Задължения към Топлофикация. 14 често срещани въпроса и техните отговори

 1. Блог
 2. /
 3. Топлофикация
 4. /
 5. Задължения към Топлофикация. 14...

Ежедневно получавам запитвания от граждани във връзка със спорове с Топлофикация. Проблемите обикновено са еднотипни, поради което по-долу съм изложила в кратък вид отговорите на най-често задаваните въпроси.

Следва да имате предвид, четейки по-нататък, че изложеното не съставлява правна консултация и не претендира за изчерпателност.
Вашият случай може да е специфичен и да изисква консултация с юрист работещ в тази сфера.

Ето въпросите, на които отговарям на тази страница:

 1. Как да осъдя Топлофикация?
 2. Къде се подават жалби срещу Топлофикация?
 3. Кога излизат изравнителните сметки на Топлофикация?
 4. Как да не плащам на Топлофикация?
 5. Къде се плаща Топлофикация?
 6. Как се сменя партида в Топлофикация?
 7. Как да се отървем от Топлофикация?
 8. Къде да се оплача от Топлофикация?
 9. Колко е лихвата на Топлофикация?
 10. Каква е давността на задълженията към Топлофикация?
 11. Как се пише възражение срещу топлофикация?
 12. Как да си проверя сметката за Топлофикация?
 13. Какво да правя ако ме осъди Топлофикация?
 14. Кога Топлофикация завежда дело?

Kак да осъдя Топлофикация?

Потребител на топлинна енергия може да осъди Топлофикация, ако Топлофикация претендира за заплащане стари, погасени по давност задължения.

Потребителите в град София, могат да установят, по абонатен номер, при проверка на сайта на Топлофикация какви задължения фигурират като неплатени по отношение на техния имот. Фактът, че Топлофикация води тези задължения като неплатени, въпреки че са погасени по давност, означава че ги претендира за заплащане от потребителя. Това е достатъчна причина потребителят да предяви иск срещу Топлофикация за установяване на обстоятелството, че задълженията не се дължат, и не могат да бъдат събрани по принудителен ред, понеже са погасени по давност.

Абонатния номер за даден имот може да бъде открит на всяка от фактурите за начислени задължения, които Топлофикация изпраща ежемесечно на своите клиенти.

На сайта на Топлофикация, при проверка по абонатен номер, излизат всички неплатени задължения, които Топлофикация търси от потребителя. Възможно е Топлофикация да е завела дело за част от неплатените суми. В този случай периодът, по отношение, на който делото е заведено, не фигурира в неплатените задължения.

Неплатените задължения са поместени в две клонки – в едната главница, в другата- лихви. Парадоксално е, но е факт, че има случаи при главница от 0 лева да се начислява лихва.

Всички задължения, които са начислена за период по-стар от три години и два месеца назад могат да отпаднат като погасени по давност. За целта е необходимо да се води дело, тъй като основанието за отпадане на задължението е, че сумите са погасени по давност, а това възражение, за да има правно действие, трябва да се направи пред съд.

Воденето на дело срещу Топлофикация е свързано със заплащането на разходи за държавна такса и адвокатски хонорар, като при спечелване на делото, Топлофикация бива осъдена от съда да заплати на потребителя всички разходи, които е направил във връзка с делото. Сумите, на които Топлофикация е осъдена се събират бързо и лесно по принудителен ред чрез съдебен изпълнител.

В случаите, в които имотът съставлява търговски обект, справка по интернет на сайта на Топлофикация не може да се направи. В този случай потребителят може да иска справка за неплатените задължения от самата Топлофикация. Особеното при търговските обекти обаче е, че за да има основание Топлофикация да претендира каквито и да било суми за заплащане за начислена топлинна енергия по отношение на търговски обект, е необходимо да има индивидуално сключен договор със собственика или с ползвателя с вещно право на ползване по отношение на този имот. Ако такъв договор не съществува, могат да отпаднат не само погасените по давност задължения, а всички начислени задължения.

Къде се подават жалби срещу Топлофикация?

Жалби срещу Топлофикация се подават в Топлофикация. Има смисъл от подаване на жалба в Топлофикация при оспорване на изравнителната сметка.

