Какви права имаме при неправомерно спиране на тока

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Какви права имаме при...

В квартал на неголям град много често спирали тока. Понякога се случвало така, че електрозахранването да прекъсва по пет – шест пъти на ден. От семейството на Стоянов, които  били потърпевши звънели в електроразпределителното дружество да се оплакват, писали жалби,  молили се да бъде направено така, че проблемът да се разреши, но всичките им усилия останали без положителен резултат.

Тогава Стоянов решил да предяви иск срещу дружеството за доставка на електрическа енергия и да търси обезщетение за претърпените от него вреди. Дали искът на Стоянов ще успее в съда?

Доставката на електрическа енергия се извършва на базата на договор, сключен при общи условия, между собственика на електрозахранен имот и съответното електроразпределително дружество. По силата на това договорно правоотношение, страните поемат редица права и задължения, като основано задължение на електроразпределителното дружество е да извършва доставка на ел. енергия, а на потребителя –  да заплаща стойността й.

В случай, че електроразпределителното дружество не изпълнява задълженията си за доставка на ел. енергия, стига да няма обективни причини за това, като например форсмажорни обстоятелства, то носи отговорност за неизпълнение на основаното си договорно задължение и дължи на основание чл. 82 от ЗЗД обезщетение за вреди.

Обезщетението за  неизпълнение на задължението за доставка на ел. енергия се дължи за всички преки и непосредствени вреди, настъпили в резултат на неизпълнение на задължението. Това обезщетение обхваща както претърпените имуществени, така и неимуществените вреди. / На договорно основание може да се претендира обезщетение за неимуществени вреди по сега действащото законодателство, макар и това положение да е сравнително отскоро и до преди това обезщетение за неимуществени вреди да не можеше да се търси/.

В случая, при неправомерно преустановяване на електрозахранването в дома на Стоянови, те могат да претендират, на договорно основание, обезщетение за неизпълнение на задължението на електроразпределителното дружество да извършва качествена доставка на ел. енергия в техния имот.

Те могат да претендират обезщетение за имуществени вреди. Такова обезщетение би се дължало например в случай, че в резултат на  прекъсването  на електрозахранването изгори или се повреди някакъв електроуред или каквато и да било вещ, включена в електрическата мрежа.

Вън от това обаче Стоянови могат да търсят и обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди, изразяващи се в стреса и неудобството от битово и социално естество, които са преживели в резултат на нерегламентираното преустановяване на електрозахранването в имота.

Настъпването на подобни вреди може да се докаже като се установи, че електрозахранването в имота е било преустановено неправомерно, за които обстоятелства, при ответното дружество се водят отчети.

Освен да се установят неимуществените вреди по основание, те следва да се установят по размер. За да се направи това, Стоянови могат да ангажират свидетели, които да разкажат какво именно са преживели Стоянови когато електрозахранването в имота е било преустановявано неоснователно. Тези свидетели биха разказвали за реакциите на Стоянови, за техните негативни преживявания и емоции.

Обаче ангажирането на свидетели, които да установят подобни факти и обстоятелства невинаги е лесно. От една страна невинаги има преки очевидци на подобни събития, но по-важното е, че понякога е неудобно или създава затруднения да бъдат призовани като свидетели близки хора, още повече че свидетелите, освен че трябва да загубят от времето си, за да се явят в съда, нерядко изпитват притеснения да свидетелстват и изобщо като цяло за повечето от тях това е едно стресово преживяване.

Могат ли Стоянови тогава да осъдят електроразпределителното дружество да им заплати обезщетени за неимуществени вреди дори ако не разполагат със свидетели, които да призоват по делото и които да разкажат за претърпените от Стоянови негативни емоции?

Отговорът на така поставеният въпрос е положителен. Дори Стоянови да не съумеят да ангажират свидетели на тяхна страна, те пак имат право да получат обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди, тъй като са в договорни отношения с дружеството, а неправомерното спиране на електрозахранването е доказано.

За да се установи обаче размера на тези неимуществени вреди, при липса на ангажирани доказателства за това, съдът следва да прецени с каква парична сума по размер справедливо биха били обезщетени вредите на потърпевшите. При това положение, съдът по своя преценка ще постанови каква сума следва да се присъди на Стоянови  за претърпените от тях неимуществени вреди, изразяващи се в неудобство от битово и социално естество от преустановяването на електрозахранването в имота.

Аналогично е положението и при отношенията, свързани с доставка на вода, газ, Интернет. В случай, че съответният доставчик  не доставя изобщо или не доставя качествена услуга, за което неизпълнение отговаря, същият, на договорно основание, дължи обезщетение за неизпълнение на договорните си задължения. Потърпевшите потребители могат да претендират както обезщетение за имуществени, така и обезщетение за неимуществени вреди.

Когато се установи, че неправомерно съответният доставчик не е изпълнил задължението си за доставка на съответния вид услуга, се дължи обезщетение за неимуществени вреди, защото е ясно, че при липса на ток и вода, газ, Интернет и др. такива вреди се търпят. Ако потърпевшият има възможност да ангажира свидетели, размерът на обезщетението за неимуществени вреди следва да се присъди от съда съобразно доказаните неудобства, които потърпевшият е търпял във всеки конкретен случай.

Когато обаче свидетели не могат да бъдат ангажирани или те не са успели да установят какво именно е преживял потърпевшият, тогава съдът следва да присъди размера на това обезщетение по своя преценка.

Потребителят не е длъжен да търпи безропотно некачествените услуги на различни доставчици. При неизпълнение на задълженията на тези доставчици, може да претендира обезщетение за неимуществени вреди и да получи адекватна парична сума за претърпените неприятности  от битов и социален характер в тази връзка.

 

 

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.