Имущество при развод

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака…

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато са придобити през време на фактическа раздяла на съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла…

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

По-голям дял от имуществото, поради принос в придобиването му…

Законът предвижда възможност при прекратяването на брака поради развод, в едногодишен срок от прекратяването му по силата на влязло в сила съдебно решение, единият от съпрузите да предяви иск за определяне на по-голям дял от общото имущество, когато приносът на този съпруг за придобиване на общите вещи явно и значително надхвърля приноса на другия съпруг. В тези случаи искът се предявява за определяне на по-голям дял от цялото имущество, а не на определена конкретна вещ или група от вещи, представляващи част от общото имущество. Непосочването на цялото семейно имущество и липсата на искане да бъде определен по-голям дял от цялото имущество е недостатък на исковата молба, който може да бъде отстранен от ищеца в предоставения му за това срок от съда.

Ако въпреки указанията на съда, ищецът не отстрани в срок тези нередовности на исковата молба, исковата молба се връща на ищеца и производството се прекратява. Нередовностите на исковата молба в този смисъл могат да бъдат оправени от всяка една от страните в течение на съдебното производство като всяка от страните може да сочи и друго имущество, придобито по време на брака и съставляващо общо имущество на страните.

Наследниците на съпруг, починал след прекратяването на брака поради развод или поради обявяването му за недействителен, могат в едногодшен срок от прекратяването на брака да предявяват иск за определяне на по-голям дял от общото мущество срещу преживелия съпруг, ако такъв не е бил предявен, както и да продължат предявеня от наследодателя иск.

По-голям дял от общото имущество на съпруг, упражняващ родителките права…

При прекратвянето на брака поради развод, на този от бившите съпрузи, на когото е предоставено упражняването на родителските права спрямо ненавършилите пълнолетие деца, съдът може да определи по-голям дял от общото имущество.

Влязалото в сила решение за определяне на по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоствено от съда упражняването на родителските права по отношене на ненавършилте пълнолетие деца от прекратения брак поради развод, може да бъде изменено когато след това с влязло в сла решение са изменени мерките досежно родителскте права по отношене на децата и те се оставят на другия от бившите съпрузи за отглеждане и възпитание

Наследниците на съпруга, на когото са предоставени родителските права и който е починал след прекратяването на брака поради развод, не могат да предявят този иск срещу другия бивш съпруг. Този иск е ненаследим. Това е така, тъй като основание за определяне на по-голям дял от имуществото е обстоятелството, че ненавършилите пълнолетие деца са били предоствени за отглеждане от съда на единия родител. След смъртта на този родител, упражняването на родителските права спрямо тези деца преминава върху преживелия родител.

Прекратяване на имуществената общност по време на брака…

Съпружеската имуществена общност може да бъде прекратена и през време на брака, ако важни причини налагат това. За установяване на тези важни причини следва да се предяви иск, като по делото се събират доказателства за установяване на твърдените важни причини. Не е допустимо съпружеската имуществена общност в този случай да се прекрати чрез съдебна спогодба между страните. В случая страните не могат да се спогаждат дали са налице важни причини, които налагат прекратяването на съпружеската имуществена общност. Това може да бъде установено само по исков ред.

След като съдът прекрати съпружеската имуществена общност по време на брака, като установи, че важни причини налагат това, вещите остават в обикновена съсобтвенот между съпрузите като всеки притежава идеална част от тях. За да се прекрати тази съсобственост, може да се предяви иск за делба между съпрузите. Искът за делба може да се предяви обаче едва след влизане в сила на решението за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака, когато се установи, че важни причини налагат това.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.