Всички останали спорове с Топлофикация на практика се решават по съдебен ред.

Кога излизат изравнителните сметки на Топлофикация?

Изравнителните сметки излизат през юли месец на съответната година и се отнасят за период от месец април на предишната година до месец април на текущата година.

Как да не плащам на Топлофикация?

Като не плащате сметките си. Само че в този случай Топлофикация може да предприеме действия по осъждането на длъжника и събирането на дълга по принудителен ред. Задължени лица за заплащане на начислените задължения за топлинна енергия се явяват собствениците на имотите, а ако трето лице има вещно право на ползване по отношение на даден имот, то именно това трето лице се явява задължено да заплаща сметките към Топлофикация.

Ако бъде образувано исково производство и Топлофикация не успее да докаже, че потребителят е собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на имота, за който претендира начислените задължения, то тогава потребителят няма да бъде осъден да плаща дълга. Доказването на обстоятелството, че потребителят е собственик или ползвател с вещно право на ползване става с документ за собственост /нотариален акт/, като задължение на Топлофикация, а не на потребителя, е да представи по делото такъв документ за собственост.

Къде се плаща Топлофикация?

На Топлофикация може да се плати на каса на Топлофикация. Това е уместно само, ако няма стари задължения или няма образувани дела.

Ако имате стари задължения, които могат да отпаднат по давност, то тогава, ако платите на каса на Топлофикация, парите Ви ще отидат за погасяване на най-старите задължения, които са погасени по давност.

В такава ситуация, е най-добре да се плати по банков път като в платежното нареждане се посочи периода, за който се отнася плащането. Плащането съответно следва да се отнася за задължения, начислени за последните три години,. Посочва се и абонатния номер, за да има яснота по отношение на кой имот и за кой период погасявате дълга. На основание чл. 76 ЗЗД длъжникът има право да посочи кое от задълженията си погасява и при извършено плащане по този ред Топлофикация няма как да отнесе плащането за период, различен от посочения в платежното нареждане.

Ако има издадена срещу Вас заповед за изпълнение и дългът по нея следва да се плати – плащането също става по банков път, като в този случай посочвате като основание за плащане номера на делото, съда, годината и съставът.

В заповедите за изпълнение длъжникът е осъден да плати, освен сумите, които са фиксирани по размер още и лихва, която се начислява от определена дата, посочена в заповедта за изпълнение, а крайният срок е датата на плащането. Тази лихва макар и неопределена в заповедта за изпълнение е определяема и също трябва да се плати, защото в противен случай, Топлофикация може да търси събирането ѝ по принудителен ред и да натовари потребителя с много допълнителни такси и разноски в едно изпълнително производство.

Размерът на законната лихва може да бъде изчислен чрез този калкулатор или друг, който може да бъде намерен по интернет.

След плащане на дълга по заповедта за изпълнение е добре доказателство за плащането на дълга да бъде представен на съда. С молба, свободен текст, се представя платежното нареждане на съда, издал заповедта за изпълнение. /Не се подава възражението, което се връчва със заповедта за изпълнение/.
Смисълът от уведомяването до съда, че дългът е платен е съдът да не издава изпълнителен лист срещу длъжника, защото съдът няма откъде да знае, че междувременно длъжникът е платил.

Същевременно Топлофикация също обикновено не разбира, че дългът е платен и образува изпълнителни дела срещу потребителите и в този случай докато се установи, че дългът е бил преди това платен, може да се стигне до налагането на запори върху пенсии, заплати, банкови сметки и до възбрани на недвижими имоти.

Ако получите заповед за изпълнение и не можете да платите изцяло дълга, можете да се споразумеете с Топлофикация да платите на разсрочено плащане. В този случай, при сключването на споразумението трябва да следите споразумението да се отнася за всички суми, за които е издадена заповедта за изпълнение, включително и за определяемата лихва. Трябва да обърнете внимание както на това да не се задължите да платите повече от сумата, за която е издадена заповедта за изпълнение, така и да не се задължите да платите по-малко. Не е да не се е случвало служител на Топлофикация да забрави да впише някоя от сумите по заповедта за изпълнение и после за тази лисваща сума, Топлофикация да образува изпълнително дело и да натовари длъжника с допълнителни такси и разноски.

