Различната по размер заплата за една и същ работа, акт на дискриминация ли е?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Различната по размер заплата...

Работя една и съща работа с мой колега при един работодател. Колегата ми получава доста по-висока заплата от мен. Смятам, че правата ми са нарушени. Как мога да защитя интересите си?

Подобно запитване получих наскоро от мой клиент.

Напълно правилно и основателно клиентът ми смяташе, че правата му са нарушение. В случая спрямо него беше проявена дискриминация и имаше средство той да защити правата си по адекватен начин.

В разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Закона за защита срещу Дискриминация е посочено, е работодателят следва да определи критериите чрез които отчита извършената от своите работници и служители работа и начина на формиране на трудовото им възнаграждение. Тези критерии следва да бъдат установени във Вътрешните правила на работодателя за формиране на работната заплата, в колективен трудов договор или с нормативно установените условия и ред за оценяване на служителите, когато става въпрос за служители, заети в държавната администрация, като при определянето на критериите , чрез които се отчита извършената работа и съответно размера на трудовото възнаграждение, не трябва да се проявява дискриминация.

За дискриминация, от своя страна, се счита всяко различно третиране на едно лице въз основа на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

В случай че работодателят заплаща за една и съща работа извършена еднакво добре различна по размер заплата, е налице проява на дискриминация, с което работодателят нарушава разпоредбите на Закона за защита срещу дискриминация и може да бъде подведен под отговорност. В подобен случай от работодателят може да търси заплащане на обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди на работника или служителя, вследствие на така извършените от работодателя неправомерни действия.

Във връзка с доказването на обстоятелството дали е налице акт на дискриминация, засегнатият работник или служител следва да представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация. При установяването на такива факти, в тежест на работодателя е да установи, че принципът на равно третиране не нарушен.

На практика доказателствената тежест е разместена, спрямо общите правила и работодателят следва да установява един отрицателен факт – а именно липсата на еднакво третиране на своите работници и служители, доставящи един и същи трудов резултат. За ищеца е достатъчно само да установи наличието на факт, че е възможно да се касае за дискриминация. Такъв факт би бил например, установяването на обстоятелството, че работници или служители, на които са възложени едни и същи трудови функции получават различни по размер трудови възнаграждения.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.