Какво може да се направи при получаване на завишена сметка за ток?

  1. Блог
  2. /
  3. Монополни дружества
  4. /
  5. Какво може да се...

Не са редки случаите, в които потребител на електроенергия получава сметка за електроенергия, която драстично надвишава сумата по сметките, които получава обикновено. В големия процент от случаите, макар и невинаги, става въпрос за корекционна сметка, която електроразпределителното дружество е начислило едностранно на базата на изминал тримесечен период от време въз основа на твърдяното от страна на електроразпределителното дружество обстоятелство , че средството за техническо измерване – електромер не бил в изправност или на базата на неправилно свързана електрически система.

В последната практика на ВКС се приема, принципно, че електроразпределителното дружество има правото да извършва такава едностранна корекция по сметки, без да е доказано виновно поведение на потребителя и без дори реално да е установен периода, през който разходваната електроенергията не е била правилно начислена.

Обаче горното не е достатъчно, за да се приеме, че потребителят дължи претендираната сума за заплащане.

Какво може да направи потребителя при получаването на подобна сметка?

Пътят на защита за потребителя е да оспори претендираното вземане, изчислено на базата на извършени корекции по сметки по съдебен ред.

Първото възражение, което има смисъл потребителят да направи е да претендира, че електроразпределителното дружество не е определило ред, по който да се извършва корекциите по сметки. На практика потребителят бива уведомен за резултата от проверката, с която е установено, че е налице неправилно отчитане на разходваната от него електроенергия, обаче същевременно няма предвидена процедура по извършването на корекциите по сметки, в която потребителят да има възможност да участва. По този начин се нарушава неговото право на защита и само по себе си това е достатъчно основание да се установи, че претендираната сума за заплащане не се дължи.

В случаите когато се установява, че е налице неизправност на техническото средство за търговско измерване или се установи нарушение на схемата на свързване на електрическата система, от електроразпределителното дружество трябва да направят всичко необходимо, за да намерят лично потребителя и да го поканят да участва в проверката. Вместо това обаче, от електроразпределителните дружества не издирват щателно потребителя. За тях е по-удобно да не го намерят, за да нямат излишни разправии и затова водят със себе си уж незаинтересовани свидетели от Комисията за защита на потребителите, чието участие в процедурата е формално. Ако от електроразпределителното дружество не са положили достатъчно усилия, за да намерят потребителя, това също е достатъчно основание да се установи, че претендираното вземане не се дължи.

На следващо място, в случаите, в които е налице нарушение на схемата на свързване на електрическата система, при проверката следва да участва представител на полицията. Вместо при установяване на нарушение от електроразпределителното дружество да извикат орган на полицията, който да присъстват на самата проверка, те изпращат документа, който са съставили за констатираното нарушение в полицията, който документ формално да бъде подписан от полицейски орган. Ако полицаят, подписал протокола за установяване на нарушението не е присъствал на проверката, а формално впоследствие е подписал документа, също не е спазена процедурата по извършване на проверка и следователно претендираното вземане се оказва недължимо.

На следващо място потребителят може да оспори размера на дълга и да твърди, че в имота му реално не би могло да се разходи електрическа енергия в претендираното за заплащане количество. В тежест на потребителя е да докаже този факт, ако електроразпределителното дружество оспори иска за установяване, че вземането не се дължи. За целта потребителя следва да ангажира вещо лице, което след като се запознае със свидетелски показания, установяващи режима на ползване на електроуредите, находящи се в имота, извърши оглед на имота и констатира какви електроуреди се ползват в него и отчете тяхната енергийна ефективност, да даде заключение дали реално в имота би могла да се разходва електроенергия в претендирания за заплащане размер.

Вън от всичко останало ако потребителят е физическо лице, той се ползва от защитата, предвидена в Закона за защита на потребителя и може да се позове на това, че клаузите в общите условия на електроразпределителните дружества, уреждащи възможността за едностранна корекция по сметки за неравноправни и като такива са нищожни, поради което задълженията, начислени по корекционни сметки въз основа на тези неравноправни клаузи не се дължат. Съгласно чл. 143 ЗЗП неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискванията за добросъвестност и води до значително неравноправие между правата и задълженията на доставчика и потребителя. Неравноправните клаузи в потребителските договори са нищожни, освен ако не са договорени индивидуално, а при сключване на договори за доставка на електроенергия, клаузите по договора не се договарят индивидуално.

Предвид факта, че потребителят не се е съгласил изрично, в случай на констатиране на неточно отчитане на потребената ел. енергия в имота му, дружеството да извършва едностранно корекции по сметки за изминал период от време, то клаузите в Общите условия, уреждащи тази възможност за електроразпределителните дружества се явяват неравноправни. Обстоятелството, че клаузите в Общите условия са одобрени от ДКЕВР не води до извод за равноправност на същите, тъй като причините, поради които регулаторният орган е приел решение за одобряването на тези Общи условия са главно икономически и от тях не може да се прави извод за балансираност, равноправност и валидност. Възможността електроразпределителните дружества да извършват едностранно корекции по сметки, представлява едностранно, наложено от доставчика, с Общите условия договорно преимущество, което може да доведе или до заплащане на стойност на енергия над реално потребената или до прекъсване на електрозахранването, поради неуредени сметки. Такава клауза се явява неравноправна и като такава нищожна и задълженията, начислени въз основа на същата са недължими.

Позоваване на неравноправността на клаузата може да направи само физическо лице – потребител, не и юридическо лице, което ползва електроенергия в своя имот.

Вън от горното, наблюдава се и нова практика на електроразпределителните дружества: при смяна на доставчика на електроенергия, потребителите получават от досегашния доставчик изключително завишени сметки за ток. В този случай, отново пътят за защита е да бъдат оспорени задълженията по съдебен ред. В този случай, в тежест на ответното дружество е да докаже, че между него и клиента е налице облигационно отношение за доставка на електрическа енергия. За целта дружеството след да докаже, че клиентът е собственик или лице с вещно право на ползване по отношение на имота, за който е начислено претендираното задължение за плащане.

Клиентът може да оспори количеството електрическа енергия, потребено в имота. При спор относно размера на количеството ел. енергия, в тежест на дружеството е да установи какво количество ел. енергия реално е потребено в имота, като клиентът може да проведе насрещно доказване като установи режима на ползване на електроуредите в имота и постави задача на вещо лице дали е възможно претендираното количество ел. енергия да бъде разходвано в имота през периода от време, за който е начислено задължението за електроенергия.

Споровете межди доставчик на електрическа енергия и клиент са често срещани. Спорове от този характер се решават на практика по съдебен ред, тъй като с дружествата монополисти не се постигат споразумения, нито пък се провеждат процедури по медиация. Ето защо , в случаите, в които Ви се струва, че вашата сметка е нереално завишена, можете да потърсите справедливост чрез сезирането на съда с вашия случай.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.