Кога и как могат да отпаднат по давност задължения по образувани стари изпълнителни дела

Срещу Вас има образувано изпълнително дело. Няма значение дали става въпрос за Ваш личен дълг или за дълг на Ваш наследодател. Няма значение и по какъв начин сте разбрали за изпълнителното дело – дали сте получили покана за доброволно изпълнение, дали е наложен запор върху средствата Ви по Ваша банкова сметка, или при прехвърляне на автомобил в КАТ, сте узнали на наложен запор върху същия.

Ако изпълнителното дело е достатъчно старо, може да се окаже, че дълговете, за събирането, на които същото е образувано вече са погасени по давност.

Колко старо трябва да е изпълнителното дело, за да може да се мисли за възможността дългът да е погасен по давност?

Отговорът на този въпрос зависи от две неща: дали изпълнителният лист е издаден въз основа на съдебно решение или въз основа на заповед за изпълнение и във втория случай – с каква давност се погасява самото вземане.

Ако изпълнителният лист е издаден въз основа на съдебно решение, давността, с която се погасява вземането винаги е петгодишна. В този случай, за да се мисли дали има основание дългът да отпадне по давност, необходимо е изпълнителното дело да е образувано най-малко преди пет години.

Ако изпълнителният лист е издаден само въз основа на основа на заповед за изпълнение, а не въз основа на съдебно решение, то тогава е от значение каква е давността, с която се погасява самото вземане. Ако например, става дума за периодични плащания, каквито са задълженията за начислена топлинна енергия по отношение на Топлофикация, задълженията за начислена студена вода към „Софийска вода“, задълженията към мобилен оператор, задължения за заплащане на наемни вноски, задължения по запис на заповеди, давността е тригодишна.

Ако обаче се касае, например за задължения по кредит, давността е петгодишна. Следователно, необходимо е да се прецени дали са минали три, съответно пет години от образуване на изпълнителното дело, за да се предполага дали е възможно задължението да е погасено по давност.

Какви са стъпките за отпадане на задължения?

Първо се установява през коя година е образувано изпълнителното дело. Това се вижда от първоначалните цифри на номера на изпълнителното дело, които сочат годината на образуване на делото.

След тази първоначална проверка, за да се прецени дали даден дълг може да отпадне по давност, е необходимо да се направи справка по самото изпълнително дело, за да се установи дали и какви изпълнителни действия са били предприемани през годините.

Най-добре е тази проверка да се направи от юрист, специализиран в тази материя, тъй като е въпрос на преценка кои предприемани действия по изпълнителното дело съставляват изпълнителни действия и кои не. Само изпълнителните действия и то, ако са извършени надлежно, водят до прекъсване на давността, от който момент започва да тече нова погасителна давност.

Така например изпълнително действие, с което се прекъсва давността относно вземането е подаването на молба за образуване на изпълнително дело, не и самото образуване. Изпълнително действие е налагането на запори и възбрани, конституирането на нов взискател, но не и проучването на имущественото състояние на длъжника и изпращането на покана за доброволно изпълнение. Същевременно, за да са надлежно извършени изпълнителните действия, необходимо е преди това връчването на поканата за доброволно изпълнение да е надлежно оформено.

След извършването на справка по дадено изпълнително дело може да се установи дали дългът е погасен по давност или не…

Ако по делото е налице бездействие от страна взискателя, продължило повече от две години, на основание чл. 433, ал. 1, т.8 от ГПК настъпва прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, като не е необходим нарочен акт на съдебния изпълнител, за да настъпи това прекратяване. С прекратяване на самото изпълнително дело, с обратна сила, считано от датата на последното валидно предприето изпълнително действие, започва да тече давността, с която се погасява самото вземане и изтича след изтичане на срока на давност, установена за самото вземане, била тя съответно три, петгодишна или друга специална давност, срещана в особено редки случаи.

Ако след изтичането на двете години на бездействие от страна на взискателя, след които настъпва прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, бъдат предприети някакви изпълнителни действия, като най-често става въпрос за удържане на пари по принудителен ред, то тези действия за незаконосъобразни и нямат правно значение. Ако са били събрани по принудителен ред пари, те подлежат на възстановяване на длъжника.

Ако след проверка се окаже, че задълженията по изпълнителното дело са погасени по давност, тези задължения не могат да отпадна автоматчино

Не е от компетенцията на съдебния изпълнител да установява дали даден дълг е погасен по давност или не. Подобна преценка е само в правомощията на съда.

