Кой може да се позовен на придобивна давност?

Един от способите за придобиване на право на собственост по отношение на недвижим имот е придобиването му чрез давностно владение. За целта е необходимо да се установи, че един имот се е намирал във фактическа власт на дадено лице, което е считало имота за свой през определен период от време – пет или десет години, в зависимост дали владението е било добросъвестно или не.

Позоваването на изтекла погасителна давност обаче не е елемент от фактическия състав на придобивната давност…

Това означава, че владелецът, автоматично, след изтичането на предвидения в закона срок на придобивна давност става собственик на съответния имот, без да е необходимо позоваване от негова страна на давността, за да настъпи този правен ефект. Позоваването на давността има за цел да внесе яснота в гражданския оборот, че дадено лице е собственик на конкретен имот.

Позоваването може да стане пред нотариус или пред съд, в първия случай при издаването на констативен нотариален акт на основание давностно владение, а във втория случай- в исков процес за установяване право на собственост. Право да се позове на изтекла погасителна давност, на първо място, има лицето, в полза, на което е изтекла придобивната давност.

Възможно е обаче владелец да е придобил по давност даден недвижим имот и да не се позовава на давността като нито се снабдява с нотариален акт за собственост, нито в рамките на съдебен процес се позовава на изтекла в негова полза придобивна давност.

Придобиването на недвижим имот по давност е едно имуществено право, а не лично…

Поради тази причина кръгът от лица, които могат да се позоват на изтекла погасителнадавност, не се свежда само до лицето или лицата, в полза, на които е изтекла давността. Кредитори на владелеца могат също да искат да бъде установено от съда, че владелецът е придобил собствеността върху конкретен имот на основание давностно владение. Те биха имали интерес от това, ако искат да насочат изпълнението за събиране на вземането си срещу този имот на длъжника, който бездейства и не се снабдява с документи, удостоверяващи, че е придобил правото на собственост по отношение на имота.

Наследниците на придобилото по давност недвижим имот лице също имат възможност да се позоват на изтекла в полза на техния наследодател придобивна давност по отношение на даден имот.

Тъй като това е имуществено право, както посочих по-горе, а не лично такова, субективната преценка на лицето, в полза, на което е изтекла погасителната давност дали да се позове на нея или не, е без значение в случая. Като имуществено, това право е наследимо и наследниците могат да се снабдят с документи за собственост, установявайки пред нотариус или пред съд, че придобиваната давност по отношение на даден имот е изтекла в полза на техен наследодател.

Действието на придобивното основание се зачита от момента на изтичане на срока. Ако този срок е изтекъл приживе на наследодателя, то при наличие на позоваване на последиците от изтеклата придобивна давност от страна на наследниците, ще се счита, че придобивното основание е осъществено от наследодателя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.