Съпругът не е баща на детето?

Съгласно действащото законодателство, съпругът на майката, се счита за баща на детето, ако детето е родено по време на брака или до 300 дни от неговото прекратяване.

В много житейски ситуации обаче това твърдение не е вярно и биологичният баща е съвсем друг. В редица случаи майката има интерес да установи, че истинският баща на детето не е нейният съпруг/ бивш съпруг. Майката има интерес да направи това, например, ако  тя иска именно биологичният баща да бъде признат за законен баща на детето. За да стане това, обаче първо трябва да се обори  съществуващото предположение, че съпругът на майката е баща на детето.

Продължете към цялата статия…Съпругът не е баща на детето?

На кого е имота при развод?

Когато един имот е придобит по време на брака чрез покупко-продажба, независимо на чие име е придобит, се счита, че той е съпружеска имуществена общност.

В случай, че бъде прекратена съпружеската имуществена общност поради развод или по време на брака, ако важни причини налагат това, нерядко възниква въпросът кой от съпрузите каква идеална част притежава от имота и нерядко някой от съпрузите се домогва да установи, че притежава по-голяма част от имота, тъй като тя е закупена  чрез негови лични средства.

Лични средства, от своя страна, са  средствата, които са придобити преди брака или по дарение, или по наследство. Поставя се въпросът дали частта от имота, която е заплатена чрез лични средства  на единия съпруг е негова лична собственост или е обща собственост и на двамата съпрузи.

Отговорът на този въпрос е следният: Приема се, че в случай, че имотът е закупен само на името на единия съпруг, то той би могъл да претендира по-голям дял от имота като докаже, че част от вложените пари в закупуването на имота са негови лични средства. В случай обаче, че имотът е бил закупен на името и на двамата съпрузи, дори част от вложените за закупуването на имота  суми, да са били лични средства на единия съпруг, то със сключването на договора за покупко-продажба и от двамата съпрузи като купувачи, те са приели помежду си, че придобиват имота при равни квоти. В случай, че и двамата съпрузи са купувачи, съгласно договорът за покупко-продажба, приема се, че са придобили имота при равни квоти, независимо дали част от средствата за закупуването на имота са били лични средства на някой от съпрузите.

Продължете към цялата статия…На кого е имота при развод?

Родителски права при развод

След прекратяването на брака, поради развод, а и в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето, ако това те не могат да правят съвместно, се налага съдът да предостави упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца на един от двамата родители.

Как съда определя, кой от родителите ще упражнява родителските права?

За да определи кой от родителите ще упражнява родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата. Интересите на децата се свързват с тяхното правилно отглеждане и възпитание, създаване на положителни навици у детето, дисциплинираност, изобщо цели се детето да израсне като пълноценна личност.

Преди да се произнесе относно упражняването на родителските права, съдът изслушва родителите. Съдът изслушва и децата, ако те са навършили 10 годишна възраст.

С влизане в сила на решението, с което се постановява родителските права да се упражняват от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват независимо от допуснатия развод.

Критерий за предоставяне на упражнението на родителските права от съда:

За да предостави упражняването на родителските права на един от двамата родители, съдът съобразява във всеки конкретен случай съвкупността от обстоятелства, които водят до извода, че интересът на децата е да останат за отглеждане и възпитание именно при този родител. По съществените критерии са следните:

Продължете към цялата статия…Родителски права при развод

Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака…

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато са придобити през време на фактическа раздяла на съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла…

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

Продължете към цялата статия…Имущество при развод

Спор относно родителските права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно, без значение дали те имат сключен брак помежду си или не, те могат да постигнат съгласие относно някои въпроси, свързани с отглеждането на детето, а именно: местоживеенето на детето, кой от тях ще упражнява родителските права, режима на личните отношения между детето и родителя, който не упражнява родителксите права и издръжката на детето.

На родителите е предоставна възможност да постигнат споразумение по горепосочените въпроси, което да предоставят за утвърждаване от съда. Съществува правна възможност родителите да подадат обща молба до районния съд по настоящ адрес на детето. Когато такова споразумение е постигнато, интересът същото да бъде одобрено от съда се състои в това, че с одобряването му, въз основа на споразумението, може да се издаде изпълнителен лист и да се проведе принудително изпълнение, в случай, че някой от родителите не спазва доброволно постигнатото споразумение.

