17 най-често задавани въпроси при развод

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. 17 най-често задавани въпроси...

В настоящото изложение съм се опитала да събере най-често задаваните въпроси от практиката във връзка с темата за развода и техните отговори. Надявам се на страните, на които се налага да предприемат тази житейска стъпка, написаното по-долу да им даде яснота до известна степен каква е процедурата по един развод и как протича тя, за да са подготвени и колкото се може да бъдат по-спокойни в подобна житейска ситуация.

Ето въпросите, които срещаме ежедневно в нашата практика с клиенти на кантората, които обмислят или са в процес на развод:

Дадените по-долу отговори не претендират за изчерпателност, нито съставляват юридическа консултация. При възникнал проблем, в интерес на страните е своевременно да потърсят правен съвет, за да не се стигне до усложнение на спорните въпроси.

1. Колко струва развод по исков ред

При развод по исков ред има фиксирани суми за заплащане и такива, които може да се наложи да се платят в зависимост от конкретния случай.

Фиксирана е държавната такса за завеждане на делото, която е в размер на 25 лева. След постановяване на решението също се заплаща допълнителна държавна такса в размер до 50 лева. Препис от решението струва 3 лева.

Ако страните имат ненавършили пълнолетие деца, страната, която ще плаща издръжка за децата следва да заплати и държавната такса за издръжката, която е 2% върху сбора за издръжката, начислена за три години.

/ Например, ако е присъдена месечна издръжка в размер на 150 лева, държавната такса върху издръжката ще се изчисли по следния начин: 150 х 12 х 3.х2 % или в случая държавната такса, която се дължи е 108 лева./

Размерът на адвокатския хонорар се договаря между страната и адвоката и не трябва да бъде по-малък от фиксираните минимални размери за адвокатските възнаграждения, съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Минималният адвокатски хонорар за развод по исков ред към момента е 600 лева.

В делото може да се наложи извършването и на други плащания. Обикновено това се налага във връзка с призоваването и представителството на ответната страна. Ако страната на може да бъде намерена на нейния постоянен или настоящ адрес във връзка с призоваването ѝ, се призовава чрез Държавен вестник, за което се плаща 20 лева и ако въпреки така извършеното призоваване не се яви на делото, на страната се назначава служебен адвокат на разноски на ищеца. Хонорарът на служебния адвокат се определя по преценка на съда и не трябва да е под минималния размер на адвокатските възнаграждения.

Ако ответната страна пребивава на адрес в чужбина, който е известен на ищеца, исковата молба трябва да се връчи на този адрес, което също е свързано със заплащането на такси и разноски във връзка с призоваването, чийто размер се определя от съда.

2. Кои искове се съединяват задължително с иска за развод

Ако страните имат ненавършили пълнолетие деца, с иска за развод, задължително се съединяват и следните искове: иск за упражняване на родителските права по отношение на общите деца; иск за определяне на режим за осъществяване на лични контактни между страната, която няма да упражнява родителските права и децата; иск за издръжка за детето/ децата; иск за ползване на семейното жилище.

С иска за развод може да се съедини още и иск за промяна на фамилното име на съпрузите, ако те или някой от тях е променил фамилното си име при сключването на брака; иск за издръжка между съпрузите. Тук трябва да се има предвид, че издръжка се дължи на бивш съпруг, само ако той е нетрудоспособен и не може да се издържа от доходите и от имуществото си. Ако бившият съпруг, на когото се предоставя издръжката, сключи нов брак, задължението за заплащане на издръжка отпада автоматично. Ако страните нямат ненавършили пълнолетие деца, искът за развод може да се съедини и с иска за ползването на семейното жилище.

3. Кога детето остава при бащата след развод

Най-често срещаната хипотеза, при която детето остава при бащата след развода, е когато страните се развеждат по взаимно съгласие и се разберат помежду си след прекратяването на брака упражняването на родителските права по отношение на общото им дете/деца да се предостави на бащата.

В развод по исков ред, също е възможно страните да постигнат съгласие упражняването на родителските права да бъде предоставено на бащата.

