Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. Една много важна причина...
Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

При просрочени задължения за начислена топлинна енергия в много случаи Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница.

Срещу кой от немалкото си длъжници Топлофикация ще се снабди със заповед за изпълнение, на практика не може да се даде логично обяснение, тъй като нито размерът на дължимата сума, нито материалното състояние на длъжника е от определящо значение.

Напоследък Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница само за задължения, начислени за последните три години, които задължения не са погасени по давност и не могат да отпаднат на това основание, което между впрочем е най-честото и реално приложимо основание при което задълженията отпадат. /Друго основание, при което отпадат претендираните задължения са налице когато Топлофикация не докаже по безспорен начин, че длъжникът е собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на имота, за който се претендират начислените задължения/.

Какво означава това?

Накратко заповедта за изпълнение представлява документ, издаден от съда по едностранно заявление на Топлофикация, в което се посочва сумата която Топлофикация претендира.

Съдът издава заповедта за изпълнение, без да проверява дали наистина длъжникът дължи тази сума и му изпраща документа, за да може, ако реши, длъжникът да вземе становище по задължението и да оспори същото.

Когато длъжникът получи заповедта за изпълнение, има две възможности:

  1. Да оспори дълга, като внесе в съда, издал заповедта за изпълнение възражение, бланка от което трябва да бъде връчена заедно със заповедта за изпълнение, без да е необходимо да мотивира възражението;
  2. Да не внесе възражение.

Какво се случва, ако длъжника оспори дълга?

В първия случай съдът указва на Топлофикация, че е подадено възражение и предоставя на кредитора едномесечен срок за предяви иск срещу длъжника за установяване на вземането си, ако желае това.

В болшинството от случаите Топлофикация предявява иск и ако вземането касае период, по отношение на който няма погасени по давност задължения и при направено оспорване от длъжника, Топлофикация докаже, че последният е бил собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на процесния имот през исковия период от време, най-вероятно е Топлофикация да докаже вземането си, в който случай в тежест на длъжника остават, освен претендираните за заплащане задължения за начислена топлинна енергия, още и всички начислени разноски, такси и обезщетения за забава.

Длъжникът обаче може и да не възрази:

Какво се случва, ако длъжникът не възрази?

В този случай Топлофикация ще се снабди с изпълнителен лист и е много вероятно да образува изпълнително дело. Докато Топлофикация се снабди с изпълнителен лист срещу длъжника и образува изпълнително дело не рядко минава значителен период от време.

В случаите, в които длъжникът не е подал възражение срещу заповедта за изпълнение и следователно не е предявен срещу него иск за установяване на вземането от Топлофикация, давността по отношение на вземането продължава да тече.

В случаите, когато длъжникът подаде възражение, в резултат, на което бъде предявен иск от кредитора за установяване на вземането, давността се прекъсва, с обратна сила, считано от датата на подаване на заявлението на Топлофикация за издаване на заповед за изпълнение в съда.

Ако обаче длъжникът не е възразил срещу заповедта за изпълнение давността продължава да тече.

В този случай тя се прекъсва едва с подаване от страна на Топлофикация на молба до съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело. Едва от тази дата следва да се преценява дали задължението, което се търси е погасено по давност или не. Ако задължението, или част от него, касае период, който се отнася за време преди последните три години, считано от датата на молбата за образуване на изпълнителното дело, то задължението за този по-стар период ще се окаже погасено по давност.

И ако задължението е погасено по давност, то може да отпадне по съдебен ред като се предяви иск за установяване, че вземането не се дължи и не може да бъде събрано по принудителен ред чрез съдебен изпълнител, поради бездействието на Топлофикация, която не е предприела действия за събиране на вземанията си в продължение на повече от три години, считано от датата на възникване на задълженията за отделните месеци за начислена топлинна енергия.

Има ли гаранция, че Топлофикация няма да се снабди с изпълнителен лист?

Вярно е, че няма гаранция кога Топлофикация ще се снабди с изпълнителен лист, още по-малко кога ще образува изпълнително дело. Не са редки случаите обаче докато Топлофикация извърши всички тези действия задълженията за начислена топлинна енергия, за които вече е издадена заповедта за изпълнение, или част от тях, да се окажат погасено по давност. Дали и кога това може да стане е условие, за което никой не може да ви даде гаранция.

Накратко, в случай че получите заповед за изпълнение за задължения за топлинна енергия към Топлофикация и сте собственик на имота или ползвател с вещно право на ползване, имате два варианта да подадете възражение или да не подадете.

Ако подадете възражение, за да спечелите делото остава да се надявате, че Топлофикация няма да докаже /при направено оспорване от длъжника/, че сте собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на имота, което е в нейна тежест. Между другото това се случва обикновено при усложнена собственост и по-стари документи за собственост.

Алтернативен подход, към проблема е…

Изобщо да не подавате възражение. Тук имате два метода на действие:

  1. Да платите дълга, било то и на разсрочено плащане или изцяло, за да спестите допълнителни такси и разноски, които биха ви били възложени, ако се стигне до съдебен изпълнител;
  2. Да подходите по-рисковано като не предприемете нищои оставите Топлофикация да действа както намери добре, разчитайки на не малкия шанс Топлофикация да не успее бързо да се снабди с изпълнителен лист и да се забави с образуването на изпълнителното дело.

За да е премерен рискът при вземането на подобно решение, е добре да се установи за кой период е начислено задължението по заповедта за изпълнение и каква част от него отпада още към датата на получаване на заповедта за изпълнение от страна на длъжника, ако той не се възползва от правото си да подаде възражение срещу задължението по заповедта за изпълнение. Такава преценка може обосновано да се направи при проверка на заповедта за изпълнение.

Не е тайна, че има случаи, в които докато длъжникът получи заповедта за изпълнение минават месеци, а понякога и години и че в редица случаи докато Топлофикация подаде молба за образуване на изпълнително дело задължението или част от него се оказва /оказват погасени по давност и има основание да отпадне/ отпаднат по съдебен ред.

Обаче има и случаи, в които и съдът, и Топлофикация действат бързо.

Всичко е въпрос на премерен риск и темперамент на длъжника.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.