Кога и как могат да отпаднат задължения по новообразувани изпълнителни дела

Получили сте съобщение от съдебен изпълнител за образувано изпълнително дело срещу Вас или сте узнали по някакъв друг начин за изпълнителното дело, например след като сте установили, че имате наложен запор върху Вашите банкови сметки.

Установява се, че сте осъдени за задължения, които към момента на издаването на изпълнителния лист не са били погасени по давност.

За яснота, нека разгледаме следния пример: Издаден е изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение за събиране на начислени задължения за топлинна енергия, които се погасяват с изтичането на тригодишна давност, на 10. 02.2015 год. за задължения за начислена топлинна енергия за периода 04.2012 – 04. 2014 год. В случая към датата на издаване на изпълнителния лист 10.02.2015г. задълженията за периода 04.2012 – 04.2014 са дължими и не може да се твърди, че са погасени по давност към този момент. Изпълнителното дело обаче е образувано по-късно – на 03.10. 2016 год.

Има ли възможност в разглеждания случай дългът или част от него да отпадне по давност?

Отговорът на така поставения въпрос е положителен. В случая от значение е фактът, че изпълнителният лист е издаден не въз основа на влязло в сила съдебно решение, а въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение.

Дали изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, която е издава въз основа на заявление от кредитора, без съдът да проверява дали наистина претендираната сума за заплащане се дължи или не, или въз основа на съдебно решение, след като по категоричен начин е установено, че сумата се дължи е много важно. Ако изпълнителният лист е издаден въз основа а влязло в сила решение, тогава давността, с която се погасява вземането винаги е петгодишна. Ако вземането е установено въз основа на заповед за изпълнение, давността, с изтичането, на която се погасява вземането, е давността относно самото вземане. Така например в този случай давността относно периодичните плащания, каквито са задълженията за комунални услуги е тригодишна.

Как да разберете дали изпълнителният лист е издаден въз основа на съдебно решение или въз основа на заповед за изпълнение?

Ако сте получили съобщение за образувано изпълнително дело, то това е индикация, че изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение. Ако сте получили покана за доброволно изпълнение, то може да се касае за изпълнителен лист, издаден въз основа на влязло в сила решение. Тъй като обаче документите по изпълнителното дело се изготвят от сътрудници на съдебните изпълнители, не бива много да се предоверявате и на тази информация. При съмнение, може да се направи проверка в съда, издал изпълнителния лист, за да се установи по категоричен начин, ако имате съмнения, на какво основание е издаден изпълнителният лист.

Защо е толкова важно с оглед възможността да отпадне дългът или част от него на какво основание е издаден изпълнителния лист ?

Ето и отговорът ба този въпрос: Ако изпълнителният лист е издаден въз основа на влязло в сила решение, в петгодишен срок от влизане в сила на решението, кредиторът може да образува изпълнително дело за събиране на присъдената му се дължима сума и в този случай няма какво да се направи, за да отпадне дългът. Дори на последният ден от този петгодишен срок да е подадена молба от кредитора за образуване на изпълнителното дело, тази негова молба прекъсва теклата до този момент погасителна давност и започва да тече нова погасителна давност. Този случай не представлява интерес, защото вариант да отпадне дългът по давност няма.

Какво обаче е положението, ако изпълнителният лист е издаден въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, за установяване на вземането, по която не се е водило исково производство?

Тук положението е съвсем различно и давността относно вземането се прекъсва към момента на образуване на изпълнителното дело, а не на по-ранен етап.

За какво става въпрос?

Кредитор, който има вземане спрямо свой длъжник подава заявление до съда за издаване на заповед за изпълнение относно това вземане срещу посочения длъжник. Съдът издава искания документ, без да проверява дали наистина длъжникът дължи претендираната сума за заплащане. Издаденият документ се нарича заповед за изпълнение и се връчва на длъжника, за да вземе последният отношения относно дълга. Длъжникът може да оспори, че дължи сумата, като подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, в който случай съдът уведомява кредитора, че длъжникът е оспорил дълга и предоставя на кредитора едномесечен срок, в който, ако желае да предяви иск срещу длъжника, за да докаже вземането си. Ако кредиторът не предяви иск, заповедта за изпълнение се обезсилва, а ако предяви, се води дело, за да се установи дали претендираната сума наистина се дължи или не.

