3 ключови промени как банките и Топлофикация съдят потребителите

  1. Блог
  2. /
  3. Топлофикация
  4. /
  5. 3 ключови промени как...

В края на миналата година влязоха в сила изменения на гражданско-процесуалния кодекс по отношение на заповедното производство. То се ползва от банките, както и от „Топлофикация” и „ВиК” дружествата за снабдяване със заповед за изпълнение, а след това и с изпълнителен лист, на базата на който си събират вземанията.

Промяна 1: Не става вече призовкаря просто да залепи уведомление на вратата

На първо място е променена подсъдността на делата срещу потребители, като е въведено правилото, че тези дела се водят задължително по техния настоящ адрес. За да бъде гарантирано спазването на това правило е въведено и задължение на съда да следи за неговото спазване – в тридневен срок съдията, разглеждащ делото следва да направи служебна проверка за местната подсъдност, и ако делото неправилно е заведено в съд, в чийто район не е настоящия адрес на потребителя, то същото се прекратява и се изпраща на компетентния съд.

Какво се случва обаче, ако въпреки спазването на това правило, призовкарят не може да намери потребителя, за да връчи съдебните книжа?

Един от най-важните въпроси, които в последното десетилетие не могат да бъдат решени. Това доведе до въвеждане на ново задължение за призовкарите, а именно че когато посещават адресата на заповедта за изпълнение, и когато не могат да го открият, следва да бъдат събрани данни дали лицето пребивава на адреса, като получат справка от управителя на етажната собственост, кмета на населеното място или по друг начин. Призовкарите следва обаче да посочат източника на тези данни, т.е. да конкретизират лицето, което е дало информация за адресата на заповедта за изпълнение.

Преди измененията от 24.12.2019г.: Pризовкарят имаше право да залепи уведомление на вратата на адресата, и с изтичането на двуседмичен срок от залепването на уведомление, заповедта се смяташе за редовно връчена. Как призовкарят е разбрал, че адресатът не пребивава на адреса не беше ясно, тъй като нямаше задължение да бъде посочено лицето, дало сведение за адресата на заповедта.

Промяна 2: Съдът може да от окаже да издаде заповед за изпълнение при неравноправна клауза

Второто въведение е едно от най-съществените и е свързано с възможността съдът да откаже да издаде заповед за изпълнение, ако заявлението е подадено срещу потребител и в представения към заявлението договор или общи условия е налице неравноправна клауза, или дори е налице само вероятност за такава неравноправна клауза.

Може ли обаче наистина да бъде проверено наличието на неравноправна клауза от съда?

За да бъде обезпечена тази възможност, законодателят е въвел задължение за банките да представят документа, от който произтича вземането им, както и всички негови приложения, включително общите условия, приложими към договора. Досега такива документи не се изискваха, и само въз основа на извлечение от счетоводните си книги банките успяваха да се снабдят с заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Промяна 3: Потребителят може по всяко време да иска спирането на изпълнението в тези определени случаи

Друга важна промяна е възможността потребитят по всяко време да може да иска спиране на изпълнението, когато е допуснато предварително такова /това са случаите на издаване на изпълнителен лист без да бъде връчена предварително заповедта за изпълнение от съда – такива най-често се издават в полза на банките/. Във всеки един момент длъжникът може да иска да бъде спряно предварителното изпълнение, като искането се основава на писмени доказателства, които установяват че вземането не се дължи, че е налице неравноправна клауза или че неправилно е изчислен неговия размер.

Преди измененията възможността за такова искане за спиране на изпълнението на заповедта за изпълнение можеше да бъде упражнена само в срока за възражение.

Освен тове е удължен и срокът за подаване на възражение, който вече е едномесечен и тече от датата на получаването на заповедта за изпълнение.  

В този срок длъжникът ще може да реши дали да подаде възражение срещу получената от него заповед за изпълнение или да плати. В последния случай също се попълва възражение, като към се прилага и платежния документ. В противен случай, въпреки плащането може да се стигне до издаване на изпълнителен лист.

Дали всички или поне част от нововъведенията ще могат да доведат до търсената от всички положителна промяна в заповедното производство предстои да разберем.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.