Преварително прекратяване на Срочен трудов договор

Работодател с много служители, когато не успеел да се сработи с някой служител, за да прекрати трудовото му правоотношение по лесен и бърз начин, с намерението да не са налага после да се водят дела за незаконосъобразно уволнение, постъпвал по следния начин: принуждавал служителя, който бил нарочен, да премине на друга длъжност в предприятието като сключвал с тях договор за изпитване. 

/Например: От касиер или диспечер преназначавал служителя на длъжност чистач със срок за изпитване./

Тъй като в срока за изпитване работодателя може по всяко време на прекрати договора със служителя, точно така и правел.

Дори не допускал съответния служител да се яви на работа. Преназначавал го на новата длъжност, но изобщо не допускал служителя да започне наистина да изпълнява задълженията си на новата длъжност, на която е назначен, а след това прекратявал трудовия договор на съответния служител, без да дава обяснение за причините, които според него налагат прекратяването на трудовото правоотношение, защото законът му позволява тази възможност. Освен това било масова практика, а не изолиран случай, да се постъпва по този начин.

Практиката на работодателя, описана по-горе е незаконосъобразна.

Как може уволненият служител да защити правата си?

Продължете към цялата статия…Преварително прекратяване на Срочен трудов договор

Кога има смисъл да се иска прекратяване на дружество заради задължения на съдружник?

Кирил дължал на Трифонов сумата от 7500 лева. Трифонов осъдил Кирил да му заплати посочената сума и образувал изпълнително дело срещу Кирил.

Кирил обаче не работел по трудов договор, поради което Трифонов не можел да наложи запор върху част от заплатата му. Кирил нямал и пари по банкови сметки, нито някакви други официални доходи и имущество, срещу които изпълнението да бъде насочено.

Продължете към цялата статия…Кога има смисъл да се иска прекратяване на дружество заради задължения на съдружник?

Кой може да оспори пълномощно?

Методи работел във фирмата на Петър, когато претърпял трудова злополука.

Много лошо си счупил ръката, което наложило извършването на операция по спешност и слагането на болтове в ставата. Методи платил значителна сума пари за операцията и медицинските консумативи, а и за последващото лечение и освен това преживял всичко изключително болезнено.

Тъй като злополуката била трудова, съгласно чл. 200 от КТ, Методи имал право на обезщетение от своя работодател за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Понеже работодателят отказал да плати доброволно претендираната от Методи сума, последният предявил иск за обезщетение. Търсил обезщетение на имуществените вреди, изразяващи се в разходите, които направил за лечението и разликата между получаваното от него трудово възнаграждение и обезщетението за временна нетрудоспособност и обезщетение за претърпените болки и страдания в резултат на трудовата злополука. Последната претенция значително надвишавал претенцията за имуществените вреди.

Случило се така обаче, че в хода на съдебното производство Методи починал и оставил за свои наследници двамата си сина, които били конституирани като ищци в производството.

Продължете към цялата статия…Кой може да оспори пълномощно?

По взаимно съгласие ли я уволниха?

Напоследък имаше проблеми в работата. Не че не си вършеше добре задълженията, но да вярно допускаше някои грешки, което беше нормално, предвид обема от задачи, които началникът ежедневно ѝ възлагаше. По-скоро проблемите бяха, свързани с общуването ѝ с колегите, а и с началника. Дора имаше лични проблеми, което се отразяваше на работата, което пък рефлектираше на личните ѝ проблеми, т.е. получаваше един затворен кръг, от който изход тя не намираше.

В петък, когато даваха заплатите, я извиках в счетоводството и заедно под фиша за заплатата я накараха да се подпише под някаква заповед, препис от която ѝ връчиха.

Продължете към цялата статия…По взаимно съгласие ли я уволниха?

Различната по размер заплата за една и същ работа, акт на дискриминация ли е?

Работя една и съща работа с мой колега при един работодател. Колегата ми получава доста по-висока заплата от мен. Смятам, че правата ми са нарушени. Как мога да защитя интересите си?

Подобно запитване получих наскоро от мой клиент.

Напълно правилно и основателно клиентът ми смяташе, че правата му са нарушение. В случая спрямо него беше проявена дискриминация и имаше средство той да защити правата си по адекватен начин.

В разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Закона за защита срещу Дискриминация е посочено, е работодателят следва да определи критериите чрез които отчита извършената от своите работници и служители работа и начина на формиране на трудовото им възнаграждение. Тези критерии следва да бъдат установени във Вътрешните правила на работодателя за формиране на работната заплата, в колективен трудов договор или с нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите, когато става въпрос за служители, заети в държавната администрация, като при определянето на критериите , чрез които се отчита извършената работа и съответно размера на трудовото възнаграждение, не трябва да се проявява дискриминация.

Продължете към цялата статия…Различната по размер заплата за една и същ работа, акт на дискриминация ли е?

Разликата в това да те пенсионират и да прекратят трудов договор с пенсионер

Хайде…, пак я уволниха! Г-жа Здравкова не можеше да повярва, че това се случва. Направо беше абсурдно и ако не се случваше на нея, щеше да ѝ е смешно. Беше в пенсионна възраст, оттук нататък да си намери нова работа, ѝ се струваше „кауза пердута“.

Преди около година началникът ѝ реши, че вече не му трябва, че е възрастна и не може да се справя със задълженията си. Тогава още не беше достигнала възрастта за пенсиониране, но след няколко месеца идваше рождения ѝ ден и тогава щеше да може да се пенсионира, като планираше да остане и на работа, каквато възможност законодателството ѝ позволява.

Продължете към цялата статия…Разликата в това да те пенсионират и да прекратят трудов договор с пенсионер

“Нямам претенции” – равнозначно ли е на опрощаване?

Между две дружества бил сключен договор, по силата, на който едното дружество се задължило да извърши определена работа срещу възнаграждение. Плащането се извършвало поетапно, съобразно извършеното. При приключването на работата страните подписали споразумение, с която заявявали, че нямат взаимни претенции, произтичащи от сключения между тях договор.

Продължете към цялата статия…“Нямам претенции” – равнозначно ли е на опрощаване?

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание?

Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание

Един трудов договор може да бъде прекратен на повече от едно основание.

Ако основанията за прекратяване са повече от едно, при оспорване законността на уволнението,  се изследва дали са налице предпоставките за прекратяване на трудовото правоотношение на всички, посочени в заповедта за уволнение основания.

Продължете към цялата статия…Може ли да се прекрати трудов договор на повече от едно основание?

Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

Често хората считат, че трудовата книжка е просто поредната бумага, която отлежава в някой прашен шкаф, и не придават особено значение на малкото парче хартия.

А подобно отношение е погрешно, защото трудовата книжка всъщност е официален удостоверителен документ, съдържащ важна информация и удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, като например трудов стаж, работна заплата, прекратяването на трудови отношения и пр. и притежава доказателствено значение по смисъла на гражданското законодателство за фактите, отразени в нея.

Продължете към цялата статия…Незаконно ли е да се задържа трудовата книжка след прекратяване на трудовия договор?

Служител, но не слуга!

Служител, но не слуга

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя може да стане само на изчерпателно изброените в закона основания. Те не са малко.

В случай че стане така, че работодателят неправилно посочи основанието, на което прекратява трудовото правоотношение, това би било причина за отмяната на уволнението като незаконно с всички произтичащи от това законни последици, поискани от незаконно уволнения работник или служител.

Продължете към цялата статия…Служител, но не слуга!