Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция…

  1. Блог
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Разяснения по въпроси, свързани...

В настоящото изложение отново става въпрос за спорове, свързани с  неправомерно задържане или преместване на дете на територия, различна от страната на обичайното местопребиваване на едно дете.

Разглеждането на въпроса се налага поради зачестилите случаи, в които при родители, които живеят в различни държави възникне спор къде и при кого да живее детето. В общия случай става въпрос за следното:

Доскоро родителите и детето са живеели заедно в една страна /най-често става въпрос за Италия, Испания, Гърция, САЩ, тъй като там има трайно установени най-много наши граждани/. В един момент, обикновено поради неразбирателство между родителите, единият идва с детето в България и отказва да се върне в страната, в която са живели всички заедно преди това.

Ако детето е отведено или задържано на територията на Република България…

Родителят с накърнени права може да иска връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване по съдебен ред като компетентен по тези спорове е Софийски градски съд, независимо, че детето сега може да живее в други части на България, извън София.

Особеното по тези дела е, че не се разглеждат спорове за присъждане упражняването на родителските права. Съдът установява със своето решение дали има неправомерно преместване или задържане на детето и ако това бъде установено, разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване преди преместването или задържането. По тези дела обаче решенията се постановяват с оглед интереса на детето и ако се окаже, че връщането на детето би го поставили под заплаха от физическо или психическо увреждане, то съдът, независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето, няма да разпореди връщането на детето в страната на неговото обичайно местопребиваване.

Тъй като тези съдебни спорове касаят изключително лични отношения, е желателно и нерядко срещано, страните в хода на производството, да разрешат помежду си съществуващия спор. Това е така, тъй като предвид характера на проблема и с оглед страните по същия – все пак това са хора, които са живели заедно, създали са дете, поради което е възможно и желателно отношенията между тях да се променят към по-добро. Отношенията между родителите и отношението на всеки от родителите към детето се отразяват върху психическото и емоционалното развитие на детето, поради което доброволното уреждане на спора е възможно най-добрият изход от проблема не само за родителите, но най-вече с оглед интересите на детето.

По тези дела обаче, както беше посочено по-горе, не се разглеждат спорове за упражняване на родителски права.

Ето защо дори страните да постигнат извънсъдебно споразумение помежду си относно това при кого ще остане да живее детето, кога другият родител ще има право да осъществява лични контакти с детето и каква издръжка ще плаща, то това споразумение не може да бъде одобрено от съда, пред който делото за връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване е висящо.

Но изход от ситуацията има…

Постигнат ли споразумение страните по посочените по-горе въпроси, то жалбоподателят следва да оттегли жалбата си по делото за връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване.

С оттеглянето на жалбата производството се прекратява, но ако страните постигнат споразумение относно упражняването на родителските права по отношение на общото им дете, то това споразумение може да бъде внесено за утвърждаване от районния съд. Страните в споразумението могат да уговорят при кого ще живее детето, кога другият родител ще осъществява лични контакти с детето, включително на територията на коя държава и за чия сметка ще са разходите по пътуванията на детето, ако такива пътувания се налагат. Може да се уговори размер на издръжката за детето, начина на плащането ѝ.

За да бъде скрепено с изпълнителна сила така постигнатото споразумение и за да може в случай на неизпълнение споразумението да бъде приведено в изпълнение дори чрез съдия-изпълнител, това споразумение може да бъде внесено за утвърждаване от съда, като компетентен е районният съд.

Предвид изложеното, следва да се има предвид, че от юридическа страна има начини волята на страните да бъде оформена в такива актове, които да гарантират изпълнение на поетите задължения, но по-важното е страните да съумеят да постигнат съгласие помежду си във връзка с местоживеенето, личните контакти и издръжката за тяхното дете.

В много случаи производство по медиация или дори провеждането на разговор между страните, било и с участието на техни адвокати и психолози, допринася за намирането на най-доброто разрешаване на проблема както с оглед интересите на родителите, така и най-вече с оглед интереса на детето.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.