Кога обективната невъзможност на държавния служител да изпълнява служебните си задължения е основание за прекратяване на служебно правоотношение?

Действащото законодателство, и по-конкретно разпоредбата на чл. 107, ал.1, т. 5 от Закона за държавния служител, предвижда че органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение със служител, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на служебните задължения.

И докато другите основания за прекратяване на служебното правоотношение са сравнително ясни и непротиворечиви, обективната невъзможност е понятие, което няма своята дефиниция в закона, а в практиката неговото приложение често е доста спорно.

Продължете към цялата статия…Кога обективната невъзможност на държавния служител да изпълнява служебните си задължения е основание за прекратяване на служебно правоотношение?

Ето какво обезщетение дължи работодателят, ако не върне незабавно трудовата ви книжка

Работодателят следва да предаде незабвно трудовата книжка при прекратяване на договора и дължи обезщетение, ако не го стори… – това разясниха върховните съдии в Тълкувателно решение № 1/2019г.

Тълкувателно решение № 1/2019г. дава отговор на два важни въпроса, свързани с трудовите отношения между работодатели и служителите.

Първият въпрос: Свързан е с момента на възникване на задължението на работодателя да предаде на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение.

Съгласно постановеното тълкувателно решение, задължението на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

Продължете към цялата статия…Ето какво обезщетение дължи работодателят, ако не върне незабавно трудовата ви книжка

Прекратяване на трудовия договор с трудоустроен работник или служител

Съгласно чл. 325, т. 6 от КТ работодателят има право да прекрати трудовия договор с трудоустроен работник или служител, ако здравословното му състояние на последния се е подобрило  и той вече не попада в тази категория и съответно не се нуждае от трудоустрояване.

Поставя се въпросът: Какви са предпоставките, за да може работодателят валидно да прекрати трудов договор с трудоустроен работник или служител, който вече не се нуждае от трудоустрояване.

Продължете към цялата статия…Прекратяване на трудовия договор с трудоустроен работник или служител

Какво е значението на връчването на заповед за прекратяване на трудов договор?

При мен днес дойде г-н Х., който имаше въпроси, свързани с неговото уволнение. Работодателят му искаше да прекрати трудовото му правоотношение поради липса на качества  за изпълнение на трудовите задължения. Г-н Х. като беше разбрал от колеги за намерението на своя работодател, беше побързал да си вземе болничен и да не се яви на работа.


От службата му звънели неколкократно да го канят да се яви да разпише някакви документи –  явно заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение.
Г-н Х. считаше, че работодателят му неправомерно прекратява трудовия му договор и искаше да обжалва законосъобразността на уволнението. Именно затова беше дошъл в кантората – да предявим иск за признаване на уволнението за незаконно.

Продължете към цялата статия…Какво е значението на връчването на заповед за прекратяване на трудов договор?

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

Съществуват редица възможности за прекратяване на съществуващо трудово правоотношение. Една интересна възможност предвижда чл.331 от КТ. Съгласно цитираната разпоредба работодателят може да предложи на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Предложението следва да достигне до знанието на работника/служителя, като от този момент същият има 7-дневен срок, за да прецени дали да го приеме. Ако в рамките на този срок той не се произнесе писмено по предложението, се счита, че го е отказал. Разбира се възможно е отказът да бъде представен и в писмена форма.

Продължете към цялата статия…Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

Какви са предпоставките за „съкращаване на длъжността“ по Закона за държавния служител?

Във връзка с многобройните запитвания през последните дни относно правата на държавните служители при прекратяване на служебното им правоотношение на основание „съкращаване на длъжността“, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1.т. 2 от ЗДСл, с настоящото желая са разясня някои основни положения при прекратяването на служебното правоотношение на това основание.

Органът, с когото е сключено служебното правоотношение има право да съкрати определени длъжности по своя преценка и това негово решение не подлежи само по себе си на съдебен контрол. На съдебен контрол подлежи единствено факта дали служебното правоотношение е прекратено законосъобразно на това правно основание.

Продължете към цялата статия…Какви са предпоставките за „съкращаване на длъжността“ по Закона за държавния служител?

Казус в кантората

При мен днес дойде Христина със следния въпрос:

Преди известно време работела сезонна работа в хотел и имала уговорка с работодателя си, каквато уговорка имали и нейни колеги, да ползва безвъзмездно стая в хотела, вместо да плаща квартира. Станало така, че напуснала работа преждевременно и сега бившият ѝ работодател претендираше от нея да му заплати наем за ползването на хотелската стая. Претендираше от нея крупната сума от 25 000 лева за целия сезон, през който е ползвала стаята.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Болни сте по време на платен годишен отпуск? Вижте какво можете да направите!

Анна ползвала платения си годишен отпуск, по време на който заболяла от стомашен вирус. Вместо да прекара почивката си на плажа, както планувала, се наложило да лежи в хотелската стая, а за малко и в Бургаската болница докато се възстанови. Възстановила се горе-долу малко преди да приключи платения й годишен отпуск.

Някой би казал „лош късмет“.  Какви са обаче правата на Анна и наистина ли планувания от нея от началото на годината чак за юли месец отпуск ще бъде безвъзвратно загубен? – Истината е, че Анна няма за какво толкова да се тревожи

Какво може да се направи:

Продължете към цялата статия…Болни сте по време на платен годишен отпуск? Вижте какво можете да направите!

Трудов договор – Кога се счита за прекратен?

Трябва ли ти предизвестие? – креснал работодателят на Стефан.
Първо число на следващия месец! – не му отстъпил Стефан.

Така приключил разговора между служител и работодател на оперативката в понеделник, след което Стефан се върнал на работното си място и се заел с текущите си задължения. В следващите няколко дни Стефан продължил да изпълнява задълженията си, при това така съвестно, както досега.

Уволнен ли е Стефан, или не?

Продължете към цялата статия…Трудов договор – Кога се счита за прекратен?

Какви са правата на работник или служител, на когото се удържа чрез запор по-голяма сума от възнаграждението за труд, отколкото е допустимо?

Имам образувано изпълнително дело. Наложен е запор върху заплатата ми. Удържат ми ежемесечно повече пари, отколкото могат да ми удържат по закон. Говорих многократно със счетоводителката, тя каза, че не я интересуват никакви членове и параграфи и щяла да удържа толкова, колкото била сметнала. Молих се на съдебния изпълнител да изпрати писмо до счетоводството на работодателят ми, в което да укаже начина, по който следва да се определя сумата, която може да ми се удържа от заплатата. Той обаче отказа да направи това, с мотива, че спорът е между мен и работодателя. Какви са правата ми и какво мога да направя в случая?

Гореописаният случай съвсем не е изолирана практика.

Дали поради незнание за начина, по който трябва да се определи сумата, която може да се удържа от заплатата на работник или служител при наложен запор от съдебен изпълнител, дали поради умишлени злонамерени действия от счетоводството на работодателя, се определя неправилно завишен размер, на сумата, която може да се удържа от трудовото възнаграждение, няма значение за правото.

По-важното е да се знае: Какво може да направи потърпевшият при невъзможност доброволно да се разбере с работодателя си, относно това каква част от трудовото му възнаграждение следва да се удържа при наложен запор от съдебен изпълнител?

Продължете към цялата статия…Какви са правата на работник или служител, на когото се удържа чрез запор по-голяма сума от възнаграждението за труд, отколкото е допустимо?