Ако имате вече образувано изпълнително дело и нищо не може да се направи, за да отпадне дълга, плащането става на съдебния – изпълнител. Добре е всякакви споразумения да се правят със съдебния изпълнител, а не с Топлофикация.

Как се сменя партида в Топлофикация?

Ако нямате непогасени задължения, при промяна на собствеността на имота, се подава заявление за промяна на партидата и Топлофикация променя партидата на името на заявителя.

Как да се отървем от Топлофикация?

Да се „отървете” от Топлофикация, можете само, ако цялата сграда в режим на етажна собственост се откаже от услугите на Топлофикация, което става с решение на Общото събрание.

Сам потребител не може да се откаже от услугите на Топлофикация. Може да откаже ползването на отопление за имота и топла вода, но продължава да дължи такса „сградна инсталация”, която е установена със Закона за енергетиката и която такса ще се дължи до промяната на законодателството.

Къде да се оплача от Топлофикация?

На практика разрешаването на споровете с Топлофикация става преди всичко по съдебен ред. Ако доброволно не можете да уредите спора с Топлофикация, остава открита възможността да търсите правата си по съдебен ред, стига да са основателни претенциите Ви.

Колко е лихвата на Топлофикация?

На сайта на Топлофикация, при проверка по абонатен номер, излизат неплатените задължения – главница и лихва, като лихвата е определена към датата на извършването на проверката. Парадоксално е, че не са рядкост случаите, при които главницата е 0 лева, но въпреки това има начислена лихва.

Каква е давността на задълженията към Топлофикация?

Давността, с изтичането, на която се погасяват задълженията към Топлофикация е тригодишна. Такава е и когато длъжникът е осъден да заплати на Топлофикация суми въз основа на заповед за изпълнение.

Когато обаче длъжникът е осъден да заплати суми на Топлофикация въз основа на влязло в сила решение, давността винаги е петгодишна.

Следва да се има предвид, че давността не се прилага служебно. За да може потребителят да се позове на изтекла погасителна давност, трябва да направи възражение в този смисъл, не пред Топлофикация, не пред съдебен изпълнител, а само и единствено пред съд. Възражението за изтекла погасителна давност може да бъде направено под формата на възражение по предявен от Топлофикация иск за заплащане на сумата, но може да бъде направено и чрез предявяване на отрицателен установителен иск от страна на потребителя.

До предявяване на отрицателен установителен иск се стига когато Топлофикация претендира стари задължения за начислена топлинна енергия, публикувайки на сайта си старите задължения като неплатени и изпращайки фактури, в които са вписани и погасените по давност задължения.

До предявяване на отрицателен установителен иск се стига и в случаите, при които Топлофикация е образувала изпълнително дело, но междувременно / в хода на изпълнителното дело/ изтече давността, с която се погасяват задълженията.

Разгледайте двете ни статии за давността при Топлофикация и до кога може да се прави възражение срещу Топлофикация.

Как се пише възражение срещу топлофикация?

Възраженията, които могат да се подадат срещу Топлофикация са следните:

При връчена заповед за изпълнение, длъжникът може да подаде възражение по бланка, което трябва да бъде връчено с връчването на самата заповед за изпълнение.

За да издаде заповедта за изпълнение съдът не проверява дали потребителят наистина дължи сумата за заплащане на Топлофикация. Топлофикация е сезирала съда с едностранно заявление, в което е написано, че потребителят Х дължи на Топлофикация за даден имот определена сума пари. Съдът издава документ с идентично на заявлението съдържание и изпраща този документ /заповед за изпълнение/ на длъжника, за да вземе последния становище относно дължимостта на сумата.

Ако потребителят, до когото е адресирана заповедта за изпълнение счита,че не дължи сумата – подава заявление по бланка, в което не е необходимо да пише причините, поради които счита, че не дължи. В резултат на така подаденото заявление Топлофикация има право, но не длъжна, да подаде искова молба срещу потребителя, за да докаже размера и основанието на вземането си.

