Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Нерядко, обикновено при пенсиониране, се оказва, че едно лице не разполага с достатъчно документи, които да установят негови трудов стаж през определен период от време. Най-често става въпрос за случаите, при които работник или служител е работел в предприятие, което вече е закрито или преобразувано и не може да се снабди с достатъчно документи, които да доказват, че през определен период от време е работел в това предприятие.

Такъв е случаят на г-жа Ф., клиентка на кантората. Тя потърси правна помощ именно във връзка с невъзможността й да установи трудов стаж, което й беше необходимо във връзка с пенсионирането й.

При подобни ситуации пътят за защита на интересите на съответния работник или служител е да установява наличието на трудов стаж по съдебен ред. Това обаче невинаги е допустимо и има конкретни изисквания, за да може трудов и осигурителен стаж да бъдат установявани по съдебен ред.

Какви са изискванията, за да може трудов/осигурителен стаж да бъде установяван по съдебен ред?

На първо място служителят или работникът трябва да разполагат с официален документ от НОИ, от който да се установява, че в архивите на НОИ не се съдържат документи от осигурителя, при когото работникът или служителят е полагал труд за факта, че служителят е работел ри този работодател.

Има случаи, при които работодателят вече не съществува, обикновено поради закриване на предприятието и други, при които работодателят има правоприемник. При работодател, който вече не съществува архивът на работодателя би трябвало да е предаден в НОИ, но невинаги е така.  В случай на правоприемство, архивът на работодателя следва да е предаден на неговия правоприемник.

Срещу кого се предявява искът?

Когато работодателят не съществува вече и няма правоприемник, искът за установяване на трудов стаж следва да се предяви срещу съответното териториално поделение на НОИ.

Когато работодателят има правоприемник, искът се предявява и срещу правоприемника. В последния случай, освен удостоверение от НОИ се прилага и удостоверение от правоприемника на работодателя за липса на документи при него, които да установяват наличието на трудов, респективно осигурителен стаж на работника или служителя, през спорния период от време, през който работникът твърди да е бил в трудово правоотношение със съответния работодател.

Как се доказва трудов/осигурителен стаж?

Установяването на трудов/осигурителен стаж става чрез свидетелски показания. За да бъдат обаче те допуснати от съда, е задължително работникът или служителят да разполага с писмен документ или документи, от които може да се направи вероятно основателен извод, че работникът е полагал труд при съответния работодател. Тези документи могат да бъдат най-различни като ведомости, разписки за извършени плащания на заплата, заповеди за командировки, молби за отпуски, трудова книжка и други подобни. Само при наличието на писмен документ, съдът може да допусне изслушването на свидетелски показания, чрез които да се установява наличието на трудов стаж.

Какви са изискванията относно свидетелите?

Свидетели обикновено са работници и служители, които също са полагали труд при съответния работодател и съответно могат да установят, че ищецът също е бил служител на този работодател.

Свидетелите също трябва да разполагат с писмен документ, установяващ, че те са работели при съответния работодател през процесния период от време, за да могат да бъдат приети за достоверни техните твърдения.

 Процедурата накратко

Накратко, при невъзможност работник или служител да се снабди с достатъчно документи, удостоверяващ трудовия/ осигурителния му стаж при конкретен работодател, той може да предяви иск за установяване на трудовия/ осигурителния стаж по съдебен ред.  Искът се предявява срещу съответното териториално поделение на НОИ и срещу правоприемника на работодателя, ако има такъв правоприемник. Условие за допустимостта на иска е наличието на удостоверение от НОИ за липса на документи в архивите на НОИ  за установяване на съответния трудов/осигурителен стаж.

Установяването на стажа става чрез свидетелски показания, които обаче са допустими само ако ищецът разполага с писмен документ, че е полагал труд пред съответния работодател. Свидетели обикновено са колеги, които също са работели при този работодател през съответния период от време. Те също трябва да разполагат с писмен документ, от който да може да се направи извод, че са работели при същия работодател.

При уважаване на иска, съдът установява наличието на трудов/осигурителен стаж на конкретния работник или служител при съответния работодател на определена длъжност през определен период от време.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.