Имам ли право на дял от фирмите нна името на съпруда ми при развод?

  1. Блог
  2. /
  3. Договори
  4. /
  5. Имам ли право на...

Има много семейни двойки с изключително влошени взаимоотношения.

Неразбирателството и отчуждение помежду им е налице, не се интересуват един от друг. Понякога са и фактически разделени.

Въпреки, че не са щастливи от брака си, много съпрузи не се решават да прекратят това положение като се разведат и нерядко основната пречка за това те виждат в икономическата си зависимост от партньора си.

В тези случаи обикновено единият от съпрузите разполага с вещи за упражняване на професия или занаят, с вземания, на значителна стойност като например дялове в търговски дружества, акции, влогове в банки, придобити по време на брака, докато другият не притежава нищо или почти нищо.

Изброените имущества са лични на съпруга на името, на когото са придобити и съпругът-несобственик не може да претендира дял от същите и да иска да бъде признат за собственик, макар и тези имущества да са придобити по време на брака и последният да има принос в придобиването им.

Съпругът-несобственик не може да претендира, че е станал собственик на вещи и вещни права, свързани с упражняване на професията на другия съпруг, нито може да иска да получи дял от търговски дружества, в който съпругът му участва, нито може да претендира, че е собственик на акции, собственост на съпруга му.

Какво да направи съпругът-несобственик?

Съпругът-несобственик може да търся паричната равностойност на част от тези имущества и вземания. Неговата претенция може да бъде за пари.

За целта съпругът-несобственик следва да докаже, че има принос в придобиването на тези вещи и вземания от страна на другия съпруг.

Приносът може да се изразява в осигуряване на средства за придобиването на тези имущества, както и в работа в домакинството и отглеждането на децата. В случая приносът в придобиването на тези имущества не се предполага, а съпругът-несобственик следва да го докаже, като ангажира доказателства за своите твърдения.

Този иск може да се предяви в едногодишен срок от прекратяването на брака.

Предпоставките за уважаване на иска са: да има прекратен брак по силата на бракоразводно решение; съпругът – собственик да е придобил имущество по време на брака, което служи за упражняване на професията или занаята му или да е придобил вземания /дялове в търговски дружества; акции, влогове/, които да са на значителна стойност; съпругът-несобственик трябва да докаже, че има принос в придобиването на тези имущества и /или вземания от страна на съпруга – собственик.

При уважаване на иска…

Съпругът-несобственик ще получи парична сума от стойността на имуществото и/или вземанията на съпруга-собственик, съответстваща на неговия принос в придобиването на тези вещи и права от страна на съпруга-собственик.

Дори да не е възможно съпругът-несобственик да бъде признат за съсобственик по отношение на вещи и вещни права, придобити по време на брака и служещи за упражняване на професия или занаят от страна на съпруга – собственик, нито да е възможно да придобие дялове или акции от фирми, в които съпругът-собственик участва, все пак съпругът-несобственик ще има право да получи паричната равностойност на тези вещи или вземания, за придобиването на които докаже, че има принос.

Законодателят е предвидил възможност интересите на съпруга-несобственик да бъдат защитени в някаква степен, отчитайки, че не са редки случаите, при които единият съпруг работи и придобива лично имущество на значителна стойност, за сметка на другия съпруг, който обикновено изоставя на заден план професионалното си развитие, за да полага грижи за семейството и за отглеждането на децата.

Искът, който разгледах в настоящата статия, може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.