Прекратяване на трудовия договор с трудоустроен работник или служител

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Прекратяване на трудовия договор...

Съгласно чл. 325, т. 6 от КТ работодателят има право да прекрати трудовия договор с трудоустроен работник или служител, ако здравословното му състояние на последния се е подобрило  и той вече не попада в тази категория и съответно не се нуждае от трудоустрояване.

Поставя се въпросът: Какви са предпоставките, за да може работодателят валидно да прекрати трудов договор с трудоустроен работник или служител, който вече не се нуждае от трудоустрояване.

Фактът, че едно лице се нуждае да заеме определена работа, съобразена със здравословното му състояние, която да не включва противопоказни за здравословното му състояние дейности, се удостоверява с решение на ТЕЛК. В решението се вписва какви дейности не са подходящи да бъдат извършвани от съответното лице. Здравословното състояние на трудоустроеното лице може да се промени. Лицето може да се възстанови и да не се нуждае повече от трудоустрояване, в който случай работодателят може да прекрати трудовия му договор, за да може длъжността да бъде заета от друго лице, което се нуждае от трудоустрояване.

Фактът, че едно лице се нуждае от трудоустрояване се установява чрез решение на ТЕЛК. Решението на ТЕЛК може да е за определен срок или пожизнено.

Когато решението на ТЕЛК е за определен срок, възниква въпросът дали с изтичането на срока му, автоматично настъпва прекратяване на трудовия договор между работодателя и трудоустроеното лице и ако не е така, какви са предпоставките за прекратяване на трудовото правоотношение?

За да е законосъобразно упражнено правото на работодателя да прекрати трудовия договор на трудоустроен работник или служител, чийто срок на решението на ТЕЛК е изтекъл, не е достатъчно срокът на решението да е изтекъл. Причините за това са две.

На първо място следва да се има предвид, че независимо, че срокът на решението на ТЕЛК е изтекъл, е напълно възможно здравословното състояние на съответния работник или служител да не се е подобрило. Липсата на ново телково решение, което да удостоверява факта, че здравословното състояние на работника или служителя не се е подобрило може да не е по вина на работника или служителя.

Процедурата по преосвидетелстване пред ТЕЛК обикновено изисква повече от предвиденото време и лицата за преосвидетелстване от ТЕЛК често се явяват на комисия за преосвидетелстване след като срокът на телковото им решение вече е изтекъл. В новото решение на ТЕЛК на практика се отбелязва, че закъснението не е по вина на лицето.

Поради изложените съображения няма основание да се счита, че само с факта на изтичане на срока на съответния ТЕЛК настъпва прекратяване на трудовото правоотношение на съответния трудоустроен работник или служител.

На второ място, за да бъде прекратено трудовото правоотношение с трудоустроен работник или служител от страна на работодателя, не е достатъчно да се отчете само здравословно състояние на съответния работник или служител. Дори той да се е възстановил напълно и да може да освободи длъжността, предназначена за трудоустроени работници или служители, за да бъде прекратено трудовото правоотношение между този работник или служител и работодателя, е необходимо още работодателят да е изразил писмено волята си за прекратяване на трудовото правоотношение и това волеизявление да е достигнало да съответния работник или служител.

Само при наличието на тези две предпоставки: отпадане на нуждата от трудоустрояване и наличието на писмено уведомление от работодателя, достигнало до работника или служителя за прекратяване на трудовото правоотношение, настъпва прекратяване на трудовото правоотношение между работодателя и работника или служителя, заемал трудоустроена длъжност.

Изтичането на срока на действие на решението на ТЕЛК не води до автоматично прекратяване на трудовото правоотношение с трудоустроен работник и ли служител.

Неспазването на някое от изискванията за прекратяването на трудов договор с работник или служител, заемащ длъжност, предназначена за трудоустроени работници или служители води до незаконосъобразно прекратяване на трудовото правоотношение и е основание за неговата отмяна по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.