Кога обективната невъзможност на държавния служител да изпълнява служебните си задължения е основание за прекратяване на служебно правоотношение?

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат трудово право
  4. /
  5. Кога обективната невъзможност на...

Действащото законодателство, и по-конкретно разпоредбата на чл. 107, ал.1, т. 5 от Закона за държавния служител, предвижда че органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение със служител, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на служебните задължения.

И докато другите основания за прекратяване на служебното правоотношение са сравнително ясни и непротиворечиви, обективната невъзможност е понятие, което няма своята дефиниция в закона, а в практиката неговото приложение често е доста спорно.

Текстът на чл. 107 , ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител предоставя право на органа по назначаваното да прекрати без предизвестие служебното правоотношение, когато е налице обективна невъзможност държавният служител да изпълнява задълженията си извън случаите на чл. 103, ал. 1, т. 3 от ЗДСл, /това са хипотези на неработоспособност/.

3-те фактора, които определят обективната невъзможност са:

Съгласно съдебната практика по приложението на цитираната разпоредба, за да е налице обективна невъзможност следва да са осъществени три правнорелевантни факти:

  1. да е създадена нова фактическа обстановка;
  2. тази нова фактическа обстановка да води до невъзможност за изпълнение от служителя на задълженията по съответната длъжност;
  3. причините за тази невъзможност да не зависят от волята на страните по служебното правоотношение, т.е. да са непреодолими.

Законосъобразното прекратяване на служебното правоотношение на посоченото правно основание е предпоставено от едновременното наличие на изброените три правнорелевантни факти. Много често в заповедта за прекратяване бива излагана фактическа обстановка, която по съществото си отговаря на другите критерии, но която зависи от волята на едната или на другата страна по създаденото служебно правоотношение, т.е. не е от обективен характер.

Кога може да се отмени заповедта за прекратяване?

Възможно е пречките, възникнали за служителя да имат временен характер, т.е. да са преодолими. Въобще което и от условията, посочени по-горе да не е налице, неговата липса ще доведе до незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебното правоотношение, която при обжалване ще бъде отменена.

Освен това, в заповедта за прекратяване на служебното правоотношение следва да са посочени ясно мотивите за издаването на заповедта, за да може да бъде направена преценка дали същите отговарят на посочените по-горе критерии, т.е. до колко е налице такава обективна невъзможност.

Липсата на мотиви в заповедта за прекратяване на служебното правоотношение само по себе си ще доведе до отмяна на същата.

Цитираната разпоредба, регламентираща обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения като основание за уволнение, обикновено се използа в случаите, когато не са налице други възможности на органът по назначение да прекрати служебното правоотношение. Именно затова и в практиката се допускат много грешки при изготвянето на заповедта, и най-вече при нейното мотивиране.

Всеки един такъв случай е специфичен и следва да бъде разгледан в своите детайли, за да бъде преценена реалната възможност за отмяна на такава заповед.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.