Ако детето е на ниска възраст обикновено се приема, че има нужда в по-голяма степен от майчини грижи отколкото от бащини такива. Ако обаче майката води неморален начин на живот, който би се отразил негативно върху възпитанието на детето, упражняването на родителските права може да се предостави на бащата. Това се отнася и за случаите, при които майката поради някакво заболяване, без значение физическо или психически, не е в състояние да се грижи за детето.

4. Колко струва развод по взаимно съгласие

Разбира се почти всеки се интересува каква е цената на един развод по взаимно съгласие. В масовият случай, тя е доста по-ниска от сватбата.

Държавната такса за развод по взаимно съгласие е 25 лева. При постановяване на решението се определя – допълнителна държавна такса – по 20 лева за страна. Препис от решението струва 3 лева. Заплаща се държавната такса върху присъдената издръжка за децата.

Размерът на минималния адвокатски хонорар е 400 лева към момента.

С бракоразводното решение по взаимно съгласие, е възможно да се уреди собствеността по отношение на общи имоти, придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност, както и по отношение на общите движими вещи, в който случай се начисляват такси и разноски, както при прехвърляне на имоти по нотариален ред. Таксите и разноските могат да се изчислят на базата на данъчна оценка за имота, но е възможно съдът да назначи вещо лице, което да определи пазарната стойност на вещите и съответно таксите и разноските да се заплатят на пазарната им стойност, а не на по-ниската данъчна оценка.

В този случай се заплащат и разноски за допусната съдебно-оценителна експертиза по делото, чийто размер се определя от съда.

Предвид факта, че подялбата на имущество в хода на бракоразводно дело по взаимно съгласие забавя и оскъпява значително процедурата, това рядко се прави. Има други извънсъдебни механизми, които в достатъчна степен гарантират имуществените интереси на страните, чрез които страните да поделят общото си имущество. Такива са например сключването на брачен договор, сключването на предварителен договор, влизащ в действие след допускането на развода и други, които не са предмет на настоящия отговор по поставения по-горе въпрос.

Може да разгледате нашата подробна статия за развод по взаимно съгласие.

5. Каква е държавната такса за развод

Първоначално се внася държавна такса в размер на 20 лева, а след постановяване на решението се определя допълнителна държавна такса. Когато разводът е по исков ред – допълнителната държавна такса е до 50 лева, а когато е по взаимно съгласие – по 20 лева на страна.

Когато страните имат общи ненавършили пълнолетие деца се определя и държавна такса върху издръжката, по начина,посочен по -горе.

6. Какви са правата на бащата при развод

Правата на страните са еднакви и са гарантирани от закона.

Може да разгледате нашата статия за родителските права при развод.

7. Защо има толкова много разводи

На този въпрос, по-детайлен отговор може да даде психолог. Причините, поради които най-често се стига до развод са финансови проблеми, извънбрачна връзка, вярване, че единият дава повече от другия във връзката; липса на общи интереси.

8. Какво е необходимо за развод

Ако страните могат да постигнат съгласие за развод по взаимно съгласие, трябва да се споразумеят относно следните последици от прекратяването на брака:

Ако имат общи ненавършили пълнолетие деца – при кого ще останат те да живеят след прекратяването на брака и кой ще упражнява родителските права по отношение на децата; кога другият родител ще вижда детето/децата и каква издръжка месечно ще плаща за тях; кой ще ползва семейното жилище/ семейно е онова жилище, в което страните последно са живели заедно/, какво ще е фамилното име на съпрузите след прекратяването на брака,и дължат ли си взаимно издръжка.

Ако съгласие не може да се постигне дори само по един от горните въпроси, развод по взаимно съгласие не е възможен и тогава, всяка от страните, която желае прекратяването на брака, може да заведе искова молба за развод, в която се третират горните въпроси.

В молбата за развод по исков ред може да се постави въпросът: “Кой е виновен за влошаване на взаимоотношенията на страните?”.

