Кой какво доказва по иск, образуван въз основа на запис на заповед

zapoved_isk.jpg

Въпросът: Имам запис на заповед.  Падежът настъпи, длъжникът не плаща. Снабдих се с изпълнителен лист срещу длъжника, образувах изпълнително производство, но длъжникът възрази. Подадох иск за установяване съществуването на вземането по записа на заповед, а длъжникът твърди, че не ми дължи нищо. Нямал задължения към мен, които записът на заповед да обезпечава. 

Какво следва?

Продължете към цялата статия…Кой какво доказва по иск, образуван въз основа на запис на заповед

Предишният кредитор съобщава на длъжника за прехвърлено вземане

Актуални са отношенията, свързани с прехвърляне на вземания. Това най-често се случва, когато длъжникът по един дълг не може да погасява своите задължения, поради което кредиторът прехвърля вземането си – обикновено  на колекторски фирми, които да намерят начини да съберат задължението от длъжника.

 

Продължете към цялата статия…Предишният кредитор съобщава на длъжника за прехвърлено вземане

Договор за възлагане управление на дружество

Управителят е задължителен орган на дружеството с ограничена отговорност. Управител може да е само дееспособно физическо лице. Юридическо лице не може да е управител на друга фирма. Управителят може и да не е …

Продължете към цялата статия…Договор за възлагане управление на дружество

Как се продава недвижим имот на ООД без решение на общото събрание

Не е необходимо решение на Общото събрание на ООД за продаване и купуване на недвижим имот от името на Дружество с ограничена отговорност. Управителят, в качеството си на представляващ и управляващ дружеството има …

Продължете към цялата статия…Как се продава недвижим имот на ООД без решение на общото събрание

Да прехвърлим търговско предприятие или дружествени дялове

Тема на настоящата статия са проблеми, свързани с прехвърлянето на предприятие на търговеца и прехвърлянето на дружествени дялове при дружества с ограничена отговорност.

Съгласно чл. 15 от ТЗ предмет на прехвърлителна сделка може да бъде предприятието  на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите.

Продължете към цялата статия…Да прехвърлим търговско предприятие или дружествени дялове

ООД се прекратява от съда когато важни причини налагат това

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ТЗ дружество с ограничена отговорност може да  бъде прекратено от съда, ако важни причини налагат това. Законът е твърде лаконичен относно това какви именно причини следва да са налице, за да може да бъде прекратено дружеството на това основание. Никъде в закон или друг нормативен акт не са изброени, нито изчерпателно, нито примерно какви могат да бъдат „важните причини”, които налагат прекратяването на дружеството.

Продължете към цялата статия…ООД се прекратява от съда когато важни причини налагат това