Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Петър Петров не беше плащал от години задълженията си към Топлофикация, защото сметките му се виждаха нереални.

Няколкократно служители на дружеството звъняха на вратата на жилището му с увещания да вземе да сключи споразумение за разсрочено плащане на дълга като дори предлагаха Топлофикация а се откаже от по-старите задължения, а Петър Петров да плати само задълженията за последните три години и то на разсрочено плащане.

Продължете към цялата статия…Как Петър Петров не плати нито лев на Топлофикация

Кога има смисъл да се иска прекратяване на дружество заради задължения на съдружник?

Кирил дължал на Трифонов сумата от 7500 лева. Трифонов осъдил Кирил да му заплати посочената сума и образувал изпълнително дело срещу Кирил.

Кирил обаче не работел по трудов договор, поради което Трифонов не можел да наложи запор върху част от заплатата му. Кирил нямал и пари по банкови сметки, нито някакви други официални доходи и имущество, срещу които изпълнението да бъде насочено.

Продължете към цялата статия…Кога има смисъл да се иска прекратяване на дружество заради задължения на съдружник?

Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение прекъсва ли давността относно вземането

На 01.04. 2017 год. Камелия получава съобщение за образувано срещу нея изпълнително дело, с което узнава, че Топлофикация се е снабдила с изпълнителен лист срещу нея за задължения за начислена топлинна енергия за периода 04.2012-05.2013 год. по отношение на неин собствен недвижим имот. Изпълнителното дело е образувано през 2017год, а изпълнителният лист е издаден през 2015 год. въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, без да е водено дело за установяване вземането на Топлофикация по отношение на Камелия.

Има ли възможност Камелия да оспори вземането и да докаже, че не дължи същото? 

Продължете към цялата статия…Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение прекъсва ли давността относно вземането

Как може да бъде прекъсната придобивната давност на лице, което владее недвижим имот?

Притежавам къща с дворно място в с. Доброславци. Рядко посещавам имота. При последното ми ходене установих, че съседката е сложила врата в оградата между нейното и моето дворно място с катинар и че пуска в имота ми домашните си животни, а също и че коси тревата в мястото. Разбрах, от други съседи, че наскоро някакви хора проявили интерес към имота и разпитвали кой е собственикът му, защото имали интерес да го закупят. Съседката обаче ги изгонила от имота. Държала се твърде агресивно с тях.

„Възможно ли е съседката да се сдобие с нотариален акт за собственост по отношение на моя имот и какво мога да направя, за да предотвратя тази опасност?”

Продължете към цялата статия…Как може да бъде прекъсната придобивната давност на лице, което владее недвижим имот?

Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

При просрочени задължения за начислена топлинна енергия в много случаи Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница.

Срещу кой от немалкото си длъжници Топлофикация ще се снабди със заповед за изпълнение, на практика не може да се даде логично обяснение, тъй като нито размерът на дължимата сума, нито материалното състояние на длъжника е от определящо значение.

Напоследък Топлофикация се снабдява със заповед за изпълнение срещу своите длъжница само за задължения, начислени за последните три години, които задължения не са погасени по давност и не могат да отпаднат на това основание, което между впрочем е най-честото и реално приложимо основание при което задълженията отпадат. /Друго основание, при което отпадат претендираните задължения са налице когато Топлофикация не докаже по безспорен начин, че длъжникът е собственик или ползвател с вещно право на ползване по отношение на имота, за който се претендират начислените задължения/.

Продължете към цялата статия…Една много важна причина да не се възразява срещу заповед за изпълнение на Топлофикация

Кой може да се позовен на придобивна давност?

Един от способите за придобиване на право на собственост по отношение на недвижим имот е придобиването му чрез давностно владение. За целта е необходимо да се установи, че един имот се е намирал във фактическа власт на дадено лице, което е считало имота за свой през определен период от време – пет или десет години, в зависимост дали владението е било добросъвестно или не.

