ПРОДАВА СЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН…

ПРОДАВА СЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН…

Имотът ми е на публична продан за личен дълг на съпруга ми. Има ли как да го защитя? – Имейл с такова запитване получих наскоро.

Макар и на пръв поглед неразрешим този казус, все пак има начин да се направи нещо и в този случай. С една особеност.

Продължете към цялата статия…ПРОДАВА СЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН…

КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

Наскоро получих имейл със следното съдържание: Майка ми иска да ми дари имот, но сестра ми със сигурност ще обжалва решението. Нямам финансови възможности за водене на дела и т.н. Покупко-продажба или дарение е по-добрия вариант? Семеен съм ,а майка ми не желае сестра ми, брат ми и жена ми да имат абсолютно никакви права.

Продължете към цялата статия…КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

Подводни камъни на договор за издръжка и гледане

Една възрастна двойка прехвърлила на една от дъщерите си недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. След известно време съпругът починал. Жената останала сама, с неголяма пенсия, с разклатено здраве и определено имала нужда от грижи и средства, за да живее нормално. Оказало се обаче така, че дъщерята, на която заедно със съпруга си,  прехвърлили имота, не полагала грижи  за майка си- нито фактически се грижила за нея, още по-малко давала средства за издръжката й.

Продължете към цялата статия…Подводни камъни на договор за издръжка и гледане

Какви са основните рисковете за купувача при покупка на недвижим имот

Основен страх за купувача, при сключването на договор за покупко-продажба на недвижим имот, е  дали няма да се окаже така, че трети лица да предявят претенции по отношение на имота и купувачът да се окаже отстранен от имота –  останал без имот и  без пари. Рисковете могат да се сведат до минимум, ако купувачът знае основни положения  относно неговите права по отношение на продавача и евентуално трето лице, което претендира права по отношение на имота.

 

Продължете към цялата статия…Какви са основните рисковете за купувача при покупка на недвижим имот

Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

Наемните правоотношение винаги могат да породят редица спорове и винаги съществува риск една от страните да се окаже с накърнени интереси – било защото наемодателят не е получил плащане на договорената цена или липсва плащане на консумативните разходи или пък на имота са нанесени щети, било защото наемодателят не е изпълнил задълженията си към наемателя за предаване вещта в състояние, годно за ползването, за което е наета или пък не е осигурил свободното и необезпокоявано ползване и други подобни.
В редица случаи възникват спорове относно това коя страна следва да заплати извършени подобрения и ремонти в имота. Така например възможно е страните да са се споразумели, че се отдава под наем имот, който ще се ползва за определено предназначение – например за заведение, за баничарница, за кабинет или за какво ли още не. Страните уговарят, че всички подобрения в имота са за сметка на Наемателя или въобще липсва уговорка по този въпрос. Наемателят извършва значителни ремонтни дейности в имота, в които влага немалко средства, труд и материали, но впоследствие договорът бива прекратен и наемателят се оказва принуден да напусне като наемодателят му заявява, че нищо не му дължи, понеже в договора било уговорено, че всички разходи във връзка с подобренията в имота са за сметка на Немателя. Така наемателят се оказва, че е вложил средства, материали и труд, но нали имотът е чужд – той трябва да си тръгне и да изостави всичко, което е направил.

Продължете към цялата статия…Наемателят има право на обезщетение за извършени подобрения в имота

Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Кадастралната карта и кадастралния регистър за съответния район представляват нанесени съществуващи и нови данни за недвижимите имоти в съответния район. За да бъдат издадени такива следва да има информация за пространственото положение и размерите на недвижимите имоти, както и информация за карти, планове, регистри и друга документация. Това представлява основна информация за недвижимия имот, която може да бъде почерпена от актове, удостоверяващи правата на собственика, съответно носителя на друго вещно право върху имота, регистрите на общинската и областната администрация и др.

Продължете към цялата статия…Как може да се защитим при неточности и непълноти в кадастралната карта и регистър

Как да получим доходи от съсобствен имот

Много са случаите, в които е налице съсобственост върху даден недвижим имот. Понякога съсобствениците не могат да се разберат помежду си  относно ползването на съсобствения имот. Често само един от съсобствениците ползва имота и възпрепятства ползването на имота от страна на другите съсобственици.

Ползващият имота може да ползва имота по различен начин –  например, да ползва имота лично, или да го предоставя за ползване на трето лице безвъзмездно /обикновено близки роднини на съсобственика, негови низходящи/, възможно е съсобственикът да отдава имота под наем на трето лице и да събира наемната цена за имота, възможно е  и ползващият да не  използва имота нито лично, нито да е допуснал имота да се ползва от трето лице по силата на наемен договор или безвъзмездно, но да не предоставя възможност на другия съсобственик да

ползва имота – например като държи ключа от имота.

При подобни ситуации неползващият съсобственик има права, във връзка с нарушеното му право на ползване върху имота, като при невъзможност  за доброволно уреждане на спора, може да потърси правата си по съдебен ред.

Продължете към цялата статия…Как да получим доходи от съсобствен имот