В редица случаи сметките на потребителите за електроенергия се оказват нереално завишени спрямо действително разходваното количество електроенергия. Какво следва да направим, в случай, че считаме че и нашите сметки са завишени и не дължим плащане на претендираните суми по фактури? Пътят за защита е воденето на отрицателно установителен иск пред съда срещу съответното електроразпределително дружество, […]