Кой съд е компетентен да разглежда дела за развод и за родителски права когато спорещите страни не са граждани на ЕС

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Кой съд е компетентен...

В предишното изложение бяха разгледани въпросите пред кой съд следва да се гледат делата за развод и за родителски права между спорещи страни,  в случаите, при които и двете страни са граждани на ЕС. Когато  не е приложим Регламент 2201/2003, нито може да се приложи т. нар. остатъчна компетентност, съгласно същия регламент, която означава, че  компетентен да разгледа делото е българският съд, ако ищецът се намира в България и е гражданин на друга държава-членка, а ответникът няма обичайно местопребиваване в държава -членка или не е гражданин на държава членка, отношенията се уреждат съгласно Кодекса на международното частно право

Съгласно този кодекс, извън действието на правото на ЕС, компетентността на българския  съд  по брачни искове се свързва с личната връзка на една от страните по делото – българско гражданство или обичайно местопребиваване в България. По силата на това правило български гражданин може винаги да се разведе в България, независимо от гражданството или местопребиваването на ответника. Възможно е обаче  да се стигне до паралелни процеси в различни държави. В този случай, предимство има по-рано заведеното дело, стига да се очаква то да приключи в разумен срок и решението по него да може да се признае в България.

Относно споровете, касаещи родителски права, приложима е Хагската конвенция от 1996 год., според която основно правило е дела, свързани със закрила на децата и тяхното имущество да се гледат по обичайното местопребиваване на децата. Тази компетентност се запазва и при неправомерно преместване на дете докато то придобие обичайно местопребиваване в друга държава.

Когато е в интерес на детето, съдът на една държава може да иска от съд на друга държава да се произнесе по защитни мерки за детето.

Също така при предявени в едно производство искове за развод и за родителски права, възможно е съдът, пред който делото за развод е заведено, да  се произнесе по мерки за закрила а детето.

Временни мерки за закрила на дете, което няма обичайно местопребиваване в България, но то или имуществото му се намират в България, ще се вземат от българския съд.

Съществува и специален режим във връзка  с производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения с него на основание Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 год. Компетентен  съд  по производството за връщане на дете или за упражняване на право на лични отношения, когато молбата е подадена на основание Хагската конвенция е  Софийски градски съд. Става дума за молба с искане българският съд да се произнесе за връщане на детето, когато се установи, че то е незаконно прехвърлено или незаконно се задържа в чужда държава или когато трябва да се предаде въз основа на решение на съд на чужда държава, удостоверяващи, че това прехвърляне или задържане е незаконно.

Хагската конвенция от 1980 год. има за цел да осигури незабавно връщане на децата, прехвърлени незаконно или задържани в някоя от договарящите страни с помощта на централни органи във всяка договаряща страна  като за България това е Министерството на правосъдието.

В случаите когато молба за връщане на детето е подадена пред съд на друга държава и от българска страна трябва да се представи съдебно решение, което установява неправомерността на прехвърлянето или задържането на детето, компетентен е българският съд, разгледал делото за родителски права, т.е. съответният районен съд, а когато родителските права не са определени по съдебен ред, компетентен да издаде документа е Министерството на правосъдието.

Съдът сам следи за своята компетентност при дела с международен елемент. Ако приеме делото за разглеждане, прилагат се правилата на българското законодателство.

Меродавен за определяне компетентността на българския съд е моментът на завеждане на делото. Промяна в обстоятелства, настъпила след завеждане на делото не е основание за промяна на съда, пред който да се води производството.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.