Дори да вижда, че дългът е погасен по давност, дори да има най-добри намерения, съдебният изпълнител е длъжен да събира дълга по принудителен ред, докато в правния мир продължава да съществува изпълнителният лист, въз основа, на който е образувано изпълнителното дело.

За да отпадне дългът по давност, е необходимо да се направи възражение в този смисъл само и единствено пред съд, което означава, че трябва да се води дело срещу кредитора

Ответник по делото е именно кредиторът, а не съдебният изпълнител.

Воденето на дело е свързано с разходи, които се изчисляват съобразно материалния интерес и се заплащат при завеждане на делото.

При спечелване на делото, тези разходи се възстановяват от кредитора.

Тъй като е възможно докато тече производството по спора относно това дали претендираната сума за заплащане се дължи или е погасена по давност, съдебният изпълнител да събере сумата по принудителен ред, заедно със завеждане на делото, се иска от съда да издаде обезпечителна заповед за спиране на изпълнението.

Съдът уважава тази молба, ако счете, че е налице обезпечителна нужда. Молбата за спиране на изпълнението може да бъде уважена от съда безусловно или при положение, че бъде внесена определена парична гаранция от ищеца. Размерът на тази гаранция се определя от съда и на практика няма правила, по които съдът се ръководи. При отказ да бъде издадена обезпечителна заповед за спиране на изпълнението или при издаването на обезпечителна заповед, но при неприемливи за молителя условия, а именно при условие, че бъде платена определена парична гаранция, определението, с което се е произнесъл съдът подлежи на обжалване от страна на ищеца.

Кредиторът също може да обжалва това определение на съда, което става след като узнае за наложената обезпечителна мярка.

Ако  след като вече вземането е погасено по давност или след като е настъпило прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона, в рамките на същото изпълнително дело бъдат събрани по принудителен ред от длъжника каквито и да било суми, същите подлежат на възстановяване. Ако тези суми вече са преведени на длъжника по изпълнителното дело, те подлежат на възстановяване от страна на кредитора.

Ако са задържани от съдебния изпълнител и има спиране на изпълнението по изпълнителното дело, при спечелване на делото, съдебният изпълнител възстановява тези суми на длъжника.

При всички положения, при наличие на изпълнително дело, е необходимо да се направи справка по същото, за да се установи дали има основание дългът да отпадне като погасен по давност

Ако се окаже, че има основание дългът да отпадне по давност, за да се случи това, е необходимо да се води дело срещу кредитора, за да може да се направа изявление от името на длъжника пред съда за изтекла погасителна давност.

Само и единствено възражението пред съд за изтекла погасителна давност води до отпадане на дълга на това основание и вече никога този дълг не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

Всякакви други варианти са компромисни решения и не водят до отпадането на дълга. Така например, често длъжникът иска от съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, понеже е изтекъл двегодишен период на бездействие от страна на взискателя. Подобна молба, трябва да се знае, че е нож с две остриета. Ако съдебният изпълнител уважи тази молба, няма никаква печка Взискателят да образува ново изпълнително дело, с което да прекъсне давността, ако тя не е изтекла относно самото вземане и от този момент да започне да тече нова давност, като теклата до момента давност е без правно значение.

При новите изменения на ГПК, отказът на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, подлежи на обжалване, но дори да бъде прекратено изпълнителното дело, докато изпълнителният лист съществува в правни мир, кредиторът може винаги да образува нови изпълнителни дела въз основа на същия документ, дори вече вземането му да е погасено по давност и единствената възможност да отпадне това негово право е да се предяви иск за отпадане на дълга като погасен по давност.

Ако считате, че Вашият случай може да е сходен с описаното по-горе правно положение, можете да изпратите тук документите по изпълнителното дело, с които разполагате.

Каква е таксата за извършване на справка по изпълнително дело?

Ако е необходимо да се направи справка по изпълнителното дело, за да се прецени дали дългът може да отпадне като погасен по давност, ще Ви информираме за това и ще Ви изпратим пълномощно, което да подпишете, сканирате и върнете обратно на електронната поща, както и банкова сметка, по която да платите таксата за извършването на справка по делото в размер на 90 лева.

След извършването на справката по изпълнителното дело, ще Ви дадем информация относно възможността да се води дело за отпадането на дълга по изпълнителното дело по давност, както и информация за това каква биха били разходите по същото.

Изпращане на документи

В случай, че снимате документите с телефон, може да изпратите снимките директно от телефона си на имейл adwirina@gmail.com

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Описание на вашия казус

  Прикачени файлове (напр. сканирани документи)

  Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
  Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
  Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.