Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Какви са правата ни...
Какви са правата ни при неправомерно преустановяване на електрозахранването

Потребителят „X“ получава висока сметка за ток, на която пише, че задължението било начислена на основание чл. 83 от ЗЕ.

Сумата надвишава многократно сметките, които обичайно потребителят плаща.

Какво може да направи той?

Интересът на потребителя се състои от една страна в това да не плати претендираната сума за заплащане, а от друга да потърси отговорност на електроразпределителното дружество за вмененото му задължение, което счита, че не дължи.

На първо място потребителят следва да установи, че не дължи претендираната сума за заплащане. Ефективното оспорване на дълга може реално да стане само по съдебен ред. Практиката показва, че към момента всякакви други молби, жалби, включително и до държавни органи остават без положителен резултат.

Оспорването на дълга става по съдебен ред.

За потребителя съществува задължение да не въздейства върху електрическата система и уредите за търговско измерване.

В случай че електроразпределителното дружество не успее да докаже, че потребителят лично или с неговото знание е извършена манипулация на схемата на свързване на електрическата система или на електромера, начисленото задължение би следвало да отпадне. 

Казвам „би следвало“, защото все пак съдът е този, който решава спора, а не е тайна че при еднакви случаи, могат да бъдат постановени разнородни решения. Все пак трябва да се има предвид, че вече има решения на ВКС по уеднаквяване на съдебната практика, с които се приема, че в случай, че електроразпределителното дружество не успее да докаже , че потребителят не е изпълнил задължението си за бездействие по отношение на електрическата система и/или уредите за търговско измерване, би следвало решаващият съд да приеме, че сумата не се дължи.

Какви обаче могат да бъдат последсвията от тези действия?

При неплащане на начислените задължения обаче електроразпределителните дружества често преустановяват електрозахранването в имота, по отношение на който сумите са начислени.

Ако бъде установено, че начислената сума не се дължи, то преустановяването на електрозахранването ще се окаже неправомерно и съответно ще има основание да бъде ангажирана имуществената отговорност на електроразпределителното дружество. Последното ще отговаря на договорно основание за действително причинените вреди – имуществени и неимуществени такива.

Вредите обаче следва да се доказват във всеки конкретен случай, което невинаги е лесно и дори възможно.

Дължи ли се неустойка при неправомерно преустановяване на електрозахранването?

В общите условия на електроразпределителните дружества /не на всички, например не и за Пловдивския район/ има клауза за неустойка, която следва да се заплати от електроразпределиелното дружество в случай че бъде установено, че е преустановило електрозахранването в даден имот неправомерно.

Неустойката е 40 лева на денонощие и може да се претендира за целия период, през който електрозахранването в имота е било неправомерно преустановено. Неустоечната клауза фигурира в общите условия на електроразпределителните дружества и не е необходимо да се установяват действитело причинените вреди.

Необходимо е да се установи само, че задължението, поради неплащането на което електрозахранването в имота е било преустановено, е неправмерно начислено.

На практика става въпрос за водене на две дела. Първото, по което да се установи, че задължението е неправомерно начислено, за да отпадне същото и второ дело, по което да се претендира заплащане на неустойка за периода, през който електрозахранването е било преустановено.

Електрозахранването обинкновено се възстановява когато се установи по съдебен ред, че начисленото задължение всъщност е недължимо.

Възраженията, които обикновено правят електроразпределителните дружества по подобни дела и които са неоснователни е, че не те преустановяват електрозахранването в имота, а електропреносните дружества /разпределение/ мрежи/. Тези възражения обаче са несъстоятелни, защото преустановяването на електрозахранването се извършва действително от електропреносните дружества, но това преустановяване става по искане на продавача на ел. енергия, а не по собствено усмотрение на преносните дружества.

В тази връзка за яснота следва да се отбележи, че и двете дела – и това за установяване на обстоятелството, че претендираната сума зааплащане не се дължи, и това за осъждане на ответника за заплащане на неустойка поради неправомерното преустановяване на електрозахранването в даден имот, се предявяват директно срещу продавача на електрическа енергия/ юридическото лице, от чието име изхождат фактурите с начислени задължение/, а не срещо електропреносните дружества.

И още нещо, което не е без значение в случая:

За немалко потребители е достстъчно да се установи, че не дължат сумата, която продавачат на ел. енергия претендира от тях за заплащане и са доволни когото задължението им отпадне като се притесняват да търсят отговорност на електроразпределителните дружества за това, че електрозахранването в имота им е било преустановено. Притесняват се обикновено от това, че воденето на дела би ги ангажирало допълнително и би им струвало усилия и притеснения.

Хубавото в случая обаче е, че делото за заплащане на неустойка не е свързано със сложни процедури, в които потребителят трябва лично да участва. За потребителя не е необходимо да ангажира свидетели, не е необходимо да ходи по инстанции, за да се снабдяват със всевъзможни документи, нито дори е необходимо лично да се явява по делото.

Упражнявайки правото си да търси неустойка за неправомерното преустановяване на електрозахранването в имота му, потребителят постига повече от това просто да избегне плащане на дълг, който му е начислен, без да е виновен и може да получи сума в размер на 40 лева за всяко денонощие, през което електрозахранването в имота е било неправмерно преустановено. Освен това сумата, която съдът присъди на потребителя може сравнително бързо и лесно да бъде събрана от електроразпредлителното дружество, защото то, за разлика от много други длъжници, е платежоспособно.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.