Топлофикация ме осъди без да разбера!? Ето как може да стане това!

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Топлофикация ме осъди без...

Неприсъствено решение

Не са редки случаите, в които длъжниците на „Топлофикация” разбират, че срещу тях е било водено дело и е постановено решение, по силата на което същите са осъдени да заплатят суми на „Топлофикация”, едва когато получат покана за доброволно изпълнение от съдия-изпълнител или дори когато се окаже, че притежаваните от тях суми по банкови сметки и трудови възнаграждения са запорирани, a имотите им – възбранени, без да са разбрали че срещу тях е било водено дело и постановено осъдително решение. В по-големия брой от случаите, овен това, длъжниците се оказват осъдени да заплатят освен дължими суми и суми, които се отнасят за много стари задъжения, такива които са погасени по давност.

Ако това се случи и на Вас, има средства за защита, но към всеки конкретен случай трябва да се подходи индивидуално и да се установи дали са налице законовите предпоставки, за да се приложи защитен механизъм.

Неприсъствено решение може да бъде постановено срещу ответника /длъжника/ само в следните случаи: Когато ответникът е получил препис от исковата молба, в законоустановения срок не е подал отговор на исковата молба, не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие и не се е явил на делото, без уважителна причина, като всички тези предпоставки трябва да са едновременно налице. Неприсъствено решение, освен това, може да се постанови не служебно от съда, а само по искане на ищеца /”Топлофикация”/.

Неприсъственото решение е оформено в протокол от проведеното заседание по делото. То не подлежи на обжалване, но срещу него може да се подаде молба за отмяна пред въззивния съд в едномесечен срок от връчването му. Срокът започва да тече от връчване на решението, но в много от случаите длъжниците не получават решение, а направо са известявани за образувано срещу тях изпълнително дело. В тези случаи те могат да подадат молба за отмяна, независимо, че решението фактически не им е връчено.

Молбата за отмяна може да се позовава на твърдения на длъжника, че е бил лишен възможността да участва в делото поради едно или няколко от следните основания:

  1. Ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;
  2. Невъзможност ответникът да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства;
  3. Невъзможност ответникът да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Ако молбата за отмяна бъде уважена от въззивния съд, делото се връща за продължаване на съдопроизводтвените дейтвия пред първоинтанционния съд като се възстановява възможнотта длъжникът да организира защитата си, той може да направи всичките си възражения срещу претенциите на ищеца, включително и възражението за давност.

Основания за отмяна на неприсъствено решение…

1. Ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание;

Надлежно връчени по делото следва да са връчени следните съобщения на ответника: съобщението, с което се връчва исковата молба с указания за представяне на отговор на исковата молба в едномесечен срок от получаването на молбата, съобщението за датата за разглеждане на делото в открито заседание, постановеното неприсъствено решение.

Спазена ли е процедурата по връчване на книжата във всеки отделен случай, подлежи на самостоятелна проверка по делото. Следва да се има предвид, че начинът на връчването на съобщенията по делото се доказва с писмени доказателства, съдържащи се по делото, които установяват официално извършеното връчване.

В случаите на неприсътвено решение, ответникът обикновено не е узнал за съобщението по делото, тъй като то не му е било връчено лично, а по друг начин. Законът допуска връчването да не бъде извършено само лично на ответника, но затова следва да са спазени съответните законови правила.

Не са редки случаите, в които връчването е извършено чрез залепване на съобщението. Такъв ред е предвиден в закона, но този ред е особен и за да бъде приожен надлежно, следва да са спазени законовите изисквания за това. Така например връчителят е следвало първо да се опита да връчи съобщението лично на страната. Съобщението се връчва на постоянния адрес, а в случай, че там не бъде открита страната – на настоящия адрес. При положение, че не намери страната лично, връчителят седва да се опита да връчи съобщението на друго лице, което се намира на адреса на адресата и се съгласи да приеме съобщението като се заддължи да предаде същото на страната.

Връчителят, в опитите си да връчи съобщението лично, следва да посети адреса поне три пъти в рамките на около месец в присъствени и неприсъствени дни и едва когато след извършване на всички горпосочени действия, не успее да връчи съобщението, има възможност да залепи уведомление до страната да се яви в съда, за да поучи книжа по делото. За да бъде заепено уведомлението, следва да има определение на съда в този смисъл.Уведомлението се залепва на входната врата на жиището на страната, а също така се пуска и в пощенската кутия, ако връчитеят има достъп до пощенската кутия. В сучай, че достъпът до жиището на дъжника е възпрепятстван, уведомлението се залепва на външната входна врата на сградата.

Връчването, освен лично на дъжника, може да се се извърши и на друго лице, намерено на адреса на длъжника, което е приело документите със задължение да ги предаде на длъжника. Това „друго лице” може да бъде само пълнолетно лице измежду домашните на страната или лице, което живее на същия адрес.

В много от случаите процедурите по връчването на съобщенията не са спазени, поради което страната не е узнала за воденото срещу нея съдебно производство. При всички положения, за да се установи извършено ли е надлежно връчването, следва да се извърши справка по делото. Когато се установи, че връчването е ненадлежно, длъжникът има интерес да подаде молба за отмяна на неприсъственото решение.

2. Невъзможност ответникът да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства

Другата възможност, при която може да се иска отмяна на неприсъственото решение са случаите, в които поради особени непредвидени обстоятелства длъжникът се е оказал в невъзможност да узнае за датата на разглеждане на делото в открито заседание. Например –съобщението е връчено редовно на друго лице, но то не е предало съобщението на страната, тъй като страната е отсъствала от адреса и е узнала за съобщението след завръщането на адреса, когато вече е пропуснала срокавете за предприемане на съответните процедуални действия.

3. Невъзможност ответникът да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее

Възможно е длъжникът да е знаел за датата на заседанието, но поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодеолее да се окаже в невъзможност да се яви по делото. Тези обстоятелства следва да са от изключителен изненадващ характер като например природни стихии, внезапно тежко заболяване, непредаване на съобщение, връчено чрез трето лице. Тези обстоятелства подлежат на доказване във всеки конкретен случай

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.