Давност на кредит [2021]. Кога стария ни кредит може да отпадне по давност?

Не са малко случаите, когато ни се е налагало да теглим кредит. Поначало, договора за кредит е продължителен във времето ангажимент, като срокът за издължаване според конкретните договорки може да продължи години или дори десетилетия – например при ипотечните кредити.

Понякога обаче, поради една или друга житейска причина, човек изпада в невъзможност да обслужва кредита си, и да бъде редовен платец. В повечето случаи това води до съдебни дела, производство по принудително изпълнение от частни съдебни изпълнители, все продължителни и времеемки процедури, свързани с редица негативни емоции.

Логичния въпрос по време или след едно подобно производство е…

Няма ли как задължението по кредита да отпадне по давност?

Когато говорим за давност, това е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере задължението (вземането) си по съдебен ред или принудителен ред, т.е. с помощта на частен съдебен изпълнител. За да се погаси едно кредитно задължение по давност е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност, а именно пет години.

Продължете към цялата статия…Давност на кредит [2021]. Кога стария ни кредит може да отпадне по давност?

Лоша кредитна история? Ето как стария ни кредит да изчезне от кредитния регистър [лошо ЦКР]

В живота често се налага човек да изтегли кредит. Понякога обаче тези решения не са добре преценени и обмислени, или са взети в момент, в който от обстоятелствата ни притискат, или поради житейски несгоди просто е станало невъзможно полученият кредит да бъде обслужван.

Последиците обаче често се оказват дългосрочни, особено при банковите кредити, при които срокът за изплащане обикновено е години, а понякога и десетилетия. Често банките продават старите си и необлужвани кредити на колекторски фирми, чиято дейност е именно да съберат възможно най-много от дължимата сума.

Лоша кредитна история. Какви са последствията?

Многобройни са случаите, когато потребителите се оказват обременени от т. нар. „лоша кредитна история“ заради кредити и заеми, които са били изтеглени преди повече от десет години.

Продължете към цялата статия…Лоша кредитна история? Ето как стария ни кредит да изчезне от кредитния регистър [лошо ЦКР]

Заличаване на ЕТ [едноличен търговец]. Процедура по закриване

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната – това гласи разпоредбата на чл. 56 от Търговския закон. Сравнително лесната регистрация доведе до множество регистрирани фирми, осъществяващи дейност като едноличен търговец.

Как можем да прекратим регистрацията на фирмата на Едноличния търговец и да го заличим от регистрите?

Първата стъпка е да се подаде заявление по образец в Националния осигурителен институт. След подаването на заявлението от НОИ ще бъде извършена проверка /ревизия/ на дейността на Едноличния търговец. Ако в предприятието на ЕТ са наемани служители за извършването на търговската дейност, то от НОИ ще бъде определена дата, на която да бъдат предадени всички сключени трудови договори, разплащателни ведомости и заповеди за прекратяване на трудовите договори. Тези документи следва да се съхраняват от всеки работодател, а след прекратяването на дейността му – те се съхраняват в архива на НОИ.

Продължете към цялата статия…Заличаване на ЕТ [едноличен търговец]. Процедура по закриване

Задължения към “Софийска вода”

Как се погасяват вземанията на „Софийска вода“ АД и останалите дружества за ВиК услуги?

Служителите на монополистите, каквото е и дружеството „Софийска вода“ все по-настоятелно претендират заплащането на всички начислени задължения по партидите на своите абонати. Трябва обаче да се знае, че не всички претендирани задължения са дължими. Зачестяват случаите, при които ВиК дружествата търсят плащане на суми, които са погасени по давност, но са прехвърлени към текущата фактура чрез т.нар. „старо салдо“. В действителност обаче прехвърлянето на старите сметки не означава, че те се подновяват и стават дължими. Дружеството не може чрез едностранни действия да „поднови“ сметката на потребителя си.

Какво можем да направим при начислено „старо салдо“ в текущата ни фактура?

Тези действия на монополиста много често означават, че „Софийска вода“ АД претендира погасени по давност задължения и най-добрият вариант за потребителя е да направи възражение за давност.

Как можем да направим възражение за давност?

Продължете към цялата статия…Задължения към “Софийска вода”

Абсолютна ли е абсолютната давност в гражданското право?

В края на месец ноември 2020г., с промени в Закона за задълженията и договорите беше въведена станалата популярна в публичното пространство „абсолютна давност“ в гражданското право. Според приетите текстове нейното действие започва от 01.06.2021г. и същата ще се прилага и към заверени случаи.

Всъщност понятието „абсолютна“ давност е познато на българското законодателство и активно се прилага в наказателното право и в областта на публичните задължения. В тези две области от правото тази давност е наистина абсолютна, като тя тече, независимо от това  какви действия са предприемани, дали се водят съдебни производства или по производства по принудителни събиране на задължения.