Продължете към цялата статия…Кой може да се позовен на придобивна давност?

Сметки на Топлофикация с „Черен печат“

СМЕТКИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ С ЧЕРЕН ПЕЧАТ

В новите сметки на Топлофикация, при наличието на просрочени задължения, в долния край на съобщението към фактурите, адресиран до абонатите, в черна рамка с черни едри букви е отпечатано, че при неплащане на дълга в срок, предстои съдебно производство.

Получаването на фактура с начислени задължения…

Това съставлява извънсъдебна покана за плащане на дълга…

В много от случаите става въпрос за задължения, които са по-стари от три години назад и съответно са погасени по давност. Тъй като обаче давността, който не се прилага служебно, за да бъдат отписани като погасени тези задължения, трябва да се направи възражение за давност. Възражението, от своя страна, трябва да се направи не къде да е, а пред съд, за да има правно действие. При получаването на подобно съобщение, потребителят има две възможности: да не прави нищо и да чака Топлофикация да го съди или да инициира сам съдебно производство, за да могат да отпаднат старите задължения и да знае, че веднъж завинаги въпросът със старите му задължения е решен.

Докато не бъде установено по съдебен ред, че старите задължения не се дължат, понеже са погасени по давност, кредиторът винаги може да ги претендира, а има и случаи, в които потребителите не узнават за заведени срещу тях съдебни производства и не успяват да оспорят вземанията. Разбират едва когато се стигне до съдебен изпълнител, който им изпрати покана за доброволно изпълнение или когато им наложи запор върху средствата в банковите сметки и върху възнагражденията за труд или пенсия.

Продължете към цялата статия…Сметки на Топлофикация с „Черен печат“

Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация?

По едно от делата, които водя възникна следния правен спор: от кой момент може да започне да тече придобивна давност по отношение на недвижим имот – в случая – апартамент – дали от момент на въвеждане на сградата в експлоатация, от който момент възниква правото имотът да се ползва според предназначението му или от по-ранен момент – изграждането на сградата на етап „Груб строеж“.

Въпросът всъщност е доста съществен и засяга немалък кръг лица, предвид обстоятелството, че много често на практика се живее в имоти, находящи се в сгради, които не са въведени в експлоатация и в някои случаи минават много години докато документално се уреди статута на сградата.

Продължете към цялата статия…Може ли да тече придобивна давност по отношение на имот, преди той да е въведен в експлоатация?

Погасителна давност

Погасителната давност е период от време, през който Кредиторът на едно задължение бездейства, като след изтичането на съответния период, Кредиторът не може да  търси изпълнение от длъжника по принудителен ред, стига длъжникът да направи възражение за изтекла давност. В практиката често се среща съдебен изпълнител да предприема действия дълг, който е погасен по давност или да използва изпълнителен лист, чиято давност е изтекла.

От кой момент започва да тече погасителната давност?

При различните правоотношения давностния период, с изтичането на който  правата на Кредитора се погасяват е различен, а и моментът, от който започва да тече този срок, също е различен.

Продължете към цялата статия…Погасителна давност

Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?

Задълженията на потребителите към „Топлофикация” се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно, а следва да се направи възражение от страна на потребителя в установените за това срокове.

На практика възниква въпросът…

В случай че „Топлофикация” е завела дело срещу нас, за да търси вземанията си за разходвана, но незаплатена топлинна енергия до кой момент можем да направим валидно възражението за изтекла погасителна давност, така че то да бъде взето в предвид от съда при постановяване на решението.

Когато по молба на „Топлофикация” бъде образувано съдебно дело за събиране на вземанията за разходвана, но незаплатена топлинна енергия, потребителят получава Заповед за изпълнение, срещу която ако счита, че не дължи претендиранирте суми за заплащане на „Топлофикация”, може да подаде възражение.

Продължете към цялата статия…Давност Топлофикация. До кога можем да направим възражение?