Има случаи обаче, при които длъжникът не е узнал за издадената срещу него заповед за изпълнение, а разбира, че срещу него е водено съдебно производство, по което е бил осъден да плати определена сума на Топлофикация, едва след като получи покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. В този случай, в едномесечен срок, считано от получаването на поканата за доброволно изпълнение, длъжникът може да подаде възражение чрез районни съд, издал заповедта за изпълнение до окръжния, а за град София – до Софийски градски съд, по реда на чл. 423 ГПК.

Потребителят може да не е узнал за издадената срещу него заповед за изпълнение поради нарушение на процедурата по връчване на заповедта за изпълнение. В този случай възражението се състои в искане до въззивния съд делото да бъде върнато за преразглеждане на първоинстанционния съд, поради обстоятелството, че поради нарушение на процедурата по връчването потребителят не е узнал за заповедта за изпълнение и не е могъл своевременно да оспори задълженията по същата.
Ако съдът приеме, че е налице нарушение на процедурата по връчване на заповедта за изпълнение, връща делото за преразглеждане. Актът на съда не подлежи на обжалване.

Съществува и една друга хипотеза, при която при възражение на потребителя се стига направо до обезсилване на изпълнителния лист. Ако заповедта за изпълнение не е била връчена лично на длъжника и към датата на връчването същият е нямал обичайно местопребиваване на територията на Република България, само на това основание по искане на длъжника въззивният съд обезсилва изпълнителния лист и се стига до прекратяване на изпълнителното производство, ако такова е образувано.

Съществува и трети вариант – длъжникът да е подал възражение срещу заповедта за изпълнение, но съдът неправилно да е преценил, че възражението е подадено извън срока за подаването му и да е издал изпълнителен лист. В този случай, в двуседмичен срок от получаване на покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител, длъжникът може да подаде частна жалба срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист.

Когато става въпрос за по-високи суми, дори да не ангажирате адвокат за дели, то много често е целесъобразно поне да направите еднократна консултация с добър адвокат с опит с Топлофикация. Това може да ви спести много време, нерви, а и пари.

Как да си проверя сметката за Топлофикация?

Проверка по сметка става на място в Топлофикация.

Ако става въпрос за град София – проверка може да се извърши и по абонатен номер на сайта на Топлофикация, стига имотът да не е търговски обект, тъй като за търговските обекти такава информация на сайта на Топлофикация не се съдържа..

Какво да правя ако ме осъди топлофикация?

Ако се окажете осъден от Топлофикация и няма какво да направите, за да отпадне или намалее дълга /във връзка, с което е добре да направите консултация с юрист, работещ в тази сфера/, разполагате със следните възможности:

Да се споразумеете с Топлофикация да платите дълга на разсрочено плащане, още преди да бъде образувано изпълнително дело, защото стигне ли се до изпълнително дело, ще трябва да се платят и таксите, и разноските по изпълнението;

Споразуменията, които Топлофикация предлага за сключване са уеднаквени и с Топлофикация особени промени в споразуменията, които Ви предлагат не можете да постигнете.

Друг вариант е, ако имате възможност да изплатите изцяло дълга по банков път като посочите основанието, на което плащате. Този вариант е приложим, стига да разполагате с пълния размер на сумата

Ако не можете да платите нито изцяло дълга, нито на разсрочено плащане, остава вариантът Топлофикация да се обърне към съдебен изпълнител, който да събере сумата по принудителен ред. Съдебният изпълнител ще събере сумата, стига да разполагате със секвестируемо имущество, срещу, което да насочи изпълнението. Ако обаче нямате такова имущество, съдебният изпълнител няма да има откъде да събере дълга.

Повече информация по темата може да прочетете и в темата ни как може да ни осъдят без да разберем.

Кога топлофикация завежда дело?

Топлофикация завежда дело при неплатени задължения. Може да има незаплатени големи сметки, може да става въпрос и за сметки за по един месец. На практика не се установява принцип, при който Топлофикация да съди клиентите си.

Препоръчвам ви да прочетете тази статия

Ето стъпка по стъпка как може да се защитите от Топлофикация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.