Давност на кредит [2022]. Кога стария ни кредит може да отпадне по давност?

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Давност на кредит [2022]....

Не са малко случаите, когато ни се е налагало да теглим кредит. Поначало, договора за кредит е продължителен във времето ангажимент, като срокът за издължаване според конкретните договорки може да продължи години или дори десетилетия – например при ипотечните кредити.

Понякога обаче, поради една или друга житейска причина, човек изпада в невъзможност да обслужва кредита си, и да бъде редовен платец. В повечето случаи това води до съдебни дела, производство по принудително изпълнение от частни съдебни изпълнители, все продължителни и времеемки процедури, свързани с редица негативни емоции.

Логичния въпрос по време или след едно подобно производство е…

Няма ли как задължението по кредита да отпадне по давност?

Когато говорим за давност, това е период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере задължението (вземането) си по съдебен ред или принудителен ред, т.е. с помощта на частен съдебен изпълнител. За да се погаси едно кредитно задължение по давност е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност, а именно пет години.

В общия случай, давността тече от момента на настъпване на падежа, т.е. от момента в който кредиторът би могъл да претендира вземането си от своя длъжник. Това е датата, на която следва да се заплати вноската по уговорения в погасителен план падеж.

Важно е да се знае, че има редица особености и отклонения от общото положение за течението на давността, които следва да бъдат съобразявани конкретно във всеки отделен случай. Така например, в случай на обявяване на предсрочна изискуемост на целия кредит, давността ще започна да тече именно от този момент.

Друг важен момент е, че погасителната давност по кредити може да бъде спирана и прекъсвана

Така например давностният срок спира да тече при воденето на съдебно дело – докато трае процесът относно вземането давност не тече. Давността може да бъде и прекъсната – това може да се случи с признаване на задължението, с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действие по принудително изпълнение 

В този случай времето, през което е спрял давносттния срок не се брои при неговото изчисляване, т.е. ако е настъпило обстоятелство, което е довело до спиране на давността за период от шест месеца, то този срок следва да се прибави към приложимия давностен срок.

След прекъсването на давността започва да тече нова давност. Тоест изтеклия давностен срок се заличава при настъпване на всяко едно обстоятелство, което води до прекъсване на давността. 

Следва да се има в предвид и, че давността се прилага само при направено възражение от страна на длъжника. В закона изрично е регламентирано, че давността не се прилага служебно и съдът, разглеждащ делото няма право да я приложи, ако длъжника не се е позовал на нея. Затова и често се стига до водене на дела, в които са включени погасени по давност суми. В тези случаи длъжникът следва да прояви достатъчно активност и да направи своевременно възражение за давност.

Най-важното нещо е, винаги когато се получат документи и книжа от съд или съдебен изпълнител да се реагира своевременно, включително и като се потърси професионален правен съвет.

Изготвил: Адвокат Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.