Давност. Кога и как отпадат задълженията?

Давността е период от период от време, с изтичането на който се погасява правото на кредитора да събере вземането си по съдебен ред, включително с помощта на съдебни изпълнители. За да се погаси едно вземане по давност е необходимо да изтече приложимият по отношение на него срок на давност.

Какъв е срокът на давността?

Общият срок на давността е пет години. С изтичането на петгодишен срок се погасяват всички задължения, за които не е предвиден друг срок.

Петгодишна е давността за:

 • вземания по договор за кредит;
 • договорите за покупко-продажба;
 • договорите за изработка и поръчка;
 • вземанията за неоснователно обогатяване.;
 • данъците (например данък сгради, данък МПС);
 • осигурителните плащания,;
 • имуществените санкции;
 • всички лихви върху публичните вземания.

С тригодишна давност се погасяват:

 • задълженията за обезщетения и неустойки;
 • вземанията за труд;
 • вземанията за наем;
 • лихви и всякакви други периодични плащания
 • задължения към дружества за топлинна енергия, например задължения към Топлофикация;
 • задължения към към мобилни оператори, като А1, Виваком, Теленор…
 • договори за финансов лизинг;
 • вземанията за ВиК услуги, например Софийска вода;
 • вземанията за електрическа енергия, например задължения ЧЕЗ, ЕОН, ЕВН…

С двегодишна давност се погасяват вземанията за глоби, като:

 • фиш / глоба от КАТ;
 • глоба за транспорт;
 • глоба за изтекъл паспорт.

От кога тече давностния срок?

Най-общо би могло да се каже, че давността тече от момента на настъпване на падежа на всяко вземане, т.е. от момента в който кредиторът би могъл да претендира вземането си от своя длъжник. Това е датата, на която следва да се плати сметката към мобилния оператор, доставчика или продажната цена. При договорите за кредит всяка една вноска има различен падеж и давността тече от настъпването му.

Кога спира да тече давността?

Особеното при давностния срок е възможността в определени случаи давността да спре да тече или да бъде прекъсната. Давностния срок спира да тече при воденето на съдебно дело – докато трае процесът относно вземането давност не тече. Давността не тече и между родители и деца, докато родителите упражняват родителски права; между намиращите се под настойничество и попечителство и техните настойници респективно попечители; между съпрузи и в други, посочени в чл. 115 от ЗЗД случаи. Давността може да бъде и прекъсната- това може да се случи с признаване на задължението, с предявяване на иск или възражение или с предприемане на действие по принудително изпълнение /чл. 116 от ЗЗД/.

Какви са последиците от спирането и прекъсването на давността?

Времето, през което е спрял давносттния срок не се брои при неговото изчисляване, т.е. ако е настъпило обстоятелство, което е довело до спиране на давността за период от шест месеца, то този срок следва да се прибави към приложимия давностен срок.

След прекъсването на давността започва да тече нова давност. Тоест изтеклия давностен срок се заличава при настъпване на всяко едно обстоятелство, което води до прекъсване на давността. 

Как на практика отпадат задълженията по давност?

Давността се прилага само при направено възражение от страна на длъжника. В закона изрично е регламентирано, че давността не се прилага служебно и съдът, разглеждащ делото няма право да я приложи, ако длъжника не се е позовал на нея. Затова и често получаваме заповеди за изпълнение, в които са включени погасени по давност суми. В тези случаи длъжникът следва да прояви достатъчно активност и да направи своевременно възражение за давност.

Разбира се, във всеки случай следва да се преценяват всички конкретни факти и обстоятелства относно началния момент на давностния срок, възможните спирания или прекъсвания на давността.

Консултирайте се с адвокат, за да си спестите време, пари и възможни грешки, които да доведат до отпадане на давността.

Адвокат онлайн При допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.