Задължения към Софийска вода [отпадане по давност]

Когато говорим за задължения към Софийска вода, първо тряба да уточним какви са договорните отношения и кои са страните по договора за ВиК услуги.

Договорните отношения между потребителите и „Софийска вода“ АД най-често се уреждат не с отделни договори, а с общи условия, които се прилагат в отношенията между доставчика и потребителите на ВиК услуги. Така на практика общите условия на „Софийска вода“ АД регламентират правата и задълженията на страните във връзка с доставката и потреблението на ВиК услуги.

ВиК услуги – това са всички услуги по доставката на вода за питейно-битови, стопански и/или обществени нужди, включително и дейностите по отвеждането и пречистването на отпаданите води.

Кой е страна по договора за доставка на ВиК услуги?

Продължете към цялата статия…Задължения към Софийска вода [отпадане по давност]

Задължения към “Софийска вода”

Как се погасяват вземанията на „Софийска вода“ АД и останалите дружества за ВиК услуги?

Служителите на монополистите, каквото е и дружеството „Софийска вода“ все по-настоятелно претендират заплащането на всички начислени задължения по партидите на своите абонати. Трябва обаче да се знае, че не всички претендирани задължения са дължими. Зачестяват случаите, при които ВиК дружествата търсят плащане на суми, които са погасени по давност, но са прехвърлени към текущата фактура чрез т.нар. „старо салдо“. В действителност обаче прехвърлянето на старите сметки не означава, че те се подновяват и стават дължими. Дружеството не може чрез едностранни действия да „поднови“ сметката на потребителя си.

Какво можем да направим при начислено „старо салдо“ в текущата ни фактура?

Тези действия на монополиста много често означават, че „Софийска вода“ АД претендира погасени по давност задължения и най-добрият вариант за потребителя е да направи възражение за давност.

Как можем да направим възражение за давност?

Продължете към цялата статия…Задължения към “Софийска вода”

Давност на задължения. Кога и как отпадат?

давност на задължения

Когато говорим за давност на задължения – това е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере задължението (вземането) си по съдебен ред, включително с помощта на съдебни изпълнители, най-често частни съдебни изпълнители (ЧСИ). За да се погаси едно вземане по давност е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност.

Какъв е срокът на давност на задължения?

Общият срок на давността е пет години. С изтичането на петгодишен срок се погасяват всички задължения, за които не е предвиден друг срок.

Петгодишна е давността за следните задължения:

  • вземания по договор за кредит; (или лошо ЦКР)
  • договорите за покупко-продажба;
  • договорите за изработка и поръчка;
  • вземанията за неоснователно обогатяване.;
  • данъците (например данък сгради, данък МПС);
  • осигурителните плащания,;
  • имуществените санкции;
  • всички лихви върху публичните вземания.

С тригодишна давност се погасяват задълженията за:

Продължете към цялата статия…Давност на задължения. Кога и как отпадат?

3 ключови промени как банките и Топлофикация съдят потребителите

В края на миналата година влязоха в сила изменения на гражданско-процесуалния кодекс по отношение на заповедното производство. То се ползва от банките, както и от „Топлофикация” и „ВиК” дружествата за снабдяване със заповед за изпълнение, а след това и с изпълнителен лист, на базата на който си събират вземанията.

Промяна 1: Не става вече призовкаря просто да залепи уведомление на вратата

На първо място е променена подсъдността на делата срещу потребители, като е въведено правилото, че тези дела се водят задължително по техния настоящ адрес. За да бъде гарантирано спазването на това правило е въведено и задължение на съда да следи за неговото спазване – в тридневен срок съдията, разглеждащ делото следва да направи служебна проверка за местната подсъдност, и ако делото неправилно е заведено в съд, в чийто район не е настоящия адрес на потребителя, то същото се прекратява и се изпраща на компетентния съд.

Какво се случва обаче, ако въпреки спазването на това правило, призовкарят не може да намери потребителя, за да връчи съдебните книжа?