Новоприетата „абсолютна“ давност в гражданското законодателство доста се различава от познатата ни до момента „обикновена“ давност. Новоприетия текст на чл. 112, ал. 1 от ЗЗД има следното съдържание:   

С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването и, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

чл. 112, ал. 1 от ЗЗД

От текста на разпоредбата се установява, че т.нар. „абсолютна давност“ не може да бъде прекъсната. Същата обаче може да бъде спряна при определени действия на кредитора или при наличие на други обстоятелства. Тоест десетгодишната давност може да бъде удължена със срока, по време на който между кредитора и длъжника се води дело, тъй като по време на процеса тя не тече. Това е първата разлика между въведената разпоредба и „абсолютната давност“, както е позната досега у нас.

Абсолютната давност не се прилага в следните случаи

Продължете към цялата статия…Абсолютна ли е абсолютната давност в гражданското право?

Давност на задължения. Кога и как отпадат?

давност на задължения

Когато говорим за давност на задължения – това е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере задължението (вземането) си по съдебен ред, включително с помощта на съдебни изпълнители, най-често частни съдебни изпълнители (ЧСИ). За да се погаси едно вземане по давност е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност.

Какъв е срокът на давност на задължения?

Общият срок на давността е пет години. С изтичането на петгодишен срок се погасяват всички задължения, за които не е предвиден друг срок.

Петгодишна е давността за следните задължения:

  • вземания по договор за кредит; (или лошо ЦКР)
  • договорите за покупко-продажба;
  • договорите за изработка и поръчка;
  • вземанията за неоснователно обогатяване.;
  • данъците (например данък сгради, данък МПС);
  • осигурителните плащания,;
  • имуществените санкции;
  • всички лихви върху публичните вземания.

С тригодишна давност се погасяват задълженията за:

Продължете към цялата статия…Давност на задължения. Кога и как отпадат?

Бързите кредити в условията на икономическа криза

В рамките на последните седмици, светът бе хвърлен в хаос от разпространението на т.нар. „корона вирус“. И докато последиците за живота и здравето на хората продължават да бъдат приоритет номер едно на държавните власти, тепърва предстои справянето с новото предизвикателство – последващата финансова и икономическа криза.

Въведените мерки за ограничаване на разпространението на заразата неизбежно рефлектираха върху почти всички сфери на икономиката, а оттам – и на доходите на работещите. При намаляване или загубване на трудовия си доход, потребителите прибягват към най-разпространената форма на финансиране – „бързите“ кредити.

Продължете към цялата статия…Бързите кредити в условията на икономическа криза

Работодател в извънредно положение: как да се възползвам от държавна помощ за изплащане на заплати?

Как да получим компенсация в размер на 60% от брутното трудово възнаграждение?

На 30.03.2020г. министерският съвет издаде постановление №55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Същото стана известно сред общественото като “Постановлението 60:40“, тъй като най-много дискусии буди именно приетата мярка при определени условия работодателите в страната да получат компенсация в размер на 60% от брутното трудово възнаграждение на всеки един техен работник. Въпреки обширната дискусия по темата, редица хипотези и разпоредби от постановлението остават неясни или недобре обяснени за множеството работодатели.

В настоящото изложение ще направим опит да дадем по-ясна и подробна оценка на ситуацията, с цел приетото постановление да породи наистина целените правни последици и да е от помощ за работодателите.

Ето кои работодатели могат да получат финансови компенсациия:

Всеки работодател, който поради извънредното положение е:

Продължете към цялата статия…Работодател в извънредно положение: как да се възползвам от държавна помощ за изплащане на заплати?

Разваляне на двустранен договор


Двустранни договори са всички договори, по които задължения се пораждат и за двете страни по договор
а. При договора за покупко-продажба например задължението на продавача е да прехвърли правото на собственост, а на купувача да плати цената. Договор за наем – наемодателят дължи предоставяне на безпрепятствено ползвана на вещта, а наемателят – плащането на наемна цена.

Съгласно разпоредбите на българското законодателство когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока за изпълнение ще смята договора за развален /чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите/.

Желанието на страните, които се обвързват от договора е той да бъде изпълнен. Когато обаче една от двете страни виновно не изпълни сключеният договор, другата страна може да развали договора, което означава да заличи създаденото договорно правоотношение.

Каква е съдебната практика?

Продължете към цялата статия…Разваляне на двустранен договор

Как изпълняваме сключените договори по време на пандемия?

Република България, Европейският съюз и цял свят са поставени пред изпитанието, наречено коронавирус. На 13 март 2020г. в страната бе обявено извънредно положение, което според Конституцията на Република България следва да се възприема като приравнено на военното. С две думи – положение, при което е допустимо ограничаване правата на гражданите и носещо куп неблагоприятни последици със себе си.  

Създалата се обстановка буди редица правни въпроси и настоящото изложение цели да отговори на част от тях, а именно:

  • Какво се случва с договорите, по които длъжникът е възпрепятстван да изпълни поетото задължение?
  • Как същият следва да реагира, какви права има и кога неизпълнението му ще е безвиновно?

Продължете към цялата статия…Как изпълняваме сключените договори по време на пандемия?