Длъжникът обаче може и да не оспори дълга. В този случай съдът издава изпълнителен лист на кредитора въз основа на заповедта за изпълнение и кредиторът може да образува изпълнително дело. Защо не е възразил длъжникът няма значение, той може да не е направил това, обикновено защото не оспорва дълга, но може изобщо и да не е разбрал за образуваното производство срещу него.

И така, кредиторът се снабдява с изпълнителен лист въз основа на заповед за изпълнение, срещу която възражение не е било подавано и има право на образува изпълнително дело. Решава и образува изпълнително дело.

В тази ситуация давността, с която се погасява самото вземане се прекъсва от датата на подаване на молбата до сезирания съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело.

В разглежданата ситуация е от значение именно датата, на която е подадена молбата за образуване на изпълнително дело и с оглед на тази дата се преценява дали дългът може да отпадне изцяло или отчасти по давност.

В разглеждания по-горе пример, при който изпълнителното дело е образувано на 03.10.2016г., въз основа на изпълнителен лист, издаден на 10.02.2015год. относно вземания за начислена топлинна енергия, които се погасяват с изтичането на тригодишна давност, начислени за периода 04.2012 – 04.2014год., включително, се оказва, че към датата на образуване на изпълнителното дело – 03.10.2016год. част от задълженията – а именно тези за периода 04.2012 – 08.2013год., включително се явяват погасени по давност и могат да отпаднат на това основание.

Как могат погасените по давност задължения да отпаднат?

За да могат погасените по давност задължения да отпаднат /в разглеждания по-горе случай тези за периода 04.2012 – 08.2013год./, е необходимо да се направи изявление пред съд за изтекла погасителна давност, което означава, че трябва да се води дело. Искът следва да се предяви срещу кредитора, не и към съдебния изпълнител.

Последният няма правомощието да преценява дали даден дълг, за събирането, на който е издаден изпълнителен лист е погасен по давност или не. Тази преценка може да се направи само и единствено от съда в рамките на образувано исково производство от длъжника срещу кредитора.

В това съдебно производство, ищецът /длъжникът/ е този, който трябва да посочи периода, по отношение, на който счита, че дългът се явява погасен по давност, както и размера на сумата, която счита, че следва да отпадне. Ако ответникът /кредиторът/ не е съгласен с така посочените параметри, негова е тежестта да установи сумата, която следва да отпадне по основание и размер.

В случаите, в които изпълнителният лист е издаден на влязла в сила заповед за изпълнение, а не въз основа на съдебно решение, вземането се погасява с изтичането на давността, предвидена за самото вземане. Освен това давността се прекъсва с предприемането на изпълнителни действия, а не с факта на подаване на документите в съда за издаване на изпълнителен лист. Първото изпълнително действие, с което се прекъсва давността относно тези вземания е молбата на кредитора, подадена до съдебния изпълнител за образуване на изпълнително дело.

Ако считате, че Вашия случай съвпада с описания в настоящата статия, можете да изпратите документите, с които разполагате чрез формата за контакт, по-долу и от кантората ще Ви дадем становище дали има основание дългът или част от него да отпадне, както и какви биха били разходите по делото, ако решите да се води такова от Ваше име.

Възможно е да се наложи извършването на справка по изпълнителното дело, за да се прецени дали е налице основание дългът или част от него да отпадне по давност. Ако се налага извършването на справка по съответното изпълнително дело, ще Ви информираме за това и при Ваше потвърждение, ще Ви изпратим пълномощно, което да върнете подписано чрез настоящата форма за контакт както и банкова сметка, по която да платите таксата за справката по изпълнителното дело в размер на 90 лева.

Ако за вас е по-удобно, можете да запишете ден и час за среща на място в кантората на посочените телефони.

Изпращане на документи

В случай, че снимате документите с телефон, може да изпратите снимките директно от телефона си на имейл adwirina@gmail.com

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Описание на вашия казус

  Прикачени файлове (напр. сканирани документи)

  Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
  Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
  Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.