Разликата в това да те пенсионират и да прекратят трудов договор с пенсионер

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Разликата в това да...

Хайде…, пак я уволниха! Г-жа Здравкова не можеше да повярва, че това се случва. Направо беше абсурдно и ако не се случваше на нея, щеше да ѝ е смешно. Беше в пенсионна възраст, оттук нататък да си намери нова работа, ѝ се струваше „кауза пердута“.

Преди около година началникът ѝ реши, че вече не му трябва, че е възрастна и не може да се справя със задълженията си. Тогава още не беше достигнала възрастта за пенсиониране, но след няколко месеца идваше рождения ѝ ден и тогава щеше да може да се пенсионира, като планираше да остане и на работа, каквато възможност законодателството ѝ позволява.

Работодателят ѝ обаче имаше други планове, затова набързо скалъпи някакво основание и я уволни. Основанието между впрочем беше, че не притежавала достатъчно знания и не е достатъчно квалифицирана да изпълнява заеманата длъжност. Сякаш не беше вършила същата работа двайсет години при същия работодател, та изведнъж реши той, че не можела тя да си върши работата.

Струваше ѝ се водеше по така наречената „бърза процедура“ отне около година, но накрая тя спечели.

И ето, че тази сутрин се яви на старата си работа, тъй като по силата на съдебното решение беше възстановена на работата, която заемаше допреди незаконното уволнение. До обяд никой не поиска от нея да свърши каквото и да било и г-жа Здравкова започна да се притеснява. Към два часа се яви счетоводителката на фирмата и ѝ връчи ново уведомление за прекратяване на трудовия договор. Този път основанието беше, че беше навършила пенсионна възраст и имаше необходимия трудов стаж, поради, поради което, се казваше в уведомлението, работодателят на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а прекратява трудовото правоотношение с изтичането на едномесечен срок от датата на уведомлението.

Ето, че след един месец пак ще се окаже без работа, а и този един месец какво изобщо ще прави.

Имаше ли основание работодателят да прекрати трудовото й правоотношение, питаше се тя. Вярно, че вече беше навършила пенсионна възраст, но нали съдът я възстанови на работа. Ако работодателят й има законно основание да я уволни поради настъпване на пенсионна възраст, защо изобщо съдът я възстанови на работа. Трябваше ли да понесе отново това огорчение и унижение?

В случая обаче работодателят й пак допусна грешка в основанието, на което прекратяваше трудовия й договор. Законът дава възможност работодателят да прекрати трудовия договор с едностранно едномесечно предизвестие на свой служител или работник, който е достигнал възрастта за пенсиониране и има необходимия осигурителен стаж на основание чл. 328, ал. 1 т. 10.

С едностранно едномесечно предизвестие работодателят може да прекрати и трудов договор, който е сключен с пенсионер, т.е. още при възникването на трудовото правоотношение, работникът или служителят е бил пенсиониран поради навършена пенсионна възраст и осигурителен стаж. Основанието за прекратяването на трудовото правоотношение е чл. 328, ал. 1., т. 10а.

Макар и сходни, законодателят разграничава двете основания и при смесването им се стига до незаконност на уволнението.

Случая на госпожа Здравкова обаче е по-различен. Тя е работела по трудово правоотношение, прекратено от страна на работодателя на основание, предвидено в разпоредбата на чл. 328, ал. 1 КТ. Когато съдът признава уволнението за незаконно, в резултат, на което възстановява госпожа Здравкова на заеманата от нея длъжност преди незаконното уволнение, с възстановяването ѝ на предишната работа, не възниква ново трудово правоотношение между нея и работодателя ѝ , а се възстановява предишното трудово правоотношение, съществувало до датата на незаконното уволнение. Тъй като с възстановяването ѝ на работа, не възниква ново трудово правоотношение между нея и работодателя ѝ, в случая е неприложимо основанието, поради което работодателят ѝ е прекратил трудовото правоотношение.

Фактът, че в периода между прекратяване на трудовото ѝ правоотношение, което в последствие е признато за незаконосъобразно и момента на възстановяването ѝ на работа, госпожа Здравкова е навършила пенсионна възраст и има нужния ѝ за пенсиониране осигурителен стаж, не дава право  на работодателя да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 а, а именно – когато трудовото правоотношение е сключено с пенсионер.

Възможност да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1 , т. 10а, работодателят щеше да има, ако първоначално трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, който към датата на сключване на трудовото правоотношение е бил пенсионер. Тогава само поради факта, че трудовият договор е сключен с пенсионер, работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с едномесечно предизвестие, без да е необходима никаква друга причина за прекратяване на трудовото правоотношение.

При положение обаче, че става въпрос за възстановяване на работник или служител на заемана от него длъжност, преди незаконното уволнение, независимо, че в периода от незаконното уволнение до възстановяване на работника или служителя на работа, последният е навършил пенсионна възраст и е придобил необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, работодателя не може да прекрати трудовото правоотношение поради факта на настъпването на пенсионната възраст и осигурителен стаж с едномесечно писмено предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а.

Когато се касае за възстановяване на длъжността, която работникът или служител е заемал преди незаконното уволнение, се касае за продължаване на съществуващо трудово правоотношение, възникнало между работодателя и работника или служителя, преди работникът или служителят да е навършил пенсионна възраст, а не за възникване на ново трудово правоотношение от датата на възстановяване на работа на работника или служителя на заеманата преди незаконното уволнение длъжност. И тъй като се касае за продължаване на съществуващо трудово правоотношение, макар през периода на уволнението до възстановяването на работа, работникът или служителят да не е полагал труд, то работодателят не може да прекрати трудовия договор с възстановения на работа служител, навършил вече пенсионна възраст и имащ необходимия осигурителен стаж, така както би могъл да прекрати трудовия договор, сключен с пенсионер, който е бил пенсионер още към датата на сключването на трудовия договор.

На госпожа Здравкова пак и предстоеше воденето на дела , за да докаже правата си. Тя знаеше обаче, че има и друга възможност – работодателят сам можеше да оттегли уведомлението си за прекратяване на трудовото правоотношение до изтичане срока на едномесечното предизвестие за прекратяване на трудовия договор, а след изтичането на този срок, можеше да отмени уволнението по своя инициатива.

 До изтичане на срока на предизвестието трудовото правоотношение продължава да съществува и се прекратява с настъпването на срока на предизвестието. След изтичането на срока, едностранно, по своя преценка работодателят може да отмени уволнението, което би му спестило излишни разходи във връзка с воденето на дела и заплащането на обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа в резултат на незаконното уволнение.

 Госпожа Здравкова реши на този етап да се опита доброволно да се разбере с работодателя си и искрено се надяваше това да стане и не защото разчиташе толкова на неговата добронамереност, а защото знаеше, че той не обича да губи пари. И ако не успееше да се разбере доброволно с него, знаеше – оставаше ѝ другата възможност – да търси правата си по съдебен ред. В двумесечен срок от изтичане на срока на уведомлението за прекратяване на трудовото ѝ правоотношение, можете да подаде искова молба в съда. Щеше да иска, освен признаване на уволнението за незаконно и възстановяването ѝ на работа, а също и обезщетение за времето, през което е останала без работа, като знаеше, че максималният срок, за който може да търси това обезщетение е шест месеца. Този срок щеше да посочи тя в исковата молба, въпреки че към датата на предявяването на исковата молба този шестмесечен срок нямаше да е изтекъл, но знаеше от опит тя – така се прави.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.