Продължете към цялата статия…3 ключови промени как банките и Топлофикация съдят потребителите

Дължат ли се лихви на Топлофикация при неплащане на сметките в срок

Съгласно Общите условия на Топлофикация, лихви за забава върху задължения за топлинна енергия, се начисляват, ако задълженията не бъдат заплатени след публикуването на изравнителните сметки на абонатите на сайта на Топлофикация.

Справка за задълженията за топлинна енергия, начислени за жилищата си, потребителите могат да направят по абонатен номер на сайта на Топлофикация, който абонатен номер е посочен във всяка сметка от Топлофикация.

Продължете към цялата статия…Дължат ли се лихви на Топлофикация при неплащане на сметките в срок

Внимание! Отмяна на арбитражно решение може да се иска само в тримесечен срок от получаване на решението, дори и да касае потребителски спор

Всеизвестен стана фактът, че потребителските спорове не могат да бъдат разглеждани от арбитражен съд. Някои дори считат, че дори, ако получат книжа, свързани с обстоятелството, че са дадени на арбитражен съд, не е необходимо да предприемат никакви действия, защото няма начин за тях да произтекат каквито и да било неблагоприятни последици от този факт. Подобни разбирания обаче не отговарят на истината  и ако продължите да четете, ще разберете защо.

Продължете към цялата статия…Внимание! Отмяна на арбитражно решение може да се иска само в тримесечен срок от получаване на решението, дори и да касае потребителски спор

Какво може да се направи при получаване на завишена сметка за ток?

Не са редки случаите, в които потребител на електроенергия получава сметка за електроенергия, която драстично надвишава сумата по сметките, които получава обикновено. В големия процент от случаите, макар и невинаги, става въпрос за корекционна сметка, която електроразпределителното дружество е начислило едностранно на базата на изминал тримесечен период от време въз основа на твърдяното от страна на електроразпределителното дружество обстоятелство , че средството за техническо измерване – електромер не бил в изправност или на базата на неправилно свързана електрически система.

Продължете към цялата статия…Какво може да се направи при получаване на завишена сметка за ток?

Какви права имаме при неправомерно спиране на тока

В квартал на неголям град много често спирали тока. Понякога се случвало така, че електрозахранването да прекъсва по пет – шест пъти на ден. От семейството на Стоянов, които  били потърпевши звънели в електроразпределителното дружество да се оплакват, писали жалби,  молили се да бъде направено така, че проблемът да се разреши, но всичките им усилия останали без положителен резултат.

Продължете към цялата статия…Какви права имаме при неправомерно спиране на тока

Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Петър Петров не беше плащал от години задълженията си към Топлофикация, защото сметките му се виждаха нереални.

Няколкократно служители на дружеството звъняха на вратата на жилището му с увещания да вземе да сключи споразумение за разсрочено плащане на дълга като дори предлагаха Топлофикация а се откаже от по-старите задължения, а Петър Петров да плати само задълженията за последните три години и то на разсрочено плащане.

Продължете към цялата статия…Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Какви са правата на потребителя, осъден с арбитражно решение?

„Здравейте, преди една година ми изтича договора с Виваком, за който не знам че дължа около 200 лева, осъждат ме в арбитражен софийски съд, аз не знам нищо за това дело не съм получавал писма нито обаждания нищо. Вчера ми се обажда съдя изпълнител и ми казва че съм осъден от софийски арбитражен съд , и че дължа 500 лева, дадоха ми и номер на дело и сметка на която да преведа парите. Не знам дали е вярно и как са ме осъдели без аз да знам, нямам призовка с която да разбера че това нещо се е случило. Може ли съвет да ми дадете или да ми помогнете по някакъв начин? Благодаря!”

Този имейл получих преди два дни и понеже поставените въпроси засягат немалък кръг от заинтересовани лица, отговор на така поставения въпрос ще намерите в редовете по-долу. В случая арбитражното решение е нищожно.

Това е така, тъй като питащият има качеството на потребител. А потребителски спорове, съгласно новите изменение на ГПК и ЗМТА не могат да се разрешават от арбитражни съдилища. В случая потърпевшият, а и всеки потребител, който се намира в подобна ситуация, може да иска от ВКС да прогласи нищожността на арбитражното решение.

Продължете към цялата статия…Какви са правата на потребителя, осъден с арбитражно решение?