По този въпрос съдът се произнася само ако има изрично искане за развод по вина на другия съпруг. Истината е, че особен смисъл от установяване на обстоятелството кой е виновен за прекратяването на брака във връзка с правните последици от прекратяването на брака няма, а е по-скоро за морално удовлетворение на страната…

Предвид факта обаче, че в случаите когато се търси кой е виновен за влошаване на взаимоотношенията, отношенията между страните се изострят до крайност, считам, че третирането на въпроса за вината е неподходящо, особено ако страните имат общи деца, заради които би трябвало да имат до известна степен приемливи взаимоотношения.

9. Какви документи се подават при развод по взаимно съгласие

Необходимите документи за развод по взаимно съгласие са акт за брак в оригинал и копие от удостоверение за раждане на децата, ако страните имат ненавършили пълнолетие деца.

Подават се още и набор от документи по образец, а именно: Съобщение за прекратяване на брака и Сведение.

За образуване на делото се подава молба за развод от името на страните, придружена с подписано от страните споразумение относно правните последици от прекратяването на брака им.

10. Къде се подава молба за развод по взаимно съгласие

Молбата за развод по взаимно съгласие се подава пред районния съд по местожителство на един от съпрузите.

11. Кога влиза в сила решението за развод

Решението за развод по взаимно съгласие влиза в сила веднага, с постановяването му.

Решението за развод по исков ред влиза в сила, с изтичането на 14-дневен срок за обжалването му, който срок тече за всяка от страните от датата на получаването му.

Ако решението бъде обжалвано, разводът настъпва след влизане в сила на окончателното решение.

Възможно е решението за развод по исков ред да бъде обжалвано само в частта относно вината, в който случай решението в частта, с която бракът се прекратява влиза в сила с изтичане на 14-дневния срок за обжалване от получаването на решението за всяка от страните.

12. Откъде се взема молба за развод

Обикновено се изготвя от адвокат, тъй като това е юридическа работа. /Може и от познат, минал по този път на принципа „направи си сам“/. Ползването на образец за молба за развод крие своите рискове като забавяне и проблеми по време на процедурата, които водят до допълнително емоционално утежняване на тази чувствителна тема.

13. Каква е процедурата при развод

Процедурата е различна в зависимост от това дали разводът е по взаимно съгласие или по исков ред.

При развод по взаимно съгласие се изготвят необходимите документи – молба за развод и споразумение относно правните последици от прекратяването на брака, към които се прилагат документи като акт за брак, удостоверение за раждане на децата, ако страните имат общи ненавършили пълнолетие деца. Прилага се и Съобщение за прекратен граждански брак и Сведение по образец, заплаща се държавна такса от 25 лева и документите се внасят в съда.

След това се чака съобщение за насрочване на делото за разглеждаме в открито заседание, на която дата и час страните требва да се явят лично. Пред съда страните потвърждават съгласието си за развод, като съдът не се интересува от причините, поради които страните са поискали да се разведат.

Не се събират доказателства относно характера на взаимоотношенията между страните. В срок до един месец от съдебното заседание съдът следва да постанови решение, с което да прекрати брака. Решението е окончателно.

Съдът може да отхвърли молбата за развод по взаимно съгласие на страните, ако приеме, че съгласието на страните за развод не е сериозно и непоколебимо.
/Например, че е изразено на шега или че някоя от страните не е сигурна, че иска да се развежда/.

Ако някоя от страните не се яви на заседанието, без уважителна причина, делото се прекратява. Това не е пречка делото за развод да се заведе отново.

При развод по исков ред процедурата протича по следния начин: Ищецът внася искова молба в съда, с копие от същата, заедно с приложените доказателства за ответника. Съдът преглежда исковата молба и приложените доказателства и ако приеме, че са спазени всички изисквания на закона, разпорежда исковата молба да се връчи на ответната страна.

В случай че съдът констатира нередовности на исковата молба, указва на ищеца да ги отстрани и предоставя срок за това. Ако до изтичане на срока, нередовностите не бъдат отстранени, исковата молба се връща на ищеца.

