Родителски права при развод

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Родителски права при развод

След прекратяването на брака, поради развод, а и в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето, ако това те не могат да правят съвместно, се налага съдът да предостави упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца на един от двамата родители.

Как съда определя, кой от родителите ще упражнява родителските права?

За да определи кой от родителите ще упражнява родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата. Интересите на децата се свързват с тяхното правилно отглеждане и възпитание, създаване на положителни навици у детето, дисциплинираност, изобщо цели се детето да израсне като пълноценна личност.

Преди да се произнесе относно упражняването на родителските права, съдът изслушва родителите. Съдът изслушва и децата, ако те са навършили 10 годишна възраст.

С влизане в сила на решението, с което се постановява родителските права да се упражняват от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват независимо от допуснатия развод.

Критерий за предоставяне на упражнението на родителските права от съда:

За да предостави упражняването на родителските права на един от двамата родители, съдът съобразява във всеки конкретен случай съвкупността от обстоятелства, които водят до извода, че интересът на децата е да останат за отглеждане и възпитание именно при този родител. По съществените критерии са следните:

Възпитателните качества на родителя: Счита се, че правилното възпитание на децата зависи от личността и качествата на родителя, поради което от значение е образованието, културата, мирогледът и други качества на личността на родителя, при който ще останат децата за отглеждане и възпитаване след развода. От значение е също така не само по себе си наличието на тези качества у родителя, а начинът по който те се проявяват в отношенията между родителя и децата.

Моралните качества на родителя

Грижи и отношение на родителите към децата: Под грижи следва да се разбира личните усилия на родителя във връзка с отглеждането и възпитанието на децата. От значение е към всички деца в семейството да се полага еднаква грижа. Не се счита обаче полагане на грижа угаждането и разглезването на децата.

Когато по време на брака децата фактически са гледани от родителите на единия съпруг, счита се, че грижи за децата са налице и от двамата родители

Желанието на родителя да се грижи и да възпитава децата: Това е от значение във връзка с присъждане упражняването на родителските права.

Привързаността на децата към родителя

Полът на децата: Счита се, че майката е по-пригодна от бащата да отглежда и възпитава момичета и наравно пригодна с бащата при отглеждането на момчета. Не е пречка обаче момичетата, дори в пубертетна или предпубертетна възраст да бъдат предоставени за отглеждане на бащата, ако майката има лош морал или няма необходимите качества да упражнява родителските права.

Възраст на децата: Възрастта е от значение когато наред с другите обстоятелства детето се нуждае от определени родителски грижи. Децата в ниска възраст, децата с разклатено здраве се нуждаят непосредствено от майчини грижи. Децата във възраст към пълнолетие, особено момчетата, могат да се нуждаят от непосредствения надзор на бащата. Възрастта е допълнително обстоятелство, но сама по себе си няма решаващо значение.

Помощ от трети лица: Когато родителите са служено ангажирани, помощта от трети лица / близки, баба, дядо, леля и др./ може да бъде допълнително обстоятелство въз основа на което упражняването на родителските права да се предостави на този родител.

Социално обкръжение: Под социално обкръжение се разбира средата, хората, с които родителят ще живее след прекратяването на брака, неговите близки, приятели. Този критерий е допълнителен и опредeлея въздействието на социалната среда, в която ще попадне детето след прекратяването на брака.

Жилищно – битови и материалните условия за живот: Жилищно-битовите и материалните условия на живот са важни предпоставки за възпитанието и отглеждането на децата. Тези условия не са решаващи и сами по себе си не създават основание да се предпочете родителят, който е способен да осигури по-добри условия на живот на децата.

Вината за дълбокото разстройство на брака: Това обстоятелство по начало е без правно значение за упражняване на родителските права. Когато обаче поведението, от което е направен изводът за вината, се е отразило или може да се отрази върху отглеждането и възпитанието на децата, то може да се включи в съвкупността от обстоятелства, въз основа на които съдът да прецени на кого от двамата родители е в интерес на децата да бъде присъдено упражняването на родителските права.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.