Делото се образува по обща молба и на двамата родители с приложено споразумение, в което е постигнато съгласие относно упражняването на родителските права, режима на личните контакти с детето, размерът на издръжката, местоживеенето на детето. Държавната такса е 25 лева.

Молбата се предявява пред съда по настоящ адрес на детето. Задължително се провежда открито съдебно заседание по делото. Родителите следва да бъдат изслушани от съда. Когато детето е навършило 10 години, то също се изслушва от съда, Съдът задължително взема становище и на „Дирекция социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”. Съдът може да събира и други доказателства по делото с оглед изясняване на фактите по случая.

Продължете към цялата статия…Спор относно родителските права

Как да се разведем с чужденец, който живее в чужбина

Сключен граждански брак с чужденец или между българи, които живеят в чужбина, може да бъде прекратен  чрез развод от българските съдилища при условие, че един от съпрузите е бълграски гражданин или има обичайното местопребиваване на територията на Република България.

Когато и двамата съпрузи желаят да се разведат, стига един от тях да е български гражданин или да има обичайно местопребиваване  в Република България, те могат да се разведат по реда на взаимното съгласие в България, като за това е необходимо да подадат молба за развод , както и да се явят на съдебното заседание по делото.

В случай, обаче, че не е възможно страните да се разведат по реда на взаимното съгласие, то съпругът, който е бълграски гражданин или има обичайно местопребиваване в страната и иска да се разведе, може да предяви иск за развод пред българския съд, независимо от това дали неговият съпруг е чужденец и/ или живее извън страната. За целта се подава искова молба до съда за развод, като само по изрично направено искане съдът се произнася по въпроса за вината.

Продължете към цялата статия…Как да се разведем с чужденец, който живее в чужбина

Изменение на мерките по упражняването на родителските права

С бракоразводното решение, се постановявя кой от родителите ще упражнява родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, както и се постановява режим на личните отношение между детето и другия родител.

Така утвърдените от съда мерки могат да се изменят при определени обстоятелства по искане на другия родител, по инициатива на съда или по искане на Дирекция „Социално подпомагане”. Такива обстоятелства са:
а) влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето, или пък подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищни и битови условия, но и социалната среда;
б) изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, осъждане на лишаване от свобода за дълъг срок, напускане пределите на страната без разрешение и други такива;
в) загубване на родителския авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето, а другият родител е в състояние да повлияе положително;
г) повторно встъпване в нов брак на единия от двамата родители с трето лице.

Към промените, засягащи мерките и тяхната ефективност, спадат:

Продължете към цялата статия…Изменение на мерките по упражняването на родителските права

Разводът, когато децата са повече от едно

КОГАТО ДЕЦАТА СА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО

По закон всички деца следва да живеят заедно при родителите си. При развод упражняването на родителските права се предоставя на един от родителите и всички деца следва да живеят при този родител. Идеята на законодателя е, че по този начин у децата се развиват чувства на привързаност и взаимопомощ.

Изключение от правилото, че след развода всички деца живеят заедно при единия родител, комуто е предоставено упражняването на родителските права е допустимо само когато важни причини налагат обратното. Важни причини биха били голямата разлика във възрастта и липса на взаимни интереси и привързаност, продължително разделено живеене, напластена омраза спрямо единия родител и т. н.

Продължете към цялата статия…Разводът, когато децата са повече от едно

При кого да останат децата след развода?

При развод, в много случаи, най-важният спор между мъжа и жената е при кого да останат децата след прекратяването на брака.  Когато родителите не могат да постигната съгласие относно този въпрос, въпросът се разрешава от съда като бъдат взети предив определени обстоятелства.

При разрешаване на спора по съдебен ред кой от двамата родители да упражнява родителските права, следва да се има предивд, че не става  дума за каквото и да било ограничаване или лишаване от родителски права  по отношение на другия родител, а става въпрос за това, че по закон децата живеят при родителите си, но тъй като след развода обикновено родителите не живеят заедно, то съдът следва да определи при кого от двамата детето ще живее постоянно и кой от родителите в този смисъл ще упражнява родителските права. Другият родител има право на лични контакти с  детето, както и задължение да заплаща издръжка.

Преди да се произнесе относно упражняването на родителските права, съдът изслуша родителите и децата, ако са навършили 10 години, взема и становище от Дирекция „социално подпомагане”.

Продължете към цялата статия…При кого да останат децата след развода?

Развод по вина на другия съпруг

Всеки от съпрузите може да заведе дело за развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа на които …

Продължете към цялата статия…Развод по вина на другия съпруг