Застраховката. Най-важните неща, които трябва да знаем

 1. Блог
 2. /
 3. Адвокат застрахователно право
 4. /
 5. Застраховката. Най-важните неща, които...

Идеята зад застраховането

С договор за застраховака застрахователят се задължава срещу определена сума /премия/ да поеме определен риск и при настъпването на застраховартелното събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение.

Договорът, за да произведе действие между страните, следва да отговаря на някои задължителни условия, без които същият би се оказал недействителен. Договорът се сключва в писмена форма при Общи условия. Общите условия, от своя страна следва да бъдат ясни и разбираеми за застрахования, като под ясни за застрахования се има предвид какво разбира при внимателен прочит средноинтелигентен човек, който няма юридическо образование. Освен това преди сключването на договора, застрахователят е длъжен да предостави на застрахования, ако той е физическо лице информация относно застрахователното правоотношение.

Договорът съдържа задължително имената/фирмите/ на страните, адресите им, предмет на договора, покритите застрахователни рискове, срок, включително начало и край, застрахователна сума и начина на определянето ѝ, застрахователна премия, имена и адреси на застрахователния посредник или агент, ако договорът се сключва съответно чрез тях, подпис на страните. Когато се сключва договор в полза на трето лице, следва да се впишавт имената на ползващото се лице или начина, по който то може да бъде определено.

В случай че договорът не съдържа някои от посочените реквизити, то същият е недействителен.

Договорът на практика се сключва по следния начин:

Застрахователят кани лицето, което желае да сключи договор за застраховка да попълни списък с поставени въпроси в писмен вид.

След като лицето отговори на въпросите, в зависмост от отговорите, застрахователят взема решение дали да сключи договор за застраховка, както и при какви условия, преценявайки риска в конкретния случай.

Възможно е застрахователните договори да бъдат сключени посредством застрахователни брокери и застрахователни агенти. /Основаната разлика между брокера и агента е, че брокерът може да работи с неограничен кръг застрахователи и да предлага застраховки при различни застрахователи, докато агентът е обвързан с конкретен застраховател, като някой агенти имат право да извършват плащание от и към застрахования, а други нямат това право/.

Задължения на застрахования

Лицето, което желае да сключи договор за застраховка е носител на задължения спрямо застрахователя още преди сключването на застрахователния договор.

Така например застрахованият е длъжен да информира застрахователя за факти и обстоятелства от съществено значение за размера и характера на риска, който застрахователят би поел със сключването на застрахователния договор. Следва да се има предвид, че съществени за риска са само тези факти и обстоятелства, за които застрахователят е поставил писмено въпроса.

Необходимо е също застрахованият да е знаел за тези факти и обстоятелства при сключването на договора. При спор знаел ли е или не застрахованият за съществените факти и обстоятелства относно риска, застрахователят е този, който следва да установи дали застрахованият е знаел за тези факти, но ги е премълчал.

Застрахователна премия

Застрахователната премия е сумата, която трябва да заплати застраховащият, срещу която застрахователят се задължава да поеме риска за заплащане на обезщетение при настъпване на застрахователното събитие. 

Застрахователнатап премия може да се изплати еднокартано или периодично.

При неплащане на първата премия застрахователният договор не поражда действие, освен ако не е уговорено друго, възможно е да се договори плащането за се извърши на отделни вноски, всяка от които има отделен падеж.

Застрахователен интерес

За да е валиден застрахователният договор, необходимо е лицето, което го сключва да има правен интерес от това. 

В имущественото застраховане такъв интерес е налице за:

 • Обственика на вещта;
 • Титуляра на право произтичащо от договор;
 • За лице, което би могло да причини вреди на трети лица или на техни вещи.

Застрахователен интерeс трябва да е налице и при личните застраховки. Интерес е налице когато съществуват семейни връзка между застраховащия и лицето, чиито живот се застрахова. Интересът може да се изрази в облигационна връзка/ напр. застраховане на съдружници, работодателя да застрахва работоспособността на своите работници или служители.

При настъпване на застрахователно събитие

С настъпването на застрхователното събитие, възниква задължението на застрахования да съобщи на застрахователя за настъпилото събитие, както и да предприеме мерки с оглед ограничаването на вредите, а за застрахователя настъпва задължението за заплащане на застрователното обезщетение.

Застрахователят отговаря за вредите, настъпили от застрахователното, той отговаря също ако причината е възникнала по време на действие на застрахователния договор, а вредата е настъпила след прекратяването на договора.

Застрахователят не отговаря обаче, ако причината е настъпила преди сключването на застрахователния договор, а вредата се е проявила по време на действие на договора.

Плащане от застрахователя

Извършеното плащане от застрахователя при настъпване на застрахователното събитие при имущественото застраховане се нарича застрахователно обезщетение, а при животозастраховането – застрахователна сума.

В имущественото застраховане застрахователното обезщетение се дължи за причинените вреди когато дадена вещ е повредена или унищожена. Конкретният размер на застрахователното обезщетение не може да се определя предварително в договора, тъй като предварително не може да е известен размерът на вредата, която е възможно да настъпи. Масималният размер на застрахователното обезщетение обикновено се определя в договор, ако максимална сума не е предвиден в договора, се прилага законът, съгласно който застрахователната сума не може да надвишава действителната или възстановителната стойност.

 • Действителната стойност: от своя страна е стойността, за която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество. Размерът на застрахователното плащане се определя към датата на настъпването на вредата. Към този момент се определя стойността, срещу която може да се купи вещ от същото качество.
 • Възстановителната стойност: е равна на цената за възстановяване на имущество от същия вид, заедно с всички разходи за доставка.
 • Пропуснатата полза: не се покрива от застраховаката, освен ако не се договори друго в договора.
 • При животозастраховането: за разлика от имущественото застраховане, се дължи конкретно фиксирана сума, независимо от размера на настъпилите лични вреди.
Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.