Корекцията на сметка за ток е възможна.

  1. Блог
  2. /
  3. Монополни дружества
  4. /
  5. Корекцията на сметка за...

Продавачът, въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи и справки за начислена енергия изчислява и коригира сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период.

В много случай електроразпределителното дружество извършва едностранно служебно корекции на начислена стойност за потребена електроенергия през определен изминал период. В този случай, ако считате, че тези корекции на отговарят на действително разходваното количество електроенергия за вашия имот, имате правен интерес да водите отрицателно установителен иск за установяване недължимостта на така посочените суми за заплащане

При дела, по които се спори дали начислените суми за плащане за потребена електроенергия са дължими, ектроразпределителното дружество носи доказателствената тежест да установи наличието на предпоставките, представляващи основания за начисляване на процесната сума за процесния период. Електроразпределителното дружество обикновено представя констативни протоколи, послужили като основание за извършената корекция. Тъй като обаче тези протоколи са съставени едностранно от електроразпределителното дружество, ако бъдат оспорени от ищеца, съдът не е обвързан с удостовереното в тях. Т.е. електроразпределителното дружество в тези случаи трябва да събира и други доказателсвта,а които да установи, по категоричен начин, че провереният електромер не е отчитал точно потребената ел. енергия през процесния период, което налага коригиране със задна дата на количеството и цената й.

В случай, че ответникът /електроразпределителното дружество/ не успее да докаже факта, че въпросният електромер не е отчитал коректно количеството разходвана електроенергия, то съдът следва да приеме, че коригираната сума, претендирана за заплащане по фактури е записана без основание като задължение за потребителя. Дружеството следва да докаже, че потребителят се е присъединил неправомерно към електрическата мрежа и е ползвал електрическа енергия, без тя да се измерва и отчита от средството за търговско измерване, поради което след констатиране на нарушението по предвидения за това ред, електроразпредлителното дружество е начислило за сметка на потребителя стойността на неотчетената консумирана енергия. Ако Дружеството не успее да докаже тези факти, искът скледва да бъде уважен и да бъде установено, че потребителят не дължи по отношение на електроразпределителното дружество претендираните по фактури суми за заплащане.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.