При редовна искова молба или когато нередовностите бъдат своевременно отстранение, исковата молба се връчва по разпореждане на съда на ответника. Връчването обикновено става чрез служител на съда. Връчването се извършва на адреса, посочен в исковата молба. Връчителят се опитва да връчи исковата молба лично на ответника. Ако не го намери лично, може да предаде книжата на някой от домашните му, който е пълнолетен и който се съгласие да приеме книжата със задължение да ги предаде на страната. Ищецът обаче не може да получи книжата и да се задължи да ги предаде на ответника.

Ако връчителят не успее да връчи книжата на ответника нито лично, нито чрез трето лице, което се задължи да му ги предаде, което може да бъде измежду лицата, в които живее в едно домакинство – не и съсед – не и роднина, който случайно се е намирал в жилището на ответника когато връчителят е дошъл, за да връчи книжата/, по разпореждане на съда залепя съобщение на вратата на жилището на ответника последният да се яви в съда, за да получи предназначените за него документи. Същевременно съдът извършва проверка дали адресът, посочен в исковата молба е настоящ или постоянен адрес на ответника. Ако е такъв адрес – връчването на съобщението може да се извърши чрез залепване.

В случай че при извършената проверка съдът констатира, че адресът посочен в исковата молба се различава от настоящия и/или постоянния адрес на ответника, разпорежда връчването да се извърши на настоящия/ постоянния адрес на ответника. Ако и там той не бъде намерен, нито пък се намери трето лице, което да се съгласи да получи книжата, адресирани до ответника, със задължение да му ги предаде, връчителят пристъпва към връчване на съобщението чрез залепване.

За да се стигне до този ред на връчване, връчителят е следвало да посети адреса поне три пъти в рамките на около месец, в различно часово време, в присъствени и неприсъствени дни и ако при всички тези обстоятелства не е успял да намери ответника, чак тогава следва да пристъпи към връчване на съобщението чрез залепване.

В двуседмичен срок от залепване на съобщението, ответникът трябва да се яви в съда, за да си получи документите.

След изтичането на този срок, дори ответникът да не се е явил в съда и да не е  получил документите, се счита, че те са му надлежно връчени. Ако ответникът не  се е явил в съда, за да получи предназначените за него документи, съдът му назначава особен представител –  това е служебен адвокат, който да представлява ответника по делото. Хонорарът на служебния адвокат се заплаща от ищцовата страна, а размерът му се определя по преценка на съда.

В едномесечен срок от получаване на документите, съответно от изтичане на срока, в който ответникът е следвало да получи документите, предназначени за него, ответникът може, но не е длъжен да подаде отговор на исковата молба.

Право на ответника е да подаде отговор на исковата молба, от което той може да се възползва или не. Направените след изтичане на срока  за отговор възражения са несвоевременно направени и не се вземат предвид от съда. Може да се иска възстановяване на срока за отговор, стига да има основания за това.

След изтичане на срока за отговор на исковата молба, съдът определя ден и час за разглеждане на делото в открито заседание и изпраща съобщение за това до страните.

Ищецът трябва да се яви задължително лично на това заседание. Той може да бъде представляван и от адвокат с изрично пълномощно, който да се яви вместо него на първото по делото заседание, но за невъзможността му да се яви лично трябва да има уважителни причини – например да работи и живее на далечно разстояние, в страни извън ЕС. Ако съдът прецени, че има основателна причина делото да се гледа в отсъствие на ищеца, продължава производството. Възможно е обаче съдът да отложи делото за друга дата, и да изисква личното явяване на ищеца.

При неявяване на ищеца на първото по делото заседание, без уважителна причина, делото се прекратява.

Личното явяване на ответника не е задължително, за да се гледа делото.

Необходимо е обаче ответникът редовно да е призован за делото. Той трябва да е получил съобщение за датата и часа на заседанието най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Ако призоваването е нередовно, делото не се гледа, а се отлага за друга дата. Възможно е въпреки нередовната процедура по призоваване, ответникът или негов представител да се яви по делото и да направи изявление, че не възразява срещу процедурата по нередовното призоваване, в който случай съдът пристъпва към разглеждане на делото.

