Банкови институции

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Банкови институции

В настоящите икономически условия на хората все по-често се налага да прибягват до услугите на банковите институции. Мнозина са тези с нужда от ипотечен или потребителски кредит. В последствие обаче, когато поради една или друга причина, кредитополучателят забави или прекрати плащанията по уговорения погасителен план, възниква и рискът банката да потърси вземането си по принудителен ред.

По отношение на банковите вземания, законодателят е предвидил облекчен ред за събиране на дължимите суми – представяйки единствено извлечение от счетоводните си сметки, банката-кредитор може да се снабди със заповед за изпълнение от съда, а от там и с изпълнителен лист, след което да пристъпи към принудително изпълнение, от което да настъпят редица неблагоприятни последици за длъжника, като запор на заплата или пенсия, възбрана на недвижим имот, опис на имущество, изнасяне на публична продан.

Кредитополучателят би могъл да се защити като възрази срещу вземането на банката като за целта подаде възражение  в съда в 14-дневен срок от получаване на покана за доброволно изпълнение, връчена от съдия изпълнител. В този случай, банката, за да докаже вземането си трябва да води дело срещу длъжника, в рамките, на което да докаже, че длъжникът дължи претендираната сума за заплащане. Специфичното в случая е обаче, че дори кредитополучателят да оспори дължимостта на сумите и банката да бъде принудена да води дело по общия ред за дължимите и суми, това възражение не спира вече започналото принудително изпълнение.

Възможности за това обаче има – законът изрично е предвидил начини за спиране на принудителното изпълнение, отчитайки възможността поради евентуална неправомерност, за длъжника да настъпят неблагоприятни последици.

Почти винаги в договора за кредит, банката уговаря клауза в своя полза, по силата на която при забавяне или неплащане на определен брой вноски по погасителния план, банката има правото едностранно да направи цялата дължима сума предсрочно изискуема. Според съдебната практика обаче, така обявената предсрочна изискуемост, за да настъпи, трябва задължително да бъде съобщена на длъжника. Необходимо е банката да изпрати писмо до длъжника, с което го уведомява, че счита кредита за предсрочно изискуем поради неспазване на уговорените срокове за заплащане на кредитните вноски от длъжника. Ако банката не изпрати такова уведомление, няма основание да получи предсрочно неизплатените суми по кредита.

В много от случаите банките не изпращат уведомления до длъжника, че считат кредита за предсрочно изискуем и когато подават заявление в съда за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника не представят такова писмено уведомление. Въпреки липсата на писмено уведомление за предсрочна изискуемост, много от съдиите удовлетворяват искането на банките за издаване на изпълнителен лист срещу длъжника, по силата на който банката може да пристъпи към принудително събиране на дълга чрез съдебен изпълнител. Това се случва, тъй като до скоро имаше различни хващания относно това необходимо ли е банката да е направила кредита предсрочно изискуем, за да има основание да събиране на вземането си по принудителен ред. Съдебната практика в крайна сметка приема, че е задължително банката да направи кредита предсрочно изискуем, за да пристъпи към принудително събиране, но въпреки това на практика се случва да бъдат издадени изпълнителни листове срещу те и без банката да е представила доказателства, че е направила кредита предсрочно изискуем.

Неспазването условието кредитът да бъде направен предсрочно изискуем чрез изпращане на уведомление до длъжника е съществено нарушение и е основание както да бъде спряно принудителното изпълнение, така и изобщо за отпадане на дълга към банката при едно евентуално дело.

В случай че получите покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител във връзка със задължения по банкови кредити, можете да оспорите вземането, можете да искате и спиране на изпълнителното производство до окончателното разрешаването на спора по съдебен ред.

Всеки случай е отделен сам за себе си и често има основания да се оспорва вземането на банката. Дали има основания и във Вашия случай, е въпрос, който може да се провери. Обстоятелството, че сте теглили банков кредит и осъзнавате факта, че не сте могли да изплатите задължението си, не означава автоматично, че банката ще успее да Ви осъди. Тя би могла да направи това, но има ред и процедури, които трябва да се спазват, за да се гарантират интересите на кредитополучателите.

Във всеки случай, за да се избегнат евентуални неприятни срещи със съдебни изпълнители, е необходимо да се реагира своевременно и без забавяне.

Изготвил: Константин Стойчев

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.