Сметки за Ток

Съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съществува възможност при неточно и/или неизмерване на електрическата енергия, електроразпределителното дружество едностранно да извършва корекции по сметки за минал период от време.

Тази практика на електроразпределителнното дружество е порочна и начислените суми по така коригираните сметки могат да бъдат оспорвани по съдебен ред.

Законодателят е дал възможност на доставчика на електрическа енергия да обвързва своите потребители с Общи условия, но общите условия не следва да нарушават основните законови положения.

Доставчикът на електрическа енергия има не само правото да доставя електроенергия за определен район на страната, но и задължението доставката да бъде извършена надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите, както и да осигури измерването и отчитането на разходваната електрическа енергия чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябва да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия.

Какво казва закона?

Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗЕ средството за техническо измерване е собственост на електроразпределителното држество, поради което дружеството носи задължението да осигури точното функциониране на електроизмервателното устройство, както и да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването.

Понякога се констатира неточно отчитане на потребената електроенергия. В тези случаи електроразпределителното дружество следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване.

В противен случай, без да бъде установен този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период от страна на електроразпределителното дружество, създава възможност последното да получи плащане на електроенергия, която не е доставена и не е потребена.

Независимо от изложеното…

В Общите условия, съществува клауза, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия.

Тази клауза се явява неравноправна, тя не защитава интересите на потребителите и противоречи на закона.

По своята същност съставлява търсене на отговорност, без да е налице виновно поведение. Такава отговорност може да бъде установена само със закон и не е налице в конкретния случай.

Поради факта, че клаузата, уреждаща едностранната корекция по сметки се явява неравноправна, противоречи на принципа на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение, на принципа за защита интересите на потребителите при търговията с електрическа енергия, извършените начисления по сметки въз снова на тази клауза са недействителни. Незвисимо от изложеното, в случай че получите едностранно коригирани от доставчика сметки за електроенергия за минал период от време, можете да оспорите дължимостта на сумите по тях по съдебен ред.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.