Предоставеното ми за ползване жилище е изнесено на публична продан. Как да го защитя?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Предоставеното ми за ползване...

Много често срещан напоследък е следния случай във връзка със събиране на дългове от съдебен изпълнител:

При развод, ползването на семейното жилище е предоставено за ползване на един от съпрузите. Същевременно това жилище е съсобствено на бившите съпрузи.

Вече бившият съпруг, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище теглил кредити, които не могъл да върне. Стигнало се до образуване на изпълнителни производства за събирането на дълга чрез съдебен изпълнител. Кредиторът насочил изпълнението спрямо общия имот.

Кой има право на ползване на имота?

Поставя се въпросът в подобен случай ползвателят, на когото е предоставено правото на ползване по отношение на имота по силата на бракоразводното решение, може ли да защити правата си като отклони изпълнението, насочено срещу имота.

Когато трето лице твърди, че е собственик на даден недвижим имот, по отношение, на който имот е насочено принудителното изпълнение, това трето лице може да предяви иск по чл. 440 от ГПК срещу длъжника и кредитора по изпълнителното производство и да установи, че имотът не може да служи за удовлетворение на вземането на кредитора спрямо длъжника, понеже имотът не е на длъжника.

Поставя се въпросът обаче може ли ползвателят, на когото по силата на бракоразводно решение е предоставено ползването на имота да се ползва от възможността, предвидена в чл. 440 от ГПК като заведе иск срещу длъжника и кредитора, за да установи, че принудителното изпълнение не може да бъде насочено срещу имота, защото той притежава права по отношение на имота, които следва да бъдат защитени.

Положителен отговор на така поставения въпрос е даден в РЕШЕНИЕ № 61 ОТ 24.02.2012 Г. ПО ГР. Д. № 671/2011 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС, съставляващо задължителна съдебна практика. В цитираното решение е прието, че правен интерес от защита с иск по чл. 440 от ГПК имат не само трети лица на изпълнителното производство, претендиращи да са притежатели на вещни права по отношение на имота, но и трети лица, претендиращи да имат облигационни права да държат вещта, ако техните права биха отпаднали в случай на изнасяне на вещта на публична продан.

В практиката е прието, че…

Искът може да бъде предявен от всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението – без да се конкретизира вида на засегнатото от изпълнението право.

В този смисъл се приема, че правен интерес от защита с такъв иск има и носителят на облигационно право на държане на жилищен имот, произтичащо от бракоразводно съдебно решение за предоставяне ползването на семейното жилище или от одобрена от съда спогодба между съпрузите.

Решението по бракоразводно дело в частта за предоставяне правото на ползване по отношение на семейното жилище поражда само облигационно право на ползване на жилището, което не е противопоставимо на последващ /след предоставяне на правото на ползване/ приобретател на жилищния имот.

Новият собственик би могъл с едномесечно предизвестие да поиска освобождаването му от заварените държатели, а също и да претендира обезщетение за ползването му, от което се оказва лишен от обитателите му. Ето защо, за носителя на право на ползване на семейното жилище въз основа на бракоразводно решение не е без значение кой е собственик на жилището и за същия съществува интерес от предявяване на иск по чл. 440 и осуетяване на публичната продан /в случай на уважаването му/.

Предвид изложеното по-горе следва изводът, че бивш съпруг, на когото по силата на бракоразводно решение е предоставено ползването на семейното жилище, може да осуети принудителното изпълнение, насочено срещу това жилище за събиране на дълг на другия съпруг като предяви едновременно иск срещу длъжника и кредитора и установи, че имотът, по отношение на който е насочено изпълнението не може да бъде продаден на публична продан, тъй като неговите права следва да се предпочитат пред тези на кредитора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.