Има ли право на обезщетение съпруг, лишен от другия съпруг от ползването на обща вещ

След развод, в случай, че само един от вече бившите съпрузи ползва самостоятелно обща вещ – била тя недвижим имот или движима такава, другият съпруг има право на обезщетение за ползването на вещта, от което се оказва лишен. Спорове по този въпрос няма.

Продължете към цялата статия…Има ли право на обезщетение съпруг, лишен от другия съпруг от ползването на обща вещ

Собственост на ЕТ или СИО

Собственост на ЕТ или СИО

По време на брака, един от съпрузите беше регистрирал едноличен търговец и чрез ЕТ беше построил сграда с апартаменти, почти всичките, от които беше продал.

 Съпрузите се развеждат и възникнаха проблеми помежду ви връзка с имуществото, което се водеше на името на едноличния търговец. Това породи спорове относно въпроса дали е съпружеска имуществена общност /СИО/ имот, придобит  със средства от дейността на ЕТ, които обслужват дейността му.

Продължете към цялата статия…Собственост на ЕТ или СИО

На кого е имота при развод?

Когато един имот е придобит по време на брака чрез покупко-продажба, независимо на чие име е придобит, се счита, че той е съпружеска имуществена общност.

В случай, че бъде прекратена съпружеската имуществена общност поради развод или по време на брака, ако важни причини налагат това, нерядко възниква въпросът кой от съпрузите каква идеална част притежава от имота и нерядко някой от съпрузите се домогва да установи, че притежава по-голяма част от имота, тъй като тя е закупена  чрез негови лични средства.

Лични средства, от своя страна, са  средствата, които са придобити преди брака или по дарение, или по наследство. Поставя се въпросът дали частта от имота, която е заплатена чрез лични средства  на единия съпруг е негова лична собственост или е обща собственост и на двамата съпрузи.

Отговорът на този въпрос е следният: Приема се, че в случай, че имотът е закупен само на името на единия съпруг, то той би могъл да претендира по-голям дял от имота като докаже, че част от вложените пари в закупуването на имота са негови лични средства. В случай обаче, че имотът е бил закупен на името и на двамата съпрузи, дори част от вложените за закупуването на имота  суми, да са били лични средства на единия съпруг, то със сключването на договора за покупко-продажба и от двамата съпрузи като купувачи, те са приели помежду си, че придобиват имота при равни квоти. В случай, че и двамата съпрузи са купувачи, съгласно договорът за покупко-продажба, приема се, че са придобили имота при равни квоти, независимо дали част от средствата за закупуването на имота са били лични средства на някой от съпрузите.

Продължете към цялата статия…На кого е имота при развод?

Закупуване на имот по време на брак

zakupuvane na imot po vreme na braka

Когато недвижим имот се придобива чрез покупко-продажба от съпрузи, пред купувачите, а понякога и пред техни близки стои въпросът трябва ли и двамата съпрузи да бъдат вписани като купувачи в нотариалния акт или е достатъчно  само единият да бъде вписан в нотариалния акт и какви са законовите последици от това.

Няма пречка само единият от съпрузите да фигурира като купувач в нотариалния акт за покупко-продажба. Тъй като имотът е придобит по време на брака, същият става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит. При развод или по време на брака, ако важи причини налагат това, съпружеската имуществена общност  може да се прекрати. Тогава всеки от съпрузите придобива идеална част от общия имот. Поставя се  въпросът кой каква част  придобива от имота.

Продължете към цялата статия…Закупуване на имот по време на брак

Имущество при развод

Имущество, придобито по време на брака

Недвжимите и движимите вещи и права върху вещи, придобити по време на брака до прекратяването му, освен вещите, придобити по наследство и дарение и вещите за лично ползване и упражняване на занаят, стават общи на двамата съпрузи, стига съпрузите да не са сключили брачен договор, с който договарят друго, независимо от това на чие име са придобити. Те стават общи и в случаите, когато  са придобити през време на фактическа раздяла на  съпрузите.

Имущество при фактическа раздяла

Когато обаче фактическата раздяла е прекъснала всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите и е изключен какъвто и да било принос в придобиването на единия съпруг от страна на другия, съпругът на чието име са придобити, може с установителен иск да установи, че тези имущества не са общи и че принадлежат лично на него.

Продължете към цялата статия…Имущество при развод