По делото, в тежест на ищеца е да докаже, че взаимоотношенията на страните са дълбоко и непоправимо разстроени. За целта той трябва да ангажира доказателства в тази връзка. Обикновено се разпитват свидетели, които да установят характера на взаимоотношенията между страните. Свидетелите не трябва да дават оценки за това как те преценяват взаимоотношенията между страните, а трябва да разкажат за конкретни факти и обстоятелства от съвместния живот на страните, на които обикновено са били очевидци, въз основа, на които съдът да стигне до извода, че взаимоотношенията между страните са до такава степен влошени, че не е възможно тяхното заздравяване.

Тъй като се касае за много лични отношения, обикновено свидетели по тези дела са близки роднини на страните, които в най-голяма степен имат представа от случките в семейния живот на страните. Приятели и колеги обикновено не са надеждни свидетели, защото те знаят в повечето случаи това, което някоя от страните им е разказала, а не са преки свидетели на случилото се.

И двете страни могат да ангажират доказателства, за да докажат твърденията си.

След събиране на доказателствата, съдът приключва делото и обявява, че ще се произнесе с решение. Срокът, в който съдът трябва да постанови решение е едномесечен, но този срок е ориентировъчен. Решението може да бъде постановено и в по-кратък, и в по-дълъг срок. Решението се връчва на всяка от страните, която има право да го обжалва в 14-дневен срок. След изтичането на този срок, ако никоя от страните не е обжалвала решението, същото влиза в сила и страните са разведени. Възможно някоя от страните да е обжалвала решението, но само в частта за вината, като в този случай решението в частта за прекратяването на брака влиза в сила.

14. Колко време отнема развод по взаимно съгласие

Зависи от натовареността на съда. И всеки, който ви обещае конкретен срок по-скоро ви подвежда.

Обикновено около месец и половина – два, но е възможно да стане и е ставало многократно и в по-кратък срок.

15. Кой взема детето при развод

Ако разводът е по взаимно съгласие – както се споразумеят съпрузите.

Когато разводът е по исков ред в големия процент от случаите детето остава за отглеждане и възпитание при майката. Съдът обаче при вземането на решението по този въпрос се ръководи от съвкупност от критерии, въз основа, на които прави преценка при кого от родителите е в интерес за детето да остане за отглеждане след прекратяването на брака. Вземат се предвид обстоятелства като например кой от двамата родители в по-голяма степен се е грижил до момента за детето, възрастта на детето, пола, кои от родителите по какъв начин възпитава детето, какъв начин на живот води всеки от родителите и как това може да се отрази на възпитанието на детето. От значение е и социалната среда на родителите, възможност от помощ от близки при отглеждането на детето, битови и материални условия, макар и последното да не е от водещо значение.

16. Колко време отнема развод по исков ред

Обикновено около шест месеца, но ако има трудности във връзка с призоваването на страните или някоя от тях извършва действия, с които забавя хода на делото, може да отнеме и повече време.

17. Колко е издръжката на дете при развод

Издръжката на детето не може да бъде под ¼ от минималната работна заплата за страната и към момента не може да бъде под 177,5 лева месечно. Няма горна граница.

При развод по взаимно съгласие размерът на издръжката се определя по споразумение между страните.

Когато не може да се постигне съгласие относно размера на издръжката, тя се определя съобразно нуждите на детето и възможностите на родителя, който ще я плаща.

Нуждите на детето се определят съобразни неговата възраст, начин на живот, който е водело до момента, необходими средства за храна, облекло, учебни и спортни занимания и социални контакти. Ако детето има специфични нужди, за които са необходими повече средства, те се вземат предвид. Обикновено става въпрос за някакво заболяване на детето.

Под възможности се имат предвид не само доказания доход на страната, която трябва да дава издръжката. Взема се предвид още квалификация, здравословно състояние, възрастта. Това се прави понеже е напълно възможно работоспособно лице, с добра професия и умения, нарочно да се води на по-ниска заплата, за да не плаща по-висока издръжка за детето си.

Ако Вие сте страна в едно бракоразводно дело или пък имате намерение да прекратите брака си, вероятно бихте имали и други въпроси, които можете да зададете, ако желаете чрез посочените форми за контакт.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Comments are closed.