Ето какво обезщетение дължи работодателят, ако не върне незабавно трудовата ви книжка

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Ето какво обезщетение дължи...

Работодателят следва да предаде незабвно трудовата книжка при прекратяване на договора и дължи обезщетение, ако не го стори… – това разясниха върховните съдии в Тълкувателно решение № 1/2019г.

Тълкувателно решение № 1/2019г. дава отговор на два важни въпроса, свързани с трудовите отношения между работодатели и служителите.

Първият въпрос: Свързан е с момента на възникване на задължението на работодателя да предаде на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение.

Съгласно постановеното тълкувателно решение, задължението на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

Когато трудовата книжка се намира при работодателя, неговото задължение става изискуемо, т.е. действието следва да бъде извършено от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, и ако това не бъде сторено, той изпада в забава. Когато трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, задължението на работодателя по чл. 350, ал. 1 КТ става изискуемо от момента на предоставяне на трудовата книжка за оформянето ú.

В случаите, в които в деня на прекратяване на трудовото правоотношение трудовата книжка не се намира при работодателя, той изпада в забава за изпълнение на задължението по чл. 350, ал. 1 КТ от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето ú, и за да се освободи от последиците на забавата си, той следва да изпълни процедурата по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, като съобщи на работника или служителя с писмо с обратна разписка да се яви, за да получи лично трудовата си книжка.

Работодателят не е задължен да кани работника или служителя да му предоставят трудовата книжка, за да може последната да бъде оформена. Задължението е единствено за незабавно оформяне на книжката, когато тя е в негово държане или когато му бъде предоставена от работника.

Вторият въпрос: Свързан е с последиците от незаконно задържане на трудовата книжка, и кога всъщност е налице такова незаконно задържане на трудовата книжка.

Според тълкувателното решение на върховния съд, незаконно задържане на трудовата книжка е налице, когато работникът или служителят е предоставил на работодателя трудовата си книжка за вписване на необходимите данни, и работодателят не я е върнал незабавно. За работодателя възниква задължение да заплати обезщетение за незаконно задържане на трудовото книжка от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, когато трудовата книжка се намира при него, и от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето ú, когато тя се съхранява от работника или служителя. Обезщетението се дължи до предаването на трудовата книжка, съответно до изпълнение на процедурата по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Размерът на обезщетението е определен в закона и не е необходимо да бъде доказван съда, като работодателят дължи брутното трудово възнаграждение за времето на незаконното задържане на трудовата книжка.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.