал молба до съдебния изпълнител за образуване на изпълнителното дело. На практика тази дата съвпада с момента на образуване на изпълнителното дело.

Ако между двете дата  -тази на влизане в сила на заповедта за изпълнение – и датата на образуване на изпълнителното дело е изтекъл тригодишен период, вземането се оказва погасено по давност и може да отпадне по давност.

Какви действия следва да се предприемат, за да отпадне дълга, ако са налице предпоставките за погасяването му по давност?

Констатирането на предпоставките за отпадане на дълга по давност обаче не води автоматично до отпадане на задължението. За целта трябва да се предяви иск срещу кредитора пред съд за отпадане на дълга по давност. Това е така, тъй като макар и фактите да се очевидни, само съдът е органът, който е компетентен да се произнесе по въпроса дали дадено задължение е погасено по давност или не.

Съдебният изпълнител, макар и да може да съпостави датите и да отчете, че вземането е погасено по давност, не може да разрешава този правен спор и да взема нечия страна –тази на Кредитора или тази на Длъжника.

Защо толкова време подобни изпълнителни листове са отлежавали при Топлофикация и защо Топлофикация не си е потърсила по-рано вземанията си, няма никакво правно значение. Важното е, че ако се констатира, че от влизане в сила на заповедта за изпълнение, въз основа, на която е издаден изпълнителен лист, без спора относно дължимостта на сумите да е разрешен с влязло в сила съдебно решение, до датата на образуване на изпълнителното дело са минали повече от три години, дългът може да отпадне по давност, което може да стане само по съдебен ред.

Ако получите книжа, подобни на горепосочените и желаете това, можете да се обърнете към кантората ни, откъдето ще направим всички необходими проверки, за да установим дали действително Вашето задължение е погасено по давност и ако това е така, при Ваше желание,  ще Ви представляваме по дела за отпадане на задълженията по давност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.