Задължения към Софийска вода [отпадане по давност]

  1. Блог
  2. /
  3. Монополни дружества
  4. /
  5. Задължения към Софийска вода...

Когато говорим за задължения към Софийска вода, първо тряба да уточним какви са договорните отношения и кои са страните по договора за ВиК услуги.

Договорните отношения между потребителите и „Софийска вода“ АД най-често се уреждат не с отделни договори, а с общи условия, които се прилагат в отношенията между доставчика и потребителите на ВиК услуги. Така на практика общите условия на „Софийска вода“ АД регламентират правата и задълженията на страните във връзка с доставката и потреблението на ВиК услуги.

ВиК услуги – това са всички услуги по доставката на вода за питейно-битови, стопански и/или обществени нужди, включително и дейностите по отвеждането и пречистването на отпаданите води.

Кой е страна по договора за доставка на ВиК услуги?

Едната страна е доставчика на услугата, за територията на град София – „Софийска вода“ АД, а другата страна са потребителите на ВиК услугите – физически и юридически лица, държавни и общински учреждения.

Съгласно Общите условия на  „Софийска вода“ АД  потребители на услугата по доставка на вода за битови нужди са собствениците или ползвателите на имоти, включително имоти в етажна собственост.

Кога трябва да платим доставената услуга?

ВиК операторът следва да издава ежемесечни фактури, освен ако друго не е договорено с индивидуален договор между доставчика и конкретния потребител.

Заплащането на доставените ВиК услуги се извършва в 30-дневен срок от датата на издаването на фактурата.

Това е така наречения падеж на задължението. До настъпването на падежа потребителят може да заплати стойността на издадената фактура, като в този период не тече лихва върху размера на задължението. След като изтече 30-дневния срок, „Софийска вода“ АД може да търси вземането си, като върху същото вече тече и лихва. При забава в плащането ВиК оператора може да предприеме и съдебни действия, за неговото заплащане. Това е и моментът, от който започва да тече давностен срок.

И тук идва въпросът…

Кога се погасява вземането по давност, ако не бъде платено?

Давностния срок за погасяването на вземането е тригодишен и тече от датата на падежа на задължението. В случай че в тригодишен срок след настъпване на падежа доставчика на ВиК услуги не е потърсил вземането си нито е сключено споразумение, с което потребителят е признал своето задължение, то последното се погасява по давност.

По изрична законова разпоредба давността не се прилага служебно, което означава че „Софийска вода“ АД има възможност да продължи да търси погасеното по давност вземане, докато не бъде направено изрично възражение, с което потребителят да се позове на последиците на изтеклата погасителна давност.

Как става позоваването на давността?

Позоваването на давност става пред съда – чрез възражение по вече образувано дело, или чрез завеждането на съдебен иск срещу кредитора, който претендира вземането си.

При определени обстоятелства е възможно и извънсъдебно позоваване на изтеклата давност, като „Софийска вода“ АД предлага възможност за това. Във всеки конкретен случай следва да се прецени коя от двете възможности да бъде ползвана.

Ако вашите задължения са погасени по давност, но въпреки това продължавате да получавате сметки от Софийска вода, то най-често срещаното решение е да се консултирате с адвокат с опит в дела срещу дружеството, който да ви посъветва какви са възможностите във вашия конкретен случай.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.