Имам ли право на дял от фирмите нна името на съпруда ми при развод?

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Имам ли право на...

Има много семейни двойки с изключително влошени взаимоотношения.

Неразбирателството и отчуждение помежду им е налице, не се интересуват един от друг. Понякога са и фактически разделени.

Въпреки, че не са щастливи от брака си, много съпрузи не се решават да прекратят това положение като се разведат и нерядко основната пречка за това те виждат в икономическата си зависимост от партньора си.

В тези случаи обикновено единият от съпрузите разполага с вещи за упражняване на професия или занаят, с вземания, на значителна стойност като например дялове в търговски дружества, акции, влогове в банки, придобити по време на брака, докато другият не притежава нищо или почти нищо.

Изброените имущества са лични на съпруга на името, на когото са придобити и съпругът-несобственик не може да претендира дял от същите и да иска да бъде признат за собственик, макар и тези имущества да са придобити по време на брака и последният да има принос в придобиването им.

Съпругът-несобственик не може да претендира, че е станал собственик на вещи и вещни права, свързани с упражняване на професията на другия съпруг, нито може да иска да получи дял от търговски дружества, в който съпругът му участва, нито може да претендира, че е собственик на акции, собственост на съпруга му.

Какво да направи съпругът-несобственик?

Съпругът-несобственик може да търся паричната равностойност на част от тези имущества и вземания. Неговата претенция може да бъде за пари.

За целта съпругът-несобственик следва да докаже, че има принос в придобиването на тези вещи и вземания от страна на другия съпруг.

Приносът може да се изразява в осигуряване на средства за придобиването на тези имущества, както и в работа в домакинството и отглеждането на децата. В случая приносът в придобиването на тези имущества не се предполага, а съпругът-несобственик следва да го докаже, като ангажира доказателства за своите твърдения.

Този иск може да се предяви в едногодишен срок от прекратяването на брака.

Предпоставките за уважаване на иска са: да има прекратен брак по силата на бракоразводно решение; съпругът – собственик да е придобил имущество по време на брака, което служи за упражняване на професията или занаята му или да е придобил вземания /дялове в търговски дружества; акции, влогове/, които да са на значителна стойност; съпругът-несобственик трябва да докаже, че има принос в придобиването на тези имущества и /или вземания от страна на съпруга – собственик.

При уважаване на иска…

Съпругът-несобственик ще получи парична сума от стойността на имуществото и/или вземанията на съпруга-собственик, съответстваща на неговия принос в придобиването на тези вещи и права от страна на съпруга-собственик.

Дори да не е възможно съпругът-несобственик да бъде признат за съсобственик по отношение на вещи и вещни права, придобити по време на брака и служещи за упражняване на професия или занаят от страна на съпруга – собственик, нито да е възможно да придобие дялове или акции от фирми, в които съпругът-собственик участва, все пак съпругът-несобственик ще има право да получи паричната равностойност на тези вещи или вземания, за придобиването на които докаже, че има принос.

Законодателят е предвидил възможност интересите на съпруга-несобственик да бъдат защитени в някаква степен, отчитайки, че не са редки случаите, при които единият съпруг работи и придобива лично имущество на значителна стойност, за сметка на другия съпруг, който обикновено изоставя на заден план професионалното си развитие, за да полага грижи за семейството и за отглеждането на децата.

Искът, който разгледах в настоящата статия, може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.