Сметки за Ток

Съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съществува възможност при неточно и/или неизмерване на електрическата енергия, електроразпределителното дружество едностранно да извършва корекции по сметки за минал период от време.

Тази практика на електроразпределителнното дружество е порочна и начислените суми по така коригираните сметки могат да бъдат оспорвани по съдебен ред.

Законодателят е дал възможност на доставчика на електрическа енергия да обвързва своите потребители с Общи условия, но общите условия не следва да нарушават основните законови положения.

Доставчикът на електрическа енергия има не само правото да доставя електроенергия за определен район на страната, но и задължението доставката да бъде извършена надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите, както и да осигури измерването и отчитането на разходваната електрическа енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия.

Продължете към цялата статия…Сметки за Ток

Три важни елемента при високи сметки за ток

В продължение на темата за високите сметки за ток, днес ще разгледаме три елемента, от които зависи разрешаването на спора.

Електромер

В някои случи спорът по делото за установяване на недължимостта на начислени суми по фактури на потребителя към електроразпределителното дружество, се концентрира върху установяването на факта дали е имало външно вмешателство, поради което даден електромер е отчитал стойност по-ниска от действително потребената електроенергия.

В този случай, в тежест на електроразпределителното дружество е да докаже наличието на такова вмешателство и то от страна на потребителя на електроенергия. За целта електроразпределителното дружество може да ползва свои констативни актове за установени нарушения при извършени проверки, но при оспорване от страна на потребителя, тези актове нямат обвързваща сила за съда.

Продължете към цялата статия…Три важни елемента при високи сметки за ток

Корекцията на сметка за ток е възможна.

Продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период.

В много случай електроразпределителното дружество извършва едностранно служебно корекции на начислена стойност за потребена електроенергия през определен изминал период. В този случай, ако считате, че тези корекции на отговарят на действително разходваното количество електроенергия за вашия имот, имате правен интерес да водите отрицателно установителен иск за установяване недължимостта на така посочените суми за заплащане

При дела, по които се спори дали начислените суми за плащане за потребена електроенергия са дължими, ектроразпределителното дружество носи доказателствената тежест да установи наличието на предпоставките, представляващи основания за начисляване на процесната сума за процесния период. Електроразпределителното дружество обикновено представя констативни протоколи, послужили като основание за извършената корекция. Тъй като обаче тези протоколи са съставени едностранно от електроразпределителното дружество, ако бъдат оспорени от ищеца, съдът не е обвързан с удостовереното в тях. Т.е. електроразпределителното дружество в тези случаи трябва да събира и други доказателсвта,а които да установи, по категоричен начин, че провереният електромер не е отчитал точно потребената ел. енергия през процесния период, което налага коригиране със задна дата на количеството и цената й.

Продължете към цялата статия…Корекцията на сметка за ток е възможна.

Висока сметка за ток. Какво да правим?

В редица случаи сметките на потребителите за електроенергия се оказват нереално завишени спрямо действително разходваното количество електроенергия. Какво следва да направим, в случай, че считаме че и нашите сметки са завишени и не дължим плащане на претендираните суми по фактури?

Пътят за защита е воденето на отрицателно установителен иск пред съда срещу съответното електроразпределително дружество, за установяване недължимостта на така претендираните суми за заплащане. Доказателствената тежест при този иск е разместена, тъй като ищецът твърди един отрицателен факт, а ответникът следва да докаже фактите и обстоятелствата от които произтича неговото вземане.

Фактурите за заплащане на консумирана електроенергия се издават на основание на констативни протоколи за разходваната електроенергия, съставени от страна на електроразпределителното дружество. Тези констативни протоколи обаче съставляват частни свидетелстващи документи и нямат обвързваща сила по отношение на съда за фактите, които удостоверяват, но само в случай, че бъдат оспоредни от ищеца. При оспорване на констатциите, съдржащи се в констативните протоколи, електроразопределителното дружество следва да ангажира и други доказателства, които да установяват основанието и размера на претендираната сума за заплащане от потребителя на електроенергия. В случай, че други доказателства не бъдат ангажирани от страна на ответника, то искът за установяване недължимостта на суми за заплащане следва да бъде уважен.

Продължете към цялата статия…Висока сметка за ток. Какво да правим?