Калкулатор нотариални такси [имот 2022]

Въведете данни за изчисление на нотариални такси за покупко-продажба на имот:

По-важни точки:

 • Нотариалната такса се определя по таблица в зависимост от цената на имота.
 • Местният данък е различен за различните населени места, напр. за гр. София е 3% от цената на имота;

Как се изчисляват нотариални такси за покупко-продажба на имот?

Има два параметъра, от които зависи размера на таксите при закупуване на един недвижим имот;

 1. Материалният интерес (това е цената на имота, която ще бъде записана в нотариалния акт);
 2. Къде се намира имота (за да може да се изчисли местния данък).

На база на тези входни данни се изчисляват т.нар. нотариални такси, които са:

 1. Нотариална такса – изчислява се по таблица и зависи от материалния интерес;
 2. ДДС върху нотариалната такса – 20%
 3. Такса вписване – 0,1% от материалния интерес;
 4. Местен данък – различен, в зависимост от местоположението на имота; (вижте тук)
 5. Обща такса – сума от горните т.1 до т.5.

Допълнителни индивидуални разходи

В зависимост от конкретния случай често се налага допълнителни декларации, заверки, брой преписи и др., които обикновено не са съществена сума в сравнение с общата такса, но може да предвидите 50 – 100лв.

Таблица за изчисление на нотариалната такса

Местен данък по градове

При покупка на имот се заплаща данък, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), още известен като местен данък. Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За имоти в различни общини, той е различен. Нотариусът събира местния данък, но не го получава за себе си, а го внася в НАП.

Местен данък в по-големите градове в страната:

 • София – 3.00%
 • Пловдив – 3.00%
 • Варна – 3.00%
 • Бургас – 3.00%
 • Русе – 2.20%
 • Плевен – 2.85%
 • Враца – 2.50%
 • Пазаджик 3.00%
 • Перник 2.50%
 • Велико Търново – 2.50%
 • Стара Загора – 2.50%
 • Благоевград – 1.75%

Ставките на данъка подлежат на промяна от съответния общински съвет, така че винаги проверявайте актуалната ставка преди сключване на сделка.

Примери

Закупуване на недвижим имот в София на стойност 100 000 лв.

 1. Лицето Х закупува недвижим имот на стойност 100 000 лв.

 2. Нотариалната такса се изчислява като:

  480,50 за 1-вите 50 000 от ст-та на покупката + 0.5% за горницата над 50 000

  480.50 +  0.005 х 50 000 = 730.50 лв.

 3. ДДС:

  730.5 х 20% =  146.10 лв.

 4. Такса за вписване в Агенция по вписванията :

  0.1% от общ.сума (100 000)
  = 100 лв.

 5. Местен данък за гр. София-3%

  0.03 х 100 000 = 3000 лв.

 6. Обща сума за заплащане:

  730.50 + 146.10 + 100 + 3000 =
  3976.60 лв.

Закупуване на недвижим имот в София на стойност 250 000 лв.

 1. Лицето Х закупува недвижим имот на стойност 250 000 лв.

 2. Нотариална такса се изчислява като:

  730,50 за 1-вите 100 000 стойността на покупката + 0.2% за горницата над 100 000лв.

  730.5 + (0.002 х 150 000) =1030.50 лв.

 3. ДДС:

  1030.5 х 20% = 206.10 лв.

 4. Такса за вписване в Агенция по вписванията :

  0.1% от общ.сума (250 000)
  = 250 лв.

 5. Местен данък за гр. София-3%

  0.03 х 250 000 = 7500 лв.

 6. Обща сума :

  1030.50 + 206,10 + 250 + 7500  =
  8986.60 лв.

Закупуване на недвижим имот в София на стойност 600 000 лв.

 1. Лицето Х закупува недвижим имот на стойност 600 000 лв.

 2. Нотариалната такса се изчислява като:
  1530,50 за 1-вите 500 000 от ст-та на покупката + 0.5% за горницата над 500 000 лв.

  1530,50 + (0.001 х 100 000) =1630.50 лв.

 3. ДДС:

  1630.5 х 20% =  326.10 лв.

 4. Такса за вписване в Агенция по вписванията :

  0.1% от общ.сума (600 000)
  = 600 лв.

 5. Местен данък за гр. София-3%

  0.03 х 600 000 = 18000 лв.

 6. Обща сума за заплащане:

  1630.50 + 326.10 + 600 + 18 000  =
  20556.60 лв.

Нормативна уредба

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 85. (1) Нотариални такси се събират за:
1. извършване на нотариални действия;
2. извършване от нотариус на други действия.
(2) За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от държавен орган се събира еднаква по размер нотариална такса.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с Нотариалната камара.

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт
или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Важно! Калкулаторът е създаден за ваше удобство. Изчисленията не представляват правна консултация и не гарантират, че нотариусът ще изчисли таксите по точно този начин, както и при повечето сделки се налагат допълнителни такси за заверки, банкови такси, декларации и др., които обикновено не представляват съществена сума спрямо общата.