Има ли случаи, банката да не събере кредитите си?

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Има ли случаи, банката...

Многобройните са случаите, при които някои кредитополучателите се оказват в невъзможност да връщат кредитите, които са теглили от банка. Какви са причините за невъзможността задълженията да бъдат погасени, е без значение за правото. В случай че на падежа дългът не бъде платен, банката без съмнение, е в правото си да си търси парите.

В случай на неплащане на определен брой, съгласно общите условия на всяка банка, вноски по кредита, банката може да иска предсрочно плащането на целия дълг. За банките, освен това е предвидена облекчена процедура за събирането на дълга. Банката може, въз основа на извлечение от счетоводните си книги, да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от съда срещу длъжника и да пристъпи към принудително събиране на дълга като образува изпълнително дело. Съдебният изпълнител може да наложи запори и възбрани върху имуществото на длъжника и след като му изпрати покана за доброволно изпълнение, да пристъпи към принудителни действия по събиране на дълга.

Длъжникът научава за факта, че банката се е снабдила с изпълнителен лист е и предприела конкретни изпълнителни действие по събирането на дълга, едва следа като получи покана за доброволно изпълнение или когато установи, че има наложен запор върху банковите му сметки.

Какви са възможностите за защита в този случай за длъжника?

В двуседмичен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение длъжникът може да оспори вземането като подаде възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение в съда, който я е издал. Възражението не спира изпълнението и въпреки постъпилото възражение съдебният изпълнител продължава с изпълнителните действия, освен ако длъжникът не поиска от съда, издал заповедта за изпълнение да спре изпълнението като представи писмени доказателства за това и съдът допусне спиране на изпълнението.

След като възражението постъпи в съда, съдът уведомява банката-кредитор за така постъпилото възражение и предоставя на банката едномесечен срок, до изтичането, на който банката има право да предяви срещу длъжника установителен иск, за да докаже съществуването на вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение. Право на банката е да предяви този иск, от което право тя може да се възползва или не. В случай че банката не предяви иска си в указания едномесечен срок, съдът, който е издал изпълнителния лист и заповедта за незабавно изпълнение ги обезсилва и производството по делото се прекратява.

Ако банката реши да предяви иск, в нейна тежест е да представила доказателства пред съда, издал изпълнителния лист и заповедта за изпълнение, че в указания едномесечен срок е предявил иска. Това банката трябва да направи, защото съдът, който е издал заповедта за изпълнение не следи служебно дали срокът за подаване на установителен иск за съществуване на вземането е спасен. Такова задължение банката няма единствено, ако се окаже така, че съдът, издал изпълнителният лист и заповедта за изпълнение е същият пред който е образувано и последващото производство за установяване на вземането.

Първият момент, в който длъжникът разбира за редприетите действия срещу него е моментът на получаване на поканата за доброволно изпълнение. Тогава пред него стои дилемата да възразява или не. Защото ако възрази, и в последствие бъде осъден да заплати търсената сума, ще се натовари с допълнителни разноски във връзка с воденето на делото, което съвсем не е несъществен въпрос. Да се надява само на случайността, че банката няма да предяви иск срещу него и нещата ще останат без последствия, може и да е надежда, но не зависи по никакъв начин от действията на длъжника.

Има случаи обаче, при които може да се направят предположения за крайния резултат от делото и в които наистина си заслужава длъжникът да подаде възражение.

Правни действията на Банката…

Банката, за да установи, че е в правото си да претендира всичките си задължения по кредита, включително и тези с ненастъпил все още падеж, трябва първо да е направила кредита предсрочно изискуем и то още преди подаването на заявлението в съда за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение.

Банката може да направи кредита предсрочно изискуем само чрез уведомление до длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост. Освен това, уведомлението трябва да е получено от длъжника, за да се счита, че предсрочната изискуемост е настъпила.

Такива са разрешенията, приети в т. 18 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №4 от 18.06.2014г. по Т.Д. №4/2013 на ОСГТК на ВКС.

Доскоро имаше различни схващания относно това към кой момент е необходимо банката да направи кредита предсрочно изискуем, за да има право да получи дълга по кредита. Имаше колебания по въпроса дали банката трябваше да направи кредита първо предсрочно изискуем, а след това да се сезира съда за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист или това можеше да стане в последствие.

Тези противоречиви схващания вече са преодолени с цитираното тълкувателно решение. ВКС е категоричен, че е необходимо първо банката да е направила кредита предсрочно изискуем, а едва след това да подаде заявление а издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от банковите си сметки.

Особено важен е и моментът, че банката не само трябва да е адресирала уведомление до длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост, но и че това уведомление трябва да е получено от длъжника, за да настъпи предсрочната изискуемост на кредита. В тежест на банката е да докаже този факт.

Предвид дадените разяснения, длъжникът, още към момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, може да съобрази факта дали преди това е получавал писмо от банката, с което е уведомен за настъпилата предсрочна изискуемост. Ако е наясно, че такова уведомление не е получавал, то тогава е в негов интерес да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. С подаването на възражение, длъжникът може да иска и спиране на изпълнението като мотивира искането си с липсата на доказателства от страна на банката да е направила кредита предсрочно изискуем преди подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист от съда въз основа на извлечение от банковите счетоводни книги.

Освен ако не греша, банките са в правото си да получат дължимите им се суми. За да могат обаче успешно да докажат, че длъжникът им дължи претендираните суми, те трябва да спазят законоустановените правила. Необходимо е преди да бъде образувано съдебно производство срещу длъжника, последният да е уведомен за действията, които предприема банката, за да е наясно с очакваните последствия, в случай, че не намери начин да се издължи на банката.

Случва се така, че дълговете да не могат да бъдат заплатени на време и за никой няма гаранция, че няма да изпадне в подобно положение. За да се стигне дотам обаче спорът да бъде разрешаван от съда, банката предварително трябва да направи необходимото, за да узнае длъжникът, че е настъпила предсрочната изискуемост на кредита и е напълно възможно във всеки един момент след като е получил уведомлението на банката за настъпилата предсрочна изискуемост, съдебен изпълнител да пристъпи към принудително събиране на дълга и неговите парични средства да бъдат запорирани, а имотите му възбранени и изнесени на публична продан.

Що се отнася до поръчителите…

Които в случай на неплащане на дълга, не са застрашени в по-малка степен от главните длъжници, принудителното изпълнение да бъде насочено срещу тяхното имущество, за тях има възможност да се освободят от задължението, ако в шестмесечен срок от уведомлението за настъпила предсрочна изискуемост на вземането, банката не подаде заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

В този случай, ако констатира, че от настъпването на предсрочната изискуемост на вземането до датата на подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение е изтекъл шестмесечен срок, съдът не би следвало да издава заповед за незабавно изпълнение срещу поръчителя. Ако обаче това се случи, в интерес на поръчителя е да оспори вземането като подаде възражение в 14-дневен срок от получаване на поканата за доброволно изпълнение.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.