Възможно ли е съвместно упражняване на родителски права

Възможно ли е когато родителите са разделени, упражняването на родителските права да бъде предоставено и на двамата за съвместно упражняване?

По този въпрос до момента съдилищата имаха колеблива практика в случаите когато родителите изявяваха съгласие за съвместно упражняване на родителските права. Някои съдии утвърждаваха споразумения, в които родителите се съгласяваха през половината от времето детето да живее при единия от тях, а през другата част от времето –при другия родител.

Продължете към цялата статия…Възможно ли е съвместно упражняване на родителски права

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ИЗСЛУШВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪДА ПРИ СПОРОВЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ИЗСЛУШВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪДА ПРИ СПОРОВЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

При дела за присъждане упражняването на родителските права по отношение на ненавършили пълнолетие деца на страните, определяне на режим на свиждане между детето и родителя, който не упражнява родителските права и определяне на размера на издръжката за детето, задължително се изслужват по делото родителите на детето.

Продължете към цялата статия…ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ИЗСЛУШВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪДА ПРИ СПОРОВЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция

В настоящото изложение отново става въпрос за спорове, свързани с  неправомерно задържане или  преместване на дете на територия, различна от страната на обичайното местопребиваване на едно дете. Разглеждането на въпроса се налага поради зачестилите случаи, в които при родители, които живеят в различни държави възникне спор къде и при кого да живее детето. В общия случай става въпрос за следното: Доскоро родителите и детето са живеели заедно в една страна / най-често става въпрос за Италия, Испания, Гърция, САЩ, тъй като там има трайно установени най-много наши граждани/. В един момент , обикновено поради неразбирателство между родителите, единият  идва с детето в България и отказва да се върне в страната , в която са живели всички заедно преди това.

Продължете към цялата статия…Разяснения по въпроси, свързани с неправомерно отвличане или задържане на дете по редa на Хагската конвенция

Как могат бабата и дядото да защитят своето внуче, ако родителите му не се грижат за него

Искрено се надявам ситуацията, за която ще Ви разкажа в настоящата статия, да се случва възможно най-рядко, тъй като става въпрос за отношение в които са намесени интересите на деца и се надявам възможно най-малко деца да изпадат в подобно положение.

Продължете към цялата статия…Как могат бабата и дядото да защитят своето внуче, ако родителите му не се грижат за него

Кой съд е компетентен да разглежда дела за развод и за родителски права когато спорещите страни не са граждани на ЕС

В предишното изложение бяха разгледани въпросите пред кой съд следва да се гледат делата за развод и за родителски права между спорещи страни,  в случаите, при които и двете страни са граждани на ЕС. Когато  не е приложим Регламент 2201/2003, нито може да се приложи т. нар. остатъчна компетентност, съгласно същия регламент, която означава, че  компетентен да разгледа делото е българският съд, ако ищецът се намира в България и е гражданин на друга държава-членка, а ответникът няма обичайно местопребиваване в държава -членка или не е гражданин на държава членка, отношенията се уреждат съгласно Кодекса на международното частно право

Продължете към цялата статия…Кой съд е компетентен да разглежда дела за развод и за родителски права когато спорещите страни не са граждани на ЕС

Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС

Регламент (ЕО) №2201/2003 е приложим относно международната компетентност по брачни дела и по дела за родителска отговорност. Регламентът представлява пряко приложимо право за българските съдилища и има предимство  пред нормите на вътрешното  законодателство, които му противоречат.

Регламентът  касае спорове  по две групи въпроси от областта на семейното право:

На първо място –  това са искове за развод и законна раздяла без прекратяване на брака /каквито нашата правна система не познава/ и искове за унищожаване на брака и втора група спорове – искове за право на упражняване, делегиране ограничаване, лишаване от родителски права, като в тази втора група отношения се включват и въпросите, свързани с определяне на режим на свиждане между родителят, който не упражнява родителските права с детето, както и въпроси, касаещи имуществото на детето.

Продължете към цялата статия…Ето къде се води дело за развод и за родителски права между живеещи в различни държави от ЕС

Родителски права при развод

След прекратяването на брака, поради развод, а и в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак и не постигнат съгласие кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето, ако това те не могат да правят съвместно,  се  налага съдът да предостави упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца на един от двамата родители.

За да определи кой от родителите ще упражнява родителските права, съдът се ръководи от интересите на децата. Интересите на децата се свързват с тяхното правилно отглеждане и възпитание, създаване на положителни навици у детето, дисциплинираност, изобщо цели се детето да израсне като пълноценна личност.

Преди да се произнесе  относно упражняването на родителските права, съдът излушва родителите. Съдът изслушва и децата, ако те са навършили 10 годишна възраст.

С влизане в сила на решението, с което се постановява родителските права да се упражняват от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват независимо от допуснатия развод.

Продължете към цялата статия…Родителски права при развод

Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато  са придобити през време на фактическа раздяла на  съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

Продължете към цялата статия…Имущество при развод

Спор относно родителските права

Когато родителите на едно дете не живеят заедно, без значение дали те имат сключен брак помежду си или не, те могат да постигнат съгласие относно някои въпроси, свързани с отглеждането на детето, а именно: местоживеенето на детето, кой от тях ще упражнява родителските права, режима на личните отношения между детето и родителя, който не упражнява родителксите права и издръжката на детето.

На родителите е предоставна възможност да постигнат споразумение по горепосочените въпроси, което да предоставят за утвърждаване от съда. Съществува правна възможност родителите да подадат обща молба до районния съд по настоящ адрес на детето. Когато такова споразумение е постигнато, интересът същото да бъде одобрено от съда се състои в това, че с одобряването му, въз основа на споразумението, може да се издаде изпълнителен лист и да се проведе принудително изпълнение, в случай, че някой от родителите не спазва доброволно постигнатото споразумение.

Делото се образува по обща молба и на двамата родители с приложено споразумение, в което е постигнато съгласие относно упражняването на родителските права, режима на личните контакти с детето, размерът на издръжката, местоживеенето на детето. Държавната такса е 25 лева.

Молбата се предявява пред съда по настоящ адрес на детето. Задължително се провежда открито съдебно заседание по делото. Родителите следва да бъдат изслушани от съда. Когато детето е навършило 10 години, то също се изслушва от съда, Съдът задължително взема становище и на „Дирекция социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”. Съдът може да събира и други доказателства по делото с оглед изясняване на фактите по случая.

Продължете към цялата статия…Спор относно родителските права

Изменение на мерките по упражняването на родителските права

С бракоразводното решение, се постановявя кой от родителите ще упражнява родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, както и се постановява режим на личните отношение между детето и другия родител.

Така утвърдените от съда мерки могат да се изменят при определени обстоятелства по искане на другия родител, по инициатива на съда или по искане на Дирекция „Социално подпомагане”. Такива обстоятелства са:
а) влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето, или пък подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищни и битови условия, но и социалната среда;
б) изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, осъждане на лишаване от свобода за дълъг срок, напускане пределите на страната без разрешение и други такива;
в) загубване на родителския авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето, а другият родител е в състояние да повлияе положително;
г) повторно встъпване в нов брак на единия от двамата родители с трето лице.

Към промените, засягащи мерките и тяхната ефективност, спадат:

Продължете към цялата статия…Изменение на мерките по упражняването на родителските права