Предоставеното ми за ползване жилище е изнесено на публична продан. Как да го защитя?

Предоставеното ми за ползване жилище е изнесено на публична продан Как да го защитя

Много често срещан напоследък е следния случай във връзка със събиране на дългове от съдебен изпълнител:

При развод, ползването на семейното жилище е предоставено за ползване на един от съпрузите. Същевременно това жилище е съсобствено на бившите съпрузи.

Вече бившият съпруг, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище теглил кредити, които не могъл да върне. Стигнало се до образуване на изпълнителни производства за събирането на дълга чрез съдебен изпълнител. Кредиторът насочил изпълнението спрямо общия имот.

Продължете към цялата статия…Предоставеното ми за ползване жилище е изнесено на публична продан. Как да го защитя?

Собственост на ЕТ или СИО?

Собственост на ЕТ или СИО

По време на брака, един от съпрузите беше регистрирал едноличен търговец и чрез ЕТ беше построил сграда с апартаменти, почти всичките, от които беше продал.

Съпрузите се развеждат и възникнаха проблеми помежду ви връзка с имуществото, което се водеше на името на едноличния търговец. Това породи спорове относно въпроса дали е съпружеска имуществена общност /СИО/ имот, придобит със средства от дейността на ЕТ, които обслужват дейността му.

Продължете към цялата статия…Собственост на ЕТ или СИО?

Задължения по кредити на съпрузи

Задължения по кредити на съпрузи

Много често клиенти ме питат какво се случва със задълженията им по кредити, които са били поети от единия или от двамата съпрузи по време на брака им, след като се разведат. В повечето случай, освен това се оказва, че само единият плаща задължението по кредита, а другият не дава нищо и платилият пита има ли някакви права и как да ги реализира, ако има такива.

Продължете към цялата статия…Задължения по кредити на съпрузи

Купувачите съпрузи по предварителен договор

„Да бъде ли сключен предварителният договор от името и на двамата купувачи, които са съпрузи?“ – Такъв въпрос ми зададоха наскоро сключили брак съпрузи, които не бяха сключили брачен договор и не бяха избрали режим на разделност – тоест при тях всичко, което придобиеха по време на брака, щеше да стане съпружеска имуществена общност. 

Продължете към цялата статия…Купувачите съпрузи по предварителен договор

Имам ли право на дял от фирмите нна името на съпруда ми при развод?

Има много семейни двойки с изключително влошени взаимоотношения.

Неразбирателството и отчуждение помежду им е налице, не се интересуват един от друг. Понякога са и фактически разделени.

Въпреки, че не са щастливи от брака си, много съпрузи не се решават да прекратят това положение като се разведат и нерядко основната пречка за това те виждат в икономическата си зависимост от партньора си.

Продължете към цялата статия…Имам ли право на дял от фирмите нна името на съпруда ми при развод?

Дете на разделени родители, които живеят в различни държави…

Когато родителите на едно дете са разделени и не могат да постигнат съгласие при кого от двамата детето ще живее и кога другият родител ще вижда детето, спорът може да се отнесе за разрешаване от съда. Разрешаването на спора за местоживеенето на детето, означава да се отсъди при кого от двамата родители ще живее то, а не да се уточни адресът, на който детето ще живее.

Когато детето остане да живее при единия родител, съдът определя мерки, при които другият родител ще осъществява лични контакти с детето.

Продължете към цялата статия…Дете на разделени родители, които живеят в различни държави…

Как да се разведа като не зная къде живее съпругът ми сега?

Много клиенти ми задават въпроси, свързани с това как биха могли да се разведат със съпруг/съпруга, с които от години не поддържат никакви контакти и не знаят къде могат да бъдат открити, дори понякога нямат информация дали живеят в страната или в чужбина.

Липсата на тази информация обикновено кара клиентите да си мислят, че няма начин да се разведат, понеже не могат да посочат адрес, от който насрещната страна да бъде открита.

Продължете към цялата статия…Как да се разведа като не зная къде живее съпругът ми сега?

Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция…

В настоящото изложение отново става въпрос за спорове, свързани с  неправомерно задържане или преместване на дете на територия, различна от страната на обичайното местопребиваване на едно дете.

Разглеждането на въпроса се налага поради зачестилите случаи, в които при родители, които живеят в различни държави възникне спор къде и при кого да живее детето. В общия случай става въпрос за следното:

Доскоро родителите и детето са живеели заедно в една страна /най-често става въпрос за Италия, Испания, Гърция, САЩ, тъй като там има трайно установени най-много наши граждани/. В един момент, обикновено поради неразбирателство между родителите, единият идва с детето в България и отказва да се върне в страната, в която са живели всички заедно преди това.

Продължете към цялата статия…Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция…

Кой съд е компетентен да разглежда дела за развод и за родителски права когато спорещите страни не са граждани на ЕС

В предишното изложение бяха разгледани въпросите пред кой съд следва да се гледат делата за развод и за родителски права между спорещи страни,  в случаите, при които и двете страни са граждани на ЕС. Когато  не е приложим Регламент 2201/2003, нито може да се приложи т. нар. остатъчна компетентност, съгласно същия регламент, която означава, че  компетентен да разгледа делото е българският съд, ако ищецът се намира в България и е гражданин на друга държава-членка, а ответникът няма обичайно местопребиваване в държава -членка или не е гражданин на държава членка, отношенията се уреждат съгласно Кодекса на международното частно право

Продължете към цялата статия…Кой съд е компетентен да разглежда дела за развод и за родителски права когато спорещите страни не са граждани на ЕС

Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС

Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела и по дела за родителска отговорност. Регламентът представлява пряко приложимо право за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат.

Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право:

На първо място –  това са искове за развод и законна раздяла без прекратяване на брака /каквито нашата правна система не познава/ и искове за унищожаване на брака и втора група спорове – искове за право на упражняване, делегиране ограничаване, лишаване от родителски права, като в тази втора група отношения се включват и въпросите, свързани с определяне на режим на свиждане между родителят, който не упражнява родителските права с детето, както и въпроси, касаещи имуществото на детето.

Продължете към цялата статия…Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС