Последен шанс за длъжника, чийто имот е продаден на публична продан

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Последен шанс за длъжника,...

Продажбата на недвижим имот на публична продан завършва с постановление за възлагане, по силата на което купувачът, платил цената на изнесен на публична продан имот, се обявява за собственик на имота.

Купувачът, участвал на публична продан става собственик на имота от момента на влизане в сила на постановлението за възлагане.

Постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, но само на две основания, предвидени в закона: първо, когато наддаването на публичната продан не е било извършено надлежно и второ, когато имуществото не е възложено на най-високата цена.

Интерес, на практика, представлява първата хипотеза, защото по-скоро тя дава някакъв реален шанс длъжникът да запази имота.

Случаи, в които се приема, че наддаването не е извършено надлежно са случаите, в които когато не са спазени изискванията на чл. 489 и чл. 490 ГПК.

Примери за ненадлежно извършено наддаване са случаите, при които наддавателните предложения на участващите в публичната продан купувачи не съдържат съответните реквизити;

  • участник в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, когато за участието му в публичната продан е било необходимо внасянето на задатък;
  • предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда; проданта не е приключила в законоустановеното време;
  • в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават.

Наддаването представлява съвкупност от технически и правни действия

  • такива по изготвянето на обявлението за проданта и разгласяването му, регистриране на обявлението в районния съд, както и самото провеждане на търга
  • начин време, място, приемане на наддавателните предложения, внасяне на депозит от участващите лица, както и спазването на едномесечния срок, през който тече публичната продан.

Липсата на обявление и надлежното му обявяване

Тези фактори също са основания за обжалване на постановлението за възлагане.

Обявлението, освен това следва да съдържа определи реквизити, за да се приеме, че наддаването е било извършено надлежно. Така, в обявлението за продната следва да бъдат посочени собственикът на имота, описание на имота, ипотекиран ли е той и за каква сума, цената, от която ще започне публичната продан и мястото и деня, в който ще започне и е завърши проданта.

Същевременно часът и мястото на отваряне на пликовете с тайните наддавателни предложения, не е въведен от Закона реквизит на обявлението му и липсата му не ограничава по никакъв начин правата на длъжника и се приема, че не е основание за обжалване на постановлението за възлагаме.

Следва да се има предвид, че при обжалване на постановлението за възлагане, длъжникът не може да оспорва оценката на недвижимия имот, по която имотът е изнесен на публична продан. Оценката на недвижимия имот не може да бъде предмет нито на самостоятелно обжалване, нито по пътя на обжалване на последващите действия на съдебния изпълнител.

В случай че длъжникът счита, че оценката на имота е занижена и са накърнени негови права при продажбата на имота на публична продан, той може да ангажира отговорността на съдебния изпълнител за причинените му вреди на основание чл. 441 ГПК.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.