Задължения към Топлофикация. 14 често срещани въпроса и техните отговори

задължения топлофикация

Ежедневно получавам запитвания от граждани във връзка със спорове с Топлофикация. Проблемите обикновено са еднотипни, поради което по-долу съм изложила в кратък вид отговорите на най-често задаваните въпроси.

Следва да имате предвид, четейки по-нататък, че изложеното не съставлява правна консултация и не претендира за изчерпателност.
Вашият случай може да е специфичен и да изисква консултация с юрист работещ в тази сфера.

Ето въпросите, на които отговарям на тази страница:

 1. Как да осъдя Топлофикация?
 2. Къде се подават жалби срещу Топлофикация?
 3. Кога излизат изравнителните сметки на Топлофикация?
 4. Как да не плащам на Топлофикация?
 5. Къде се плаща Топлофикация?
 6. Как се сменя партида в Топлофикация?
 7. Как да се отървем от Топлофикация?
 8. Къде да се оплача от Топлофикация?
 9. Колко е лихвата на Топлофикация?
 10. Каква е давността на задълженията към Топлофикация?
 11. Как се пише възражение срещу топлофикация?
 12. Как да си проверя сметката за Топлофикация?
 13. Какво да правя ако ме осъди Топлофикация?
 14. Кога Топлофикация завежда дело?

Продължете към цялата статия…Задължения към Топлофикация. 14 често срещани въпроса и техните отговори

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Потребителят „X“ получава висока сметка за ток, на която пише, че задължението било начислена на основание чл. 83 от ЗЕ.

Сумата надвишава многократно сметките, които обичайно потребителят плаща.

Какво може да направи той?

Интересът на потребителя се състои от една страна в това да не плати претендираната сума за заплащане, а от друга да потърси отговорност на електроразпределителното дружество за вмененото му задължение, което счита, че не дължи.

Продължете към цялата статия…Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

При просрочени задължения за начислена топлинна енергия в много случаи Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница.

Срещу кой от немалкото си длъжници Топлофикация ще се снабди със заповед за изпълнение, на практика не може да се даде логично обяснение, тъй като нито размерът на дължимата сума, нито материалното състояние на длъжника е от определящо значение.

Напоследък Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница само за задължения, начислени за последните три години, които задължения не са погасени по давност и не могат да отпаднат на това основание, което между впрочем е най-честото и реално приложимо основание при което задълженията отпадат. /Друго основание, при което отпадат претендираните задължения са налице когато Топлофикация не докаже по безспорен начин, че длъжникът е собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на имота, за който се претендират начислените задължения/.

Продължете към цялата статия…Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

Сметки на Топлофикация с „Черен печат“

СМЕТКИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ С ЧЕРЕН ПЕЧАТ

В новите сметки на Топлофикация, при наличието на просрочени задължения, в долния край на съобщението към фактурите, адресиран до абонатите, в черна рамка с черни едри букви е отпечатано, че при неплащане на дълга в срок, предстои съдебно производство.

Получаването на фактура с начислени задължения…

Това съставлява извънсъдебна покана за плащане на дълга…

В много от случаите става въпрос за задължения, които са по-стари от три години назад и съответно са погасени по давност. Тъй като обаче давността, който не се прилага служебно, за да бъдат отписани като погасени тези задължения, трябва да се направи възражение за давност. Възражението, от своя страна, трябва да се направи не къде да е, а пред съд, за да има правно действие. При получаването на подобно съобщение, потребителят има две възможности: да не прави нищо и да чака Топлофикация да го съди или да инициира сам съдебно производство, за да могат да отпаднат старите задължения и да знае, че веднъж завинаги въпросът със старите му задължения е решен.

Докато не бъде установено по съдебен ред, че старите задължения не се дължат, понеже са погасени по давност, кредиторът винаги може да ги претендира, а има и случаи, в които потребителите не узнават за заведени срещу тях съдебни производства и не успяват да оспорят вземанията. Разбират едва когато се стигне до съдебен изпълнител, който им изпрати покана за доброволно изпълнение или когато им наложи запор върху средствата в банковите сметки и върху възнагражденията за труд или пенсия.

Продължете към цялата статия…Сметки на Топлофикация с „Черен печат“

Има ли случаи, банката да не събере кредитите си?

Има ли случаи, банката да не събере кредитите си

Многобройните са случаите, при които някои кредитополучателите се оказват в невъзможност да връщат кредитите, които са теглили от банка. Какви са причините за невъзможността задълженията да бъдат погасени, е без значение за правото. В случай че на падежа дългът не бъде платен, банката без съмнение, е в правото си да си търси парите.

В случай на неплащане на определен брой, съгласно общите условия на всяка банка, вноски по кредита, банката може да иска предсрочно плащането на целия дълг. За банките, освен това е предвидена облекчена процедура за събирането на дълга. Банката може, въз основа на извлечение от счетоводните си книги, да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от съда срещу длъжника и да пристъпи към принудително събиране на дълга като образува изпълнително дело. Съдебният изпълнител може да наложи запори и възбрани върху имуществото на длъжника и след като му изпрати покана за доброволно изпълнение, да пристъпи към принудителни действия по събиране на дълга.

Продължете към цялата статия…Има ли случаи, банката да не събере кредитите си?

Погасителна давност на държавни вземания…

Погасителна давност на държавни вземания

Всяка година, почти всеки получава любезно писмо, с което му бива напомнено, че е време да заплати определена сума в полза на държавния или общински бюджет. Посочените снования за това са най-разнообразни: от местни данъци и такси (данък сгради, данък МПС, патентен данък, такса смет и пр.), до данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък и пр.

Продължете към цялата статия…Погасителна давност на държавни вземания…

Запор върху заплата, получавана по банкова сметка

bankomat-ne

Това е историята на г-н Иванов, ще го нарека така, макар и да не е истинското му име, по етични съображения, тъй като е възможно лицето да не желае да бъде разкривана истинската му самоличност.

И така в събота сутринта г-н Иванов решава да изтегли пари от банкомат, за да си купи цигари, кафе и вестник, когато с изненада установява, че средствата по банковата му сметка са изцяло запорирани. Опитва на няколко банкомата, но без успех. Започва трескаво да мисли каква може да е причината за това. Преди два дни работодателят му е превел заплатата. Освен това по банковата му сметка бяха натрупани суми от предишни заплати, които беше получил и които не беше успял да похарчи изцяло. По негови сметки в банката трябваше да има солидна сума пари.

Вярно, че имаше някакви задължения – май бяха за парното. Спомни си, че имаше дело, по което в крайна сметка го бяха осъдили да плати една част от дълга, който Топлофикация претендираше от него, а другата част беше отпаднала. После обаче никой не го потърси и той реши, че са го „забравили“.

После г-н Иванов се прибра вкъщи и седна пред компютъра, за да потърси информация как да защити правата си. Разбра от всичко прочетено, че каквито и задължения да има, заплатата му може да бъде запорирана само до определен размер, което за него означаваше, че все с някаква сума трябваше да разполага. Постъпленията по банковата му сметка бяха от заплата. Заплатата му не беше ниска, а и той не харчеше никога цялата, преди да е получил новата. Ето защо, разсъждаваше той, трябваше да може да разполага с някаква сума. Но не разполагаше. Г-н Иванов се объркваше все повече и повече. Ядоса се и заради това, че беше съботен ден и осъзна, че нищо не можеше да направи поне до понеделник, въпреки че се чувстваше ощетен.

В понеделник сутринта отишъл право при съдебния изпълнител, за да търси правата си. Изискал незабавно да му бъде отблокирана сметка и да му бъдат върнати парите и след като охраната едва не го изгонила от офиса на съдия изпълнителя, дойде за съвет.

Продължете към цялата статия…Запор върху заплата, получавана по банкова сметка

Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие

Съгласно чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК изпълнителното производство се прекратява по силата на закона, в случай, че в продължение на две години взискателят не поиска от съдия-изпълнителя предприемането на изпълнителни действия.

В тези случаи прекратяването на изпълнението настъпва по силата на закона и не е необходим нарочен акт на съдебния-изпълнител. Съдебният-изпълнител следва само да констатира, че производството е прекратено по силата на закона, да преустанови изпълнението и да вдигна наложените обезпечения. Предполага се, че при положение, че взискателят в продължение на две години не е поискал извършването на изпълнителни действия, спрямо длъжника, същият се е дезинтересирал от хода на изпълнителното производство.

Какво се случва след прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона?

Взискателят може, след прекратяването на изпълнителното дело по силата на закона, да получи изпълнителния лист и да образува ново изпълнително производство.

Ако обаче взискателят не образува ново изпълнително производство, извършените изпълнителни действия след прекратяването на изпълнителното дело по силата на закона, нямат правно действие по отношение на длъжника и могат да бъдат оспорвани по съдебен ред.

Ако Взискателят образува ново изпълнително дело, длъжникът ще дължи по новообразуваното изпълнително дело, стига вземането междувременно да не се е погасило по давност, а ако междувременно вземането се погаси по давност,

Длъжникът може да оспори вземането като се позове на изтеклата давност, като за целта следва да предяви иск пред надлежния съд. Дали след като изпълнителното дело бъде прекратени по силата на закона взискателят ще образува ново изпълнително дело зависи от волята на взискателя и Длъжникът няма какво да направи, за да се предпази от ново изпълнително дело въз основа на стария изпълнителен лист.

Продължете към цялата статия…Прекратяване на изпълнителното дело при бездействие

Погасителна давност

Погасителната давност е период от време, през който Кредиторът на едно задължение бездейства, като след изтичането на съответния период, Кредиторът не може да  търси изпълнение от длъжника по принудителен ред, стига длъжникът да направи възражение за изтекла давност. В практиката често се среща съдебен изпълнител да предприема действия дълг, който е погасен по давност или да използва изпълнителен лист, чиято давност е изтекла.

От кой момент започва да тече погасителната давност?

При различните правоотношения давностния период, с изтичането на който  правата на Кредитора се погасяват е различен, а и моментът, от който започва да тече този срок, също е различен.

Продължете към цялата статия…Погасителна давност

Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.

Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от съответния монополист и считате, че така начислената сума не отговаря на действително разходваната от Вас електроенергия, то тогава, вместо да плащате сума, която не дължите, бихте могли да потърсите правата си по съдебен ред.

Случаят обикновено изглежда така: Идват служители от съответното електроразпределително дружество, констатират, че електромерът Ви не бил в изправност, за което Вие изобщо не подозирате, свалят електромера съставят констативен протокол, в който отразяват грешка в измерването на електроенергията в определен процент. След това въз основа на констативния протокол, Ви начисляват някакви задължения, които претендират от Вас да платите за стар период от време.

Има случаи, в които дори не Ви уведомяват, че са констатирали, че електромерът Ви не работи и че са взели същия. Ако поставите въпроса защо не са Ви уведомили, обикновено ще разберете, че са Ви търсили, но не са Ви намерили и вместо Вас в констативния протокол за установената неизправност на електромера, се е подписало друго лице – свидетел, когото от дружеството водят със себе си именно за такива случаи. Така на практика е възможно един ден да се окаже, че Вие дължите огромна сума за електроенергия, която знаете, че изобщо няма как да сте консумирали.

Продължете към цялата статия…Висока сметка за ток